Sosial dumping

Rødt jobber for at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Sosial dumping er den situasjonen som oppstår når en gruppe arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i bransjen. Det er oftest arbeidsinnvandrere som blir utnyttet på den måten, særlig innenfor byggfagene.

Rødt vil bekjempe sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynets tilsyns- og sanksjonsrett mot bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven. Vi vil også gjeninnføre forbudet mot bemanningsbyråer og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling for å begrense bruken av ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. Sist men ikke minst vil vi gjeninnnføre den kollektive søksmålsretten som gir fagbevegelsen anledning til å føre saken ved mistanke om ulovlig innleie.

Tiltakene over vil være viktige skritt på veien mot et organisert og verdig arbeidsliv. Men vi blir ikke kvitt sosial dumping så lenge vi er bundet til EØS-avtalen. EØS forbyr Norge å innføre en rekke av de mest effektive tiltakene mot sosial dumping. Prinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge. Derfor ønsker Rødt å erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale.