Sosial dumping

Rødt jobber for at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Sosial dumping er den situasjonen som oppstår når en gruppe arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i bransjen. Det er oftest arbeidsinnvandrere som blir utnyttet på den måten, særlig innenfor byggfagene.

Rødt vil bekjempe sosial dumping ved å styrke fagbevegelsens stilling, blant annet ved å gjeninnføre forbudet mot bemanningsbyråer. Vi må gå tilbake til offentlig arbeidsformidling for å begrense bruken av ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. Vi vil også bedre Arbeidstilsynets tilsyns- og sanksjonsrett mot bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven. Sist, men ikke minst vil vi gjeninnnføre den kollektive søksmålsretten som gir fagbevegelsen anledning til å føre saken ved mistanke om ulovlig innleie.

Tiltakene over vil være viktige skritt på veien mot et organisert og verdig arbeidsliv. Men vi blir ikke kvitt sosial dumping så lenge vi er bundet til EØS-avtalen. EØS forbyr Norge å innføre en rekke av de mest effektive tiltakene mot sosial dumping. Prinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge. Derfor ønsker Rødt å erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale.

Rødt vil:

  • At EØS-avtalen sies opp og erstattes med en handelsavtale. Før dette skjer, må reservasjonsretten i avtalen benyttes overfor EU-direktiver som svekker fagbevegelsen og faglige rettigheter. Det må settes makt bak kravet om at norske lover og avtaler skal ha forrang framfor EUs regler.
  • At deltidsansattes skal ha rett til fast ansettelse i minimum en stillingsprosent som tilsvarer det man har jobbet siste tolv måneder.
  • At tillitsvalgte sikres fullt innsyn i lønns- og arbeidsvilkår oppover og nedover i kontraktskjeden.
  • At arbeidsinnvandrere, også fra EØS-området, må ha en ansettelse og arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler for å få oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Arbeidstakere på kortvarig arbeid, sesongarbeidere og tredjelandsborgere er mer utsatt for sosial dumping, grov utnytting, arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid enn arbeidstakere med langt perspektiv på arbeidsoppholdet i Norge. Arbeidsgiver skal holdes ansvarlig for brudd på denne bestemmelsen. En oppsigelse skal derfor ikke automatisk medføre at arbeidstakeren mister oppholdstillatelsen. Arbeidsgivere som har dokumenterte alvorlige brudd på lønns-, og arbeidsvilkåra eller brudd på arbeidsmiljøloven, skal kunne straffes. Rødt ønsker arbeidsinnvandrere velkommen til Norge på norske lønns-, og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale – det sistnevnte for å unngå sosial dumping.
  • Utvide allmenngjøringsloven og fjerne dokumentasjonskravet.
  • Sikre at norske lønns- og arbeidsforhold skal gjelde også for dem som jobber til sjøs, ved at NORregistrering må benyttes framfor NIS.
  • At foretaksformen norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) må forbys