Olje

Jordklodens energiressurser er vårt felleseie, og må forvaltes til fellesskapets beste. Energiressursene i Norge skal derfor være under nasjonal, demokratisk kontroll. De menneskeskapte klimaendringene må begrenses i størst mulig grad, slik at vi unngår katastrofale miljøendringer i framtida.

Vi må velge fornybar energi framfor fossil, men også utbygging av fornybar energi har miljøkonsekvenser, blant annet ved klimagassutslipp fra utvinning av mineraler og metaller, fra anleggsvirksomhet, fra transport eller ved inngrep i naturen. Derfor må vi spare energi i tillegg til å bygge ut ny.

Rødts klima- og energipolitikk gir demokratisk styring over energiressursene og tar klimaendringene på alvor.

Les mer:

Oljefri

Rødts plan for oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser parallellt med nedtrapping av olje- og gassindustrien. Utgitt: 2015.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Norge skal redusere utvinninga av fossil energi, og i framtida basere seg på fornybar energi
  • Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis.
  • Norsk oljeindustri skal nedtrappes gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer, gjennom å ikke gi nye utslippstillatelser på norsk sokkel og gjennom å sikre at kunnskapen oljearbeiderne besitter blir brukt til å bygge det fornybare Norge
  • Renasjonalisere Statoil og trekke selskapet ut av alle olje- og gassprosjekter i utlandet, inkludert satsing på tjæresand og oljeskifer. Bruke selskapet aktivt for å trappe ned produksjon på norsk sokkel med minst 90 prosent innen 2030.
  • TFO-ordninga (tildeling i forhåndsdefinerte områder) skal avvikles
  • Avvikling av alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien, inkludert ordningen som dekker 78 prosent av investeringene til selskaper som driver leteboringer med underskudd, ordningene med særfradrag for alle kostnader og seks års avskrivingstid på investeringer.
  • Det skal utarbeides en langsiktig plan for utvinning av olje og gass i Nordsjøen som reduserer utvinningstempoet, og som sikrer langsiktige og stabile leveranser av olje og gass til de formål der det som alternativ ikke kan brukes fornybar energi. Målet skal være at minst 90 % av utvinningen skal være stanset i 2030. Utvinning av kull må også reduseres, ikke økes. Denne omstillingen må skje i takt med en planmessig og storstilt etablering av nye industriarbeidsplasser - ikke gjennom omstilling til arbeidsledighet.
  • Det skal ikke bygges ut atomkraft i Norge.
  • Norge skal bidra til at atomkraftverket på Kola-halvøya stenges på en sikker måte.