Dyrevelferd

Rødt jobber for en generell styrking av dyrevelferden i Norge.

Foto: Håkon Sundbø/CC.

Rødt mener at også dyr skal ha rettigheter. Derfor jobber vi for et generelt forbud mot pelsdyrhold i Norge. Vi ønsker også å forby bruk av ville dyr på sirkus.

Videre arbeider vi for en styrking av dyrevelferden knyttet til matproduksjon. Rødt vil at reglene for dyrehelse, besetningsstørrelse og importkontroll er så strenge at det bidrar til lav sykdomsspredning og lav antibiotikabruk. Raser som er avlet frem til å ha egenskaper som er sterkt unaturlige og skadelige, skal ikke avles videre på eller brukes. Dette gjelder både produksjons- og selskapsdyr.

Rødt arbeider for opprettelsen av et eget dyrevelferdstilsyn, under Klima- og miljødepartementet og vil flytte veterinærvesenet og ansvaret for dyrevelferdsloven dit. Vi ønsker også et dyrepoliti i alle politidistrikt.

Rødt vil:

 • Flytte veterinærvesenet og ansvaret for dyrevelferdsloven fra Mattilsynet under Landbruks- og matdepartementet til et nytt Statens dyrevern under Klima- og miljødepartementet.
 • Innføre forbud mot ville dyr i sirkus.
 • Sikre dyrepoliti i alle politidistrikt og øke bevilgning til disse samt heve strafferammen for dyremishandling til 5 år.
 • Innføre obligatorisk ID-merking av familiedyr.
 • Innføre forbud mot all handel med ville dyr.
 • Modernisere avl og tilsyn med avl av familiedyr, slik at dette foregår ved bruk av databaser og sikrer at dyr det avles på, er med god funksjon og helse. Regelmessig avl av familiedyr skal bare foretas av oppdrettere som har gjennomgått et utdanningsprogram i avl, funksjon og helse.
 • Få på plass retningslinjer for hvem som har ansvar for hjemløse familiedyr, slik at familiedyrenes rettsvern ivaretas i henhold til dyrevelferdsloven.
 • Begrense og fase ut bruken av forsøksdyr til annet enn medisinsk forskning ved bl.a. å styrke utviklinga av alternativ til dyreforsøk og øremerke finansiering til dyrefri forskning og produkttesting. Så lenge det ikke finnes fullgode alternativer til dyreforsøk, skal det kreve strengere rapportering for å kunne gjennomføre slike forsøk.
 • Forby hold av eksotiske dyr som familiedyr.
 • Opprettholde forbudet mot pelsdyroppdrett og sikre kompensasjon og nødvendige omstillingsmidler i en overgangsfase for oppdrettere som har avviklet produksjon, og innføre importforbud for pelsprodukter.
 • Forby import og salg av dyreprodukter som er produsert ved metoder som er forbudt i Norge.
 • Yngletidsfredning må være absolutt, og hverken hijakt eller buejakt skal tillates.
 • Utrede en ordning for subsidiering av kastrering eller sterilisering av katter.