– Krafta må foredles, ikke sløses bort

– Vi kan fint produsere nok kraft i Norge uten å måtte ty til naturødeleggende vindkraft. Men da må den forvaltes fornuftig, sier Rødt-nestleder og 1. kandidat i Akershus, Marie Sneve Martinussen.

Vannkraftverk. Foto: Greg Deal CC

10. juni presenterte Rødt planen Krafttak som monner, en energipolitisk pakke som gir en gjennomgang av Norges energiforbruk i dag, tilgjengelig fornybar energi, estimater for hvor mye energi vi trenger i framtida og som presenterer Rødts forslag til tiltak.

Rødts plan for krafttak som monner

Rødts stortingsgruppe, juni 2021

– Vår plan inneholder forslag til energisparing, effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende energiproduksjon. Det er en plan for et kraftforbruk i balanse, innenfor naturens tålegrenser.

– Vi har ikke evig mengde fornybar kraft. Derfor mener Rødt at vi må vi prioritere de viktigste formålene, og ikke sløse bort den krafta vi har. Vi må sikre at bruken ikke ødelegger miljøet, at den gir oss liv i distriktene og ikke minst at den er med på å sikre arbeidsplasser, sier Martinussen.

Hun peker særlig på at Rødt er opptatt av å sikre kraft til den kraftforedlende industrien.

– Det handler om at krafttilgangen er forutsigbar, og at kraftprisene er lave nok til at industrien er lønnsom, i mange år framover. Rødt vil derfor gi fastlandsindustrien forrang på krafta, framfor å bruke den til elektrifisering av sokkelen.

Nei til krafteksport

Den kraftforedlende industrien sikrer sysselsetting, verdiskaping og bosetting langs kysten, og gir oss eksportinntekter i milliardklassen. Nettopp derfor har Rødt gått i front mot den planlagte kraftkabelen North Connect som skal eksportere norsk strøm til Europa.

– North Connect vil ikke bare føre til høyere strømpriser for norske forbrukere, det vil også gå hardt utover industrien. Norge har verdens reneste metallindustri, som foredler råvarer via krafta vår til miljøvennlige produkter. Hvis Norge kobler seg på de sør-europeiske kraftprisene gjennom nye kraftkabler, havner industrien i faresonen. Derfor sier Rødt nei til bygging av nye kraftkabler, og ja til å trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer.

Marie Sneve Martinussen besøker industri på Vestlandet. Foto: Eirik Sverdrup

I slutten av mai kunne Nationen melde at strømprisene i Sør-Norge var på sitt høyeste siden 2006. Avisa peker på strømkabelen Nordlink mellom Norge og Tyskland og økt krafteksport som årsak.

– Dette er nøyaktig det Rødt har advart mot. Norske skattebetalere bærer kostnadene for disse investeringene, som attpåtil setter norske arbeidsplasser i fare. Den samme effekten vil vi få av North Connect hvis vi ikke klarer å snu flertallet og få stoppet byggingen av kabelen, sier Martinussen.

Vindkraft ikke nødvendig

Havvind har vært framsatt av mange som den store løsninga på kraftbehovet framover. Men prognosene for hvor mye kraft vi faktisk kan få fra havvind, er lavere enn vyene.

– Rødt sier nei til ny vindkraftutbygging på land og til havs. Vi sier nei til natur- og frilufts-ødeleggende vindmøller som raserer naturen og truer livsgrunnlaget vårt. Havvind kan komme i konflikt med fiskeriene og ødelegge verdifullt naturmangfold.

– I tillegg til at havvind kommer i konflikt med fiskeriressurser og marint liv, er det vanskelig å forsvare at havvind skal bidra inn i fastlandets kraftregnskap. Og vår plan viser at slike inngrep i naturen er unødvendige. Hvis vi stopper krafteksporten, kutter i energiforbruket og ruste opp eksisterende sol- og vannkraftverk blir vindkraft overflødig.

– Vi må være føre var, og stanse naturødeleggelsene. Vi må ta vare på fiskeriarbeidsplasser i kystfiske og videreforedlingsindustrien. Heller enn å satse alt på naturødeleggende utbygginger, må vi sikre at vi bruker den krafta vi har, godt, og sikre at nye utbygginger ikke ødelegger mer natur.