Natur

Naturens tålegrenser må sette rammene for menneskelig aktivitet, både lokalt og globalt.

Vi nærmer oss eller har allerede overskredet flere av jordklodens tålegrenser. Naturressurser forbrukes for å oppnå kortsiktig profitt, uten tanke på framtidas generasjoner og deres livsgrunnlag. Vi har fremdeles tid til å skape et samfunn som tar hensyn til naturen og gir menneskene høy livskvalitet, men da må bruken av naturressurser styres innenfor rammene av naturens tålegrenser. Dette innebærer også å ta vare på naturmangfoldet og økosystemene, og redusere forurensing og utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer i naturen.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Det må lages nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet skog og kystområder.
  • Det må lages en nasjonal verneplan for å verne 30 prosent av marine økosystemer innen 2020 i tråd med FNs anbefalinger, som sikrer bærekraftig bruk og forvaltning, og samtidig hindrer skade på naturen fra for eksempel oppdrett, oljeutvinning, taretråling og annen næringsvirksomhet.
  • Sikre minst 10 prosent vern av den særlig verneverdige skogen gjennom frivillig vern.
  • Det skal være strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, særlig når det gjelder hytte- og infrastrukturutbygging.
  • Det skal praktiseres en føre-var-holdning til større naturinngrep som bygging av kraftlinjer eller veier og uttak av ikke-fornybare naturressurser. Naturens sårbarhet skal vektlegges og unødige inngrep unngås.
  • Artsmangfoldet i norsk natur må sikres, og det må jobbes for å etablere levedyktige bestander av alle arter.