Landbruk

Mat- og landbrukspolitikkens viktigste oppgave er å gi innbyggerne en mattrygghet. Alle skal ha tilgang på nok, trygg og næringsrik mat.

Foto: Brage Aronsen.

For å oppfylle dette mener Rødt at Norge skal ha matsuverenitet, det vil si selv bestemme over vår mat- og landbrukspolitikk.

Vi vil øke matproduksjonen og selvforsyningsraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd, i hele landet.

Landbruket må sikres vilkår som gjør at vi ikke bare har mat i dag, men
også har et rikt og variert landbruk i Norge i en framtid med klimaendringer og mulige globale kriser.

Rødt vil:

 • Øke den norske matproduksjonen og graden av selvforsyning med grunnlag i egne arealressurser.
 • Videreføre den såkalte kanaliseringspolitikken der flatbygdene og de beste jordbruksdistriktene produserer det vesentlige av korn og grønnsaker, og fjell- og dalbygdene og hele Nord-Norge produserer kjøtt og melk fra storfé, sau og geit.
 • Etablere et eget løsdriftstilskudd for å sikre at alle bønder med båsfjøs har økonomisk mulighet til
  overgangen til kravet om løsdrift i 2034.
 • At bøndene og reineierne ikke skal lide økonomiske tap fordi som følge av at levedyktige norske rovdyrstammer blir opprettholdt.
 • At minstesatsen i lønnstariffene for arbeidskraft i landbruket skal heves.
 • Å opprette beredskapslager for korn og såfrø.
 • At Norge reduserer alle importkvoter for kjøtt, og at det ikke importeres utenlandske grønnsaker og frukt når norske tilsvarende grønnsaker og frukt er i sesong.
 • Siden melkekvoter er samfunnets eiendom, skal privat omsetning og leie av melkekvoter avvikles, med overgangsordninger.
 • Styrke mulighetene for direktesalg og nisjeproduksjon.
 • Styrke jordvernet og innføre 0-visjon for nedbygging av matjord.
 • Innføre investeringsmidler til bygging av siloer og fôrlager som erstatning for bruk av plast til rundballer.
 • Prioritere velferdsforbedringer som gir en vesentlig forbedring av livet for kylling og gris.
 • At det ikke skal avles videre på eller nyttes raser som er avla fram med særtrekk som er sterkt unaturlige og skadelige.
 • At alle dyr på lengre sikt skal ha tilgang til egnede arealer utendørs hele året.
 • At det skal forbys å kverne levende hanekyllinger.
 • At man ikke skal kunne ta patent på levende organismer, og at bønder skal ha retten til å samle inn og så frø fra egen avling.