Demokrati

For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme.

I et demokratisk samfunn må de viktigste beslutningene være forankret i folkestyret. Det betyr at virksomheter som er så store at de er sentrale for hele landets økonomi, må eies av samfunnet og underlegges demokratisk styring og kontroll. Eksempler på dette er store banker og finansinstitusjoner og store industriforetak knytta til utnyttelsen av norske energi- og naturressurser.

Rødt vil:

  • Avholde flere folkeavstemninger.
  • Sette ned sperregrensa til 2 prosent ved stortingsvalg.
  • Sikre god dekning i riksdekkende radio og TV for alle landsomfattende partier som stiller lister i valg. Forby politisk reklame på TV og radio.
  • Første delingstall i valgordninga skal være 1.
  • Beholde arealfaktoren og fylkesvise valgkretser for å beholde geografisk fordeling av stortingsrepresentanter.
  • Utvide antallet utjevningsmandater.
  • Personer som stiller til valg må være bosatt i fylke/kommunen de stiller til valg i.