Vindkraft

Rødt sier nei til utbygging av ny vindkraft i Norge, både på land, i fjæra og til havs.

Vindmølle

foto_Stephen_Oneill_stockxchng

Rødt støtter lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar natur, trua dyre- og fuglearter og som truer samisk kultur og reindrift. Dette gjelder blant annet på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet. Med høye strømpriser har det blitt mer attraktivt å bygge ut vindparker, også for utenlandske storselskap. Rødt mener det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressursar skal eies av det offentlige og komme folket til gode, og vil innføre grunnrenteskatt for vindkraftanlegg. En konsesjonsperiode for vindkraft varer vanligvis 25 år, og etter det bør det offentlige ta over vindkraftverka.

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi på bosteder og andre bygg utnyttes.

Kunnskapsgrunnlaget om hvilke effekter vindkraftanlegg kan få for havmiljøet, bestander og fiskeriene er svakt. Men all kraftproduksjon medfører naturinngrep. Rødt er et parti for naturen og for bærekraftig næringspolitikk, som brenner for kystfisket og for et sterkt føre var-prinsipp. Derfor går vi mot å åpne for havvindprosjekter i perioden fram til 2025.

Dette gjør vi fordi vi vil sikre at ressursforvaltningen kommer lokalbefolkning til gode, ikke storkapitalen og EU.

Men vi vil fortsatt at norsk leverandørindustri, med noen av verdens mest kompetente industriarbeidere, skal levere teknologi og industriprodukter, også til havvind.

Det vil være aktuelt for land som har et annet utgangspunkt enn Norge, med våre enormt rike fiskeriressurser langs store deler av kysten, og den tilgangen vi allerede har på fornybar kraft.

Selv om vi sier nei til havvind i Norge, ønsker vi en sterk industrisatsing for å bygge opp nye arbeidsplasser i takt med at olje- og gassproduksjonen går ned. Rødt er fortsatt eneste parti som vil investere deler av Oljefondet i miljøvennlig infrastruktur og industri i Norge. Vi må også sikre økt videreforedling i fiskeri- og skogindustri. Og framfor økt krafteksport, må krafta videreforedles her hjemme, for å sikre lokale hjørnesteinsbedrifter og den kraftforedlende industrien.

Vi vil i tillegg satse på karbonfangst og -lagring. Og ikke minst sikre at norske oppdrag går til norske verft, og at utrangerte oljeinstallasjoner, andre faste installasjoner og skip, blir demontert av arbeidere i Norge.

Rødts plan for krafttak som monner

Rødts stortingsgruppe, juni 2021