Psykisk helse

Psykiske helseplager er noe mange sliter med, men behandlingstilbudet har ofte kommet i skyggen av andre helsetilbud. Vi jobber for at det skal være tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder forebyggende arbeid og antall behandlingsplasser.

Rødt jobber for at:

  • Rødt er imot et individualisert syn på psykiske vansker der hver og en er sin egen lykkes smed, og vil jobbe for et samfunn som tar høyde for at det er mange måter å leve livet på.
  • Rødt er imot pakkeforløp innen psykisk helse og vil arbeide for flere medisinfrie tilbud.
  • Pasienter i psykisk helsevern skal få informasjon om alle relevante behandlingstilbud for deres diagnose og ha muligheten til å velge mellom disse. Alle kommunale, distriktspsykiatriske og private tilbud innen psykisk helsevern skal kvalitetssikres og etterses av Helsedirektoratet. Kvalitetssikrede tilbud skal være likestilt for refusjon under egenandelsordning. Det skal arbeides for kortest mulig ventetid på relevant behandling.
  • Brukere, pasienter og pårørende skal møtes med respekt. Erkjennelse av deres kompetanse er en viktig forutsetning for en vellykket behandling.
  • Det må etableres flere lavterskel møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse.
  • Mennesker med psykiske problemer skal ha mulighet til å bo i egen bolig med den hjelp de trenger.
  • Det skal opprettes flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging.
  • Kompetansen i ambulansetjenesten skal styrkes, slik at det så langt som mulig unngås å bruke uniformert politi og håndjern ved transport av psykisk syke mennesker.
  • Fysiske smerter som følge av psykisk stress er en kjent følgesykdom i psykiatrien. Pasienter i psykisk helsevern skal derfor ha rett på behandling med refusjon hos fysioterapeut, ergoterapeut eller tilsvarende ut fra sin psykiatriske diagnose der behandler finner dette hensiktsmessig.