Allemannsretten

Rødt er tilhengere av retten til fri ferdsel og vil ta allemannsretten inn i Grunnloven. Vi jobber mot privatisering av strandsonen langs kysten.

Allemansretten garanterer for retten til å oppholde seg i naturen uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsrettens tre hovedelementer er ferdsels-, oppholds- og høstingsrett. Turer til fots og på ski, ridning, sykling, telting, bading, båtliv, plukking av bær og sopp er viktige eksempler. Retten gjelder primært i utmark, men vinterstid også på dyrket mark, inkludert regulerte områder.

Et offentlig rom som alle kan benytte fritt er til gode for blant annet barnehagebarn, skoleelever og eldre. Dessverre blir stadig større deler av strandsonen privatisert og dermed utilgjengelig for allmenheten.

Hundremetersbeltet langs norskekysten, som etter strandsoneloven skal være tilgjengelig for opphold og ferdsel, blir i økende grad privatisert og utbygd. Siden 2000 har antallet bygninger i strandsonen økt fra 433 940 til 521 500. Det er en økning på 20 prosent. I 2018 ble 9 av 10 dispensasjonssøknader om bygging i strandsonen innvilget, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Allemannsretten springer ut av århundregammel tradisjon og har vært et viktig bolverk mot økte forskjeller. Bevisstheten om at retten til å bruke naturen gjelder uavhengig av eiendomsrett, forsterker også folks oppfatning av at landet er for alle.

Rødt ønsker å ta allemannsretten inn i den norske grunnloven.