Program


Valgprogram for Rødt Halden 2019 – 2023

Rødt Halden er et sosialistisk parti og går til valg på å styrke og forsvare den offentlige velferden, bekjempe de økende forskjellene i samfunnet og forhindre at velferdsoppgaver settes ut på anbud og privatiseres. Rødt Halden vil ha et anstendig arbeidsliv. Vi vil bekjempe useriøse foretak som baserer seg på underbemanning og midlertidige ansatte i lavtlønnede deltidsstillinger. Når regjeringen privatiserer stadig mer, svarer Rødt med forslag om at all kommunal velferd skal være profittfri sone.

Etter at Halden nå er ute av ”Robek”-lista, er tiden inne for å styrke budsjettrammene og øke bemanningen i skole, barnehager og i helse og omsorgssektoren. Mange år med innsparingstiltak har resultert i lavere kvalitet og økende frustrasjon blant ansatte og brukere. En ny politisk kurs med fokus på velferd og kvalitet framfor økonomisk markedstenkning er nødvendig.

Reduserte statlige og kommunale støtteordninger via Nav bidrar til vedvarende fattigdom blant mange. Økende forskjeller gjennom flere tiår har bidratt til at stadig flere får dårligere livsvilkår. Rødt Halden vil bekjempe denne utviklinga gjennom en egen handlingsplan mot fattigdom og økende forskjeller samt ny politikk for kommunal sysselsetting og sosial boligpolitikk.

Handlingsplan for å bekjempe sosiale og økonomiske forskjeller

Rødt Halden vil arbeide for:

 • En handlingsplan som skal inneholde konkrete tiltak og målsettinger for å redusere fattigdommen i mange familier. Tiltakene skal inngå i kommunens 4 årige økonomiplan 2019-2023. Det avsettes minimum 40 mill.kr til arbeidet i denne perioden .
 • Sikre at barnetrygden ikke beregnes som inntekt når man mottar sosialhjelp.
 • Forebyggende arbeid blant barn og ungdom skal styrkes betydelig.
 • Øke sosialhjelpssatsene til statens veiledede norm.
 • Barneverntjenesten skal sikres en forsvarlig bemanning.

Arbeidsliv og kommunal sysselsetting

Rødt Halden vil arbeide for:

 • Kun hoved- og underleverandører med tariffavtaler og lærlinger får oppdrag i Halden kommune.
 • Egne ansatte skal benyttes framfor private bemanningsbyråer.
 • Ansvaret for renhold og renovasjon overtas av kommunen.
 • Bidra til en heltidskultur i Halden kommune og flere faste ansatte.
 • Øke innsatsen til Halden arbeid og vekst ved flere tilrettelagte arbeidsplasser for flyktninger og innvandrere, samt mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.
 • Korte ned ventetiden for tiltaksplasser i regi av NAV.

En helhetlig, kommunal boligpolitikk

Rødt Halden vi arbeide for:

 • Kommunen må ha ansvar for å utforme og tilrettelegge for en boligpolitikk som reduserer prisnivået og utarbeider en konkret plan for ikke-kommersiell boligbygging.
 • Øke antall kommunale leiligheter.
 • I egen regi eller i samarbeid med andre utbyggere, legge til rette for bygging av rimelige boliger beregnet for barnefamilier og lavinntektsgrupper.
 • Ha målsetting om at 20 % av nye boliger i sentrumsnære områder skal planlegges som prisregulerte boliger utenfor markedet.

Klima, miljø og Samferdsel

Rødt Halden vil arbeide for:

 • Utarbeide en forpliktende og konkret klimaplan i tråd med Paris-avtalen.
 • Utvide rutenettet for kollektivtransport og med rimeligere priser.
 • Flere ladestasjoner for el-biler.
 • Flere gang -og sykkelstier må igangsettes. Fortauer må utbedres i sentrum.
 • To timers gratis parkering på dagtid i sentrum.
 • Grøntområder må vedlikeholdes og sikres i sentrum og bynære turområder.
 • Verne om allemannsretten og fri ferdsel.

Skole og barnehage

Rødt Halden vil arbeide for:

 • Øke grunnbemanningen og oppfylle statens norm for lærertetthet.
 • Ansette ytterligere 4 helsesøstre i skolen.
 • Innføre leksefri skole.
 • Bygge nye Os skole for 1-7 klassetrinn og beholde Rødsberg skole som ungdomsskole.
 • Nye barnehager skal kun eies av kommunen eller ideelle organisasjoner.

Helse og omsorg

Rødt Halden vil arbeide for:

 • Innføre forsøk med 6 timers arbeidsdag/ 30 timers arbeidsuke ved to sykehjemsavdelinger.
 • Styrke grunnbemanningen i sykehjem, hjemmesykepleie og omsorg.
 • Alle stillinger i helse og omsorg skal som utgangspunkt være heltidsstillinger.
 • Avvikle bruk av vikarbyråer.
 • Drive en aktiv rekrutteringspolitikk og utvikle kompetanse og rekruttere blant egne ansatte.
 • Ta i bruk alle 96 plassene på nye Bergheim i 2019.
 • Ansette et Brukerombud for kommunale tjenester.
 • Gi bussen tilbake til dagsenteret og tilby fri transport til aktivitetssentrene.
 • Styrke lavterskeltilbudet for barn og ung med psykiske vansker

Oppvekst, kultur og fritid.

Rødt Halden vil arbeide for:

 • Styrke bemanningen og øke rammene for innkjøp av bøker til biblioteket.
 • Tilby nye lokaler til den kommunale ungdomsklubben og gi black boxen tilbake til kulturlivet.
 • Tilby gratis kulturskole. Behovet for nye lokaler utredes slik at alle interesserte kan få tilbudet.
 • Øke tilskuddet til idrettslagene og styrke breddeidretten.
 • Bygge en 50 meters svømmehall i sentrum.
 • Avslutte støtten til «Allsang på Grensen» og bruke midlene til generelle kulturformål.
 • En stilling som frivillighetskoordinator overføres til Frivillighetssentralen