Samhandlingsreformen

Rødt vil avvikle samhandlingsreformen og hindre at folk blir kasteballer mellom ulike institusjoner.

Foto: YAY Micro

Samhandlingsreformen gir kommunene medansvar for finansiering av helsetjenester som har vært statlig ansvar. Økonomien i norske kommuner er allerede svært dårlig og det er ikke rom for å pålegge kommunene enda flere oppgaver uten at dette går utover kvaliteten på tjenestene. Sentrale politikerere har lagt stort press på å få gjennom kommunesammenslåinger. Samhandlingsreformen fører til økt trykk for sammenslåing mellom små kommuner.

Rødt mener samhandlingsreformen må avvikles og rehabiliteringsinstitusjonene må styrkes og bygges ut, slik at kronisk sjuke, ulykkesofre, slagpasienter og eldre med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sjukehus, sjukehjem og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.