Antirasisme

Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet.

Illustrasjon: Clara Doupovec.

Det har vært en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme som bygger på rasisme i Europa de siste tiårene. Det har særlig vært en økning i hat mot muslimer, noe 22. juli-terroren og angrepet mot Al Noor-moskéen i Bærum var brutale uttrykk for. Politikere i flere land, også i Norge, spiller på frykt ved for eksempel å hevde at innvandring truer velferdsstaten, eller at muslimer truer norsk kultur. Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre.

Som et av verdens rikeste land har Norge et særlig ansvar for å ta imot og gi beskyttelse til mennesker på flukt. Rødt jobber for at mennesker som kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere skal føle seg velkommen og inkludert.

Kampen mot rasisme handler også om å utjevne sosiale forskjeller gjennom særlig utdannings-, arbeidslivs-, bolig- helse- og sosialpolitikken. Rasisme finnes på alle samfunnsområder og flere tiltak mot rasisme i de nevnte kapitlene.

Rødt vil:

 • Kartlegge diskriminering og rasisme i arbeidslivet, boligsektoren og organisasjonslivet for å iverksette tiltak. Videre sikre tiltak mot rasisme og diskriminering i ansettelsesprosesser og rekruttering.
 • At minoritetsorganisasjoner i større grad involveres i høringer og politikkutforming og sikres ressurser.
 • At lovverk mot hatytringer og hatkriminalitet håndheves, og at fascistiske og nazistiske organisasjoner forbys.
 • At organisasjoner med en praksis som fremmer rasistiske holdninger, ikke skal motta offentlig støtte, som for eksempel Human Rights Service (HRS).
 • Stanse etnisk profilering og sørge for omfangsundersøkelser. Alle som stanses av politiet, skal få en kvittering som viser sted, årsak og tidspunkt.
 • At helsevesenet og eldreomsorgen skal tilpasses en flerkulturell befolkningsmasse, blant annet ved å styrke helsepersonellets kunnskap om flerspråklighet og migrasjonshelse.
 • Ha tiltak for at ungdommer som ikke har foreldre med nettverk, også får mulighet til å skaffe seg jobb, for eksempel kommunale ordninger med sommerjobber.
 • At utdanningen av lærere og barnehagelærere inkluderer hvordan lærerne skal håndtere rasisme og aktivt arbeide mot rasisme.
 • At læreplaner og relevant undervisningsmateriale skal inkludere opplæring om rasisme.
 • At handlingsplaner mot rasisme, muslimhat og antisemittisme som et minimum må følges opp med konkrete tiltak, nok ressurser og klart definert ansvar for oppfølging og evaluering.
 • At det gis økt offentlig støtte til organisasjoner som jobber mot rasisme.
 • At politiet instrueres til å stoppe rasisme og hatpropaganda som spres, fra sentrale byrom og møtesteder
 • Mobilisere mot rasistiske markeringer

Antirasistisk manifest

Antirasistisk manifest, vedtatt av Rødts landsstyre 2020