Natur

Naturens tålegrenser må sette rammene for menneskelig aktivitet, både lokalt og globalt.

Vi nærmer oss eller har allerede overskredet flere av jordklodens tålegrenser. Naturressurser forbrukes for å oppnå kortsiktig profitt, uten tanke på framtidas generasjoner og deres livsgrunnlag. Vi har fremdeles tid til å skape et samfunn som tar hensyn til naturen og gir menneskene høy livskvalitet, men da må bruken av naturressurser styres innenfor rammene av naturens tålegrenser. Dette innebærer også å ta vare på naturmangfoldet og økosystemene, og redusere forurensing og utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer i naturen.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Rødt sier nei til utbygging av ny vindkraft i Norge, både på land, i fjæra og til havs.
  • Sikre at den verdifulle naturen i Norge kartlegges innen 2030, slik at vi kjenner naturmangfoldet og hvilke verdier vi forvalter og vet hvor de viktige naturressursene finnes. Innen 2025 skal det lages nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet kulturlandskap, skog og kystområder.
  • Utvide Naturmangfoldloven til å gjelde hele Norges økonomiske sone (200 nautiske mil), og det skal lages en verneplan for å sikre minst at 30 prosent av de maritime økosystemene innenfor denne sonen er vernet innen 2030.
  • Verne 10 prosent av den produktive skogen innen 2025. Det skal ikke gis tilskudd til å ta ut biologisk gammel skog, og subsidieordningen til hogst i bratt terreng skal avvikles.
  • Det skal være strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, særlig ved utbyggingen av hytter og infrastruktur. Ny hyttebygging skal bare skje innenfor eksisterende områder for fritidsboliger med etablert infrastruktur.
  • Praktisere en føre-var-holdning til alle naturinngrep.
  • Bevare artene og deres genetiske mangfold på lang sikt i levedyktige bestander i deres naturlige utbredelsesområder.