Olje

Jordklodens energiressurser er vårt felleseie, og må forvaltes til fellesskapets beste. Energiressursene i Norge skal derfor være under nasjonal, demokratisk kontroll. De menneskeskapte klimaendringene må begrenses i størst mulig grad, slik at vi unngår katastrofale miljøendringer i framtida.

Vi må velge fornybar energi framfor fossil, men også utbygging av fornybar energi har miljøkonsekvenser, blant annet ved klimagassutslipp fra utvinning av mineraler og metaller, fra anleggsvirksomhet, fra transport eller ved inngrep i naturen. Derfor må vi spare energi i tillegg til å bygge ut ny.

Rødts klima- og energipolitikk gir demokratisk styring over energiressursene og tar klimaendringene på alvor.

Dagens oljearbeidere skal være med på å bygge morgendagens klimaløsninger. Derfor har vi ikke råd til å la dem gå arbeidsløse. Rødt ser behovet for en enorm statlig innsats når produksjonen av olje og gass vil synke betydelig de neste åra. Det var staten som bygget opp det norske oljeeventyret, og det bør være staten som tar ansvaret for å trappe det ned på en sosialt rettferdig måte.

Les også: Rødts kraftplan

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Rødt vil at nedtrappingen av olje- og gassnæringen skal skje planmessig og demokratisk styrt for å hindre tap av arbeidsplasser.
  • Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel, heller ikke gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). 23., 24. og 25. konsesjonsrunde skal trekkes tilbake.
  • At bare igangsatte og vedtatte utbygginger skal gjennomføres. Alle andre uoppdagede ressurser, funn og funn i felt skal forbli urørte.
  • Ta Equinor av børs, avvikle utenlandssatsingen i olje- og gassprosjekter og å gjøre selskapet til et industrilokomotiv for samfunnsbygging i hele Norge.
  • Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene, Skagerrak, havområdene rundt Jan Mayen og polarfronten. Videre stanse petroleumsaktiviteten ved Trænarevet.
  • Avvikle leterefusjonsordninga og opphørsrefusjonsordninga, fjerne friinntekta og øke avskrivingstida for investeringer i olje og gass.
  • Ikke ha elektrifisering av sokkelen på grunn av den massive mengden natur som må bygges ned og havområder som påvirkes ved det økte energibehovet dette medfører. Elektrifisering av sokkelen fra land eller basert på havvind innebærer bare en økning av et energibehovet og vil resultere i at gassen selges og forbrennes et annet sted.