Nyhetsarkiv2024

Kjell Oldeide valgt til ny leiar i Raudt Vesland.

Kjell Oldeide valgt til ny leiar i Raudt Vesland.

Raudt Vestland har vald nytt styre med Kjell Oldeide frå Kinn som ny leiar.

Høyringssvar om fornybardirektivet

Høyringssvar om fornybardirektivet

Raudt Vestland har sendt inn si høyringsfråsegn om EUs fornybardirektiv

2023

Mindre ulikskap, meir naturvern og  inkluderande lokalsamfunn.

Mindre ulikskap, meir naturvern og inkluderande lokalsamfunn.

Raudt Vestland har lagt fram sitt budsjettforslag. Raudt Vestland satser på kollektivtrafikken, senker takstane og styrker opplæringssektoren! Vi nektar å gå med på å kutte psykologtenesta, og prioriterer fleire tiltak for å forebygge psykisk u-helse for elever og lærlingar. Vi prioriterer også folkehelse, kultur og samferdsle.

Vil ha satsing på rus og psykiatri

Vil ha satsing på rus og psykiatri

Raudt Vestland ber i ein interpellasjon er sterkt uroa over utviklinga knytt til pasientar som slit med både rus og psykiatri (ROP). Både Tronvik-klinikken i Høyanger og ROP-posten i Helse Bergen står no i fare for å verte nedlagt. - Fylkesordføraren må gå i dialog med Helseforetaka og helseministeren, slik at heilt kritiske og moderne døgnplassar innan rus og psykiatri blir styrka og denne pasientgruppa blir satsa på omgåande.

Fylkestinget krev våpehvile

Fylkestinget krev våpehvile

Raudt Vestland fekk i dagens fylkesting i Vestland bredt gjennomslag for eit vedtak med krav om at «terror og krigføring mot sivile må opphøyra umiddelbart.»

Ber fylket ta kampen for Palestinarane

Ber fylket ta kampen for Palestinarane

Raudt Vestland sin fylkestingsgruppe fremmer i novembermøtet ein interpellasjon til Fylkestinget der Raudt ber fylket slutte seg til krava frå Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Flyktningehjelpen, og over 370 andre organisasjonar og krevje vapenkvile på Gazastripa og i Israel.

Fylkestingsgruppa er klar

Fylkestingsgruppa er klar

Fylkestinget i Vestland fylke har konstituert seg, og det same har Raudt sin fylkestingsgruppe gjort. Sjå oversikt over alle verva.

Eit tiltak i kampen mot forskjells-norge!

Eit tiltak i kampen mot forskjells-norge!

I samband med fylkestingsmøtet 17. og 18. oktober 2023 gjekk Raudt inn for senking av politikarlønene.

Vestlendingar vil ikkje ha høgrepolitikk!

Vestlendingar vil ikkje ha høgrepolitikk!

Viss noko blir sagt mange nok gangar, kan ein til slutt tru at det er sant. Slik er det med forteljinga om høgresida og Vestlandet òg. For er det eigentleg høgresidepolitikk veljarane vil ha?

Vindkraft, ja eller nei den 11.september?

Vindkraft, ja eller nei den 11.september?

Ei viktig avrøysting om vindkraft på fylkestinget i Vestland skulle ha kome før valet, men vart i vår flytta til etter valet - så maktkonstellasjonen slapp ta kritikk for sitt djupt upopulære syn på vindkraft.

Radikal omfordeling

Radikal omfordeling

I Vestland fylkesting sitt desembermøte, la Raudt fram eit eige budsjettframlegg for radikal omfordeling i fylket.

Fylket må drifta kollektivtrafikken

Fylket må drifta kollektivtrafikken

– Når vi set kollektivtrafikken ut på anbod, set vi òg ansvaret for rekrutteringa ut på anbod, seier gruppeleiar for Raudt i Vestland, Jeanette Syversen.

Meir raud politikk

Meir raud politikk

På junimøtet i Vestland fylke vart rekneskapen handsama, og Raudt la fram ei rekke alternative prioriteringar framigjennom. Alle tek sikte på å få meir raud politikk for innbyggjarane i Vestland.