Integrering

Rødt vil føre en politikk som fremmer inkludering og integrering framfor assimilering.

Mennesker som kommer til Norge av ulike grunner, skal møte en inkluderende bolig-, arbeids-, skole- og utdanningspolitikk som sikrer at det er plass til alle, og som hindrer segregering. Rødt jobber for inkludering og å sikre grunnleggende rettigheter.

Rødt vil:

Gi asylsøkere og papirløse rett til helsehjelp og reell tilgang til helsetjenester, også utover det som er akutt, slik dagens regelverk fastsetter.

  • Sikre asylsøkere og flyktninger mer og bedre norskopplæring enn i dag. Norsk-opplæringen bør starte så tidlig som mulig, uavhengig av sjanse for opphold. Behov for opplæring utover dette bør også være gratis for alle som trenger det.
  • At staten fordeler asylsøkere som har fått oppholdstillatelse, til kommuner på en måte som sikrer god geografisk fordeling, og som gir full økonomisk kompensasjon til kommunene for bosetting og integrering, inkludert midler for opprettelse av tiltaksplasser for språkrettet arbeidstrening.
  • Avvikle praksisen med begrensede oppholdstillatelser og oppholdstillatelser uten rett til bosetting i en kommune fordi det virker hemmende på den enkeltes integrering og mulighet til å etablere seg i Norge.
  • Gi arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, også for papirløse og ureturnerbare.
  • Styrke kompetansen i alle ledd av utlendingsforvaltningen på spørsmål knyttet til kjønn, seksuell legning og kjønnsuttrykk og sikre mennesker som flykter på bakgrunn av dette mulighet til å søke asyl i Norge.
  • Håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.
  • Gi økonomisk støtte til asylsøkere i asylmottak som ikke er i arbeid, på nivå med livsoppholdsytelsene for andre innbyggere i Norge.
  • Lovfeste rett til kvalifisert tolk, i kontakten med det offentlige og med private aktører som utfører oppgaver for det offentlige.
  • Gi rett til å stemme ved stortingsvalg etter fem års permanent oppholdstillatelse.
  • Gi rett til norsk statsborgerskap etter fem års botid og uten krav om botid for alle som er født i Norge.
  • Fjerne betingelser for statsborgerskap i form av testing i norsk eller samfunnskunnskap eller krav om selvforsørgelse.
  • At statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles. Som et første skritt innføres en foreldelsesfrist på 5 år for å tilbakekalle statsborgerskap etter at dette er gitt.
  • At introduksjonsprogrammet skal ha en garantert varighet på minst 2 år for alle deltakere, og at det forlenges etter behov inntil deltakeren har oppnådd sitt mål om arbeid eller utdanning.