Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en viktig demokratisk rettighet og gode, men også et prinsipp som hele tiden må utvikles i takt med tiden.

Rødt ser på ytringsfrihet som et gode, ikke en fare. Vi er tilhengere av lovverket som forbyr rasistiske ytringer og spredning av overgrepsmateriale, men vi ønsker ingen nye begrensninger av ytringsfriheten. Rødt er motstander av særlover som begrenser ytringsfriheten på internett. Vi er også kritiske til monopoliseringen av Internett og sosiale medier som tillater for eksempel Facebook å sensurere ytringer etter eget forgodtbefinnende.

For at ytringsfriheten skal kunne praktiseres er vi avhengige av frie og uavhengige medier. Derfor arbeider Rødt mot angrepene på pressestøtten, som mange av dagens norske medier er fullstendig avhengige av.

Tilgang til informasjon henger sammen med muligheten til å ytre seg. Vi ønsker å sikre folk størst mulig grad av tilgang til kunst og kultur, nyhetskilder, litteratur og forskningsmateriale. Rødt jobber derfor for å redusere vernetida til opphavsrettslig materiale og differensiere vernetida til patenter.

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Rødt arbeider for at arbeidstakere skal ha full ytringsfrihet om sitt arbeidsforhold og innsynsrett i alle forhold som angår arbeidsplassen, bortsett fra slikt som kommer inn under vanlig taushetsplikt.

Vi ønsker å styrke stillingsvernet for varslere, slik at de som melder fra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass ikke risikerer å bli sparket i etterkant.