Grønn industri

En rettferdig omstilling til fornybarsamfunnet er blant Rødts viktigste hovedprioriteringer. Vi må omstille oss fra et oljeavhengig samfunn gjennom å gradvis trappe ned norsk oljeproduksjon samtidig som vi bygger nye klimavennlige arbeidsplasser.

Foto: Simen G. Fangel/CC.

En slik omstilling løses ikke av markedet på egen hånd, det har den siste tida med lav oljepris vist med all tydelighet. Derfor må omstillinga skje gradvis og gjennom politisk styring, for å sikre at den blir rettferdig. Det er ikke oljearbeiderne som skal betale prisen for den nødvendige omlegginga til fornybarsamfunnet. Derimot er det deres kompetanse vi trenger for å bygge et fornybart Norge.

Det haster med å sette i gang de konkrete tiltakene for en slik omstilling. Vi må vri investeringer og subsidier fra oljebransjen og over til områder som energieffektivisering, fornybar energi, kraftforedlende industri, treforedling, maritime næringer og en samferdselssektor med lavere utslipp.

Nye virkemidler

Rødt ønsker en aktiv grønn industri- og næringspolitikk som tar i bruk virkemidler som lånegarantier, investeringsfond, kraftkontrakter, konsesjonskrav, støtte til teknologiutvikling og ikke minst store offentlige prosjekter som kan skape arbeidsplasser i en periode hvor aktiviteten i petroleumssektoren er redusert.

Ved å sette i gang prosjekter som for eksempel oppgradering av vannkraftverk, opprusting av kystvaktflåten, permanent plugging av oljebrønner og store pilotprosjekter innen fornybare næringer, benytter vi oss av kompetansen som oljearbeiderne sitter på samtidig som vi gjør store opprustinger som er nyttig for samfunnet.

For Rødt er industripolitikken en viktig del av klima- og miljøarbeidet, og vi mener at videreforedling av naturressurser bør skje lokalt. Ved å produsere varer i Norge kan vi sørge for at denne produksjonen skjer på best mulig måte, både for miljø og arbeidere. Norsk prosessindustri er et godt eksempel på dette, og Rødt jobber for at den rene vannkrafta skal brukes som et industripolitisk virkemiddel for å utvikle arbeidsplassene i norsk landbasert prosessindustri.

Rettferdig omstilling

Det er ikke mulig med evig vekst på en klode med begrensede ressurser. Norsk velferd sikrer vi verken gjennom å forlenge den miljøødeleggende oljealderen eller å basere oss på inntekter fra oljefondet i framtida. Rødt vil sikre dagens og framtidas velferdssamfunn, men gjennom en rettferdig omstilling hvor vi satser på framtidsretta og klimavennlig teknologi og industri - ikke omstilling til arbeidsledighet.

Les også: Rødts kraftplan

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

Gi industrien langsiktige kraftavtaler som sikrer kraftforedlende arbeid, og som stiller krav til energieffektivisering.

  • Omplassere deler av oljefondet til et investeringsfond for norsk industri for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping for framtidige generasjoner og til investeringer i klimavennlig infrastruktur for å kutte utslipp, unngå global klimakatastrofe og sikre grunnlaget for verdiskaping for framtidige generasjoner.
  • Bruke nytt og eksisterende statlig eierskap skal aktivt for å beholde og videreutvikle industriproduksjon i Norge, øke graden av videreforedling og gjenvinning og sikre lengre verdikjeder i norsk industri.
  • Rødt sier nei til bygging av nye overføringslinjer for eksport av kraft og vil stoppe prosessen med utbygging av NorthConnect
  • Opprette et eget industridepartement med ansvar for arbeidet med å gjenreise Norge som en mangfoldig industrinasjon. En forutsetning for en vellykket industrisatsing er en nasjonal industripolitikk med konsesjonslover, differensiert arbeidsgiveravgift og andre støtteordninger til industri i distriktene.