Energi

I over hundre år har vannkraften har vært en av de viktigste bærebjelkene for norsk industriutvikling og gitt fornybar kraft til hus og hjem i hele landet. De naturgitte ressursene i fossefall og elver har gjennom den kraftforedlende industrien blitt til metaller og industriprodukter som eksporteres ut i verden. Så lenge vi forvalter vannkraften riktig, er dette en miljøvennlig industri hvor det som i andre deler av verden produseres med store klimagassutslipp, kan produseres her hjemme uten utslipp. For Rødt er det viktig klimapolitikk å unngå krafteksport som medfører effekttap og samtidig slår beina under den grønne industrien vi er avhengig av når oljesektoren skal trappes ned.

Tilgangen på ren og rimelig energi fra vannkrafta har vært en av Norges viktigste konkurransefortrinn. Dette forsvinner, hvis ikke vi får kontroll over strømprisene.

Rødts plan for et krafttak som monner

Rødt lagde i 2021 en rapport som gir en gjennomgang av Norges energiforbruk i dag, tilgjengelig fornybar energi, estimater for hvor mye energi vi trenger i framtida og Rødts tiltak. Den kan lastes ned under:

Rødts plan for krafttak som monner

Rødts stortingsgruppe, juni 2021

Rødt vil:

 • Sette i gang en samkjørt rehabilitering av eksisterende vannkraftverk for å sikre høy energiutnyttelse, god miljødesign og oppgraderte anlegg for framtida. Her må staten sikre at norsk industri som produserer utstyr, blir sikra.
 • Ha stans i store, nye vannkraftutbygginger.
 • Gjeninnføre totalforbud mot kraftutbygging i verna vassdrag.
 • Utvide hjemfallsretten til å omfatte alle kraftverk over 0,5 MW.
 • Kreve en sesongbestemt minstevannstand i kraftmagasinene.
 • Videreføre Statkraft og Statnett som heleide statlige enheter. De skal ikke lenger drive etter forretningsmessige prinsipper, men forvalte energien som samfunnsressurs. All videre kraftutbygging i privat regi skal underlegges konsesjonslovene og tilfalle staten når konsesjonstiden er over.
 • Si nei til vindkraft på land, i fjæra og havvind på sokkelen.
 • Innføre grunnrenteskatt for vindkraftanlegg.
 • Si nei til nye vindkraftanlegg på land uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og krav til eiere av igangsatte anlegg om å finansiere opprydding av anlegget og tilbakeføring av området til natur.
 • At det ikke skal bygges ut atomkraftverk i Norge. Norge skal bidra til at atomkraftverket på Kolahalvøya stenges på en sikker måte.
 • Si nei til bygging av nye overføringslinjer for eksport av kraft og stoppe prosessen med utbygging av NorthConnect.
 • Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer.
 • Endre skattleggingen av vannkraftselskap slik at det kan gjennomføres investeringer i oppgradering og effektivisering av kraftproduksjonen uten miljøødeleggelser.
 • At kommunene der krafta blir produsert, gjennom dagens kraftinntektssystem skal beholde en større del av verdiskapinga.
 • Innføre vanlige avskrivningsregler for vindkraft.
 • Revidere gamle vannkraftkonsesjoner for å sette restriksjoner på senkningsfart, sette sesongavgrensninger på høyeste og laveste vannstand, stille krav til minstevannføring og omfang av effektkjøring.
 • Ha vitenskapelige totalvurderinger av «grønn energi» og energibærere (ammoniakk, biomasse, hydrogen osv.) som ikke bare ser på reduserte utslipp ved sluttbruk, men også på energibruk, utslipp og avfall i hele
  livsløpet.
 • Legge til rette for økt fornybar kraftproduksjon som ikke baserer seg på store naturinngrep, f.eks. ved å stille krav til solceller på bygninger der det er hensiktsmessig.
 • Legge til rette for kooperativ utbygging av solenergi i liten skala.
 • Ha en nasjonal og statsfinansiert satsing på redusert energibehov og -forbruk gjennom energieffektivisering og -sparing.
 • Avskaffe det fiktive strømmarkedet. Forbrukerne må kjøpe strøm direkte fra kraftverket strømmen uansett kommer fra.
 • Ha et to-prissystem for strøm til husholdningene – rimelig strøm til basisforbruk og dyr strøm til luksusforbruk.