Arbeidsløshet

Det er ingenting som forsterker forskjells-Norge mer enn økt arbeidsledighet. Fast jobb er en forutsetning for en trygg og forutsigbar hverdag.

Høyresida har forsøkt å møte den økende arbeidsløsheten med det de kaller «vekstfremmende skattelettelser». Men tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kuttene i skattene til de rikeste er lite effektivt og i liten grad til å skape nye arbeidsplasser og vekst.

I en situasjon der flere blir gående langtidsledige, vil også flere miste retten til å motta dagpenger hvis de ikke klarer å skaffe seg jobb. Høyresida ser ut til å mene at hvis du er arbeidsledig lengre enn to år, er det din egen skyld. Da har du blitt for lat, og må piskes tilbake i jobb. Men så enkelt er det jo ikke. Det er langt flere arbeidsløse enn det er ledige stillinger i det norske arbeidsmarkedet. Derfor ønsker Rødt at ingen skal miste dagpengene med mindre de har fått tilbud og jobb eller utdanning.

Grønn krisepakke mot arbeidsløshet

Oljeprisfallet i 2014 har de siste årene ført til tap av mange jobber i norsk oljeindustri. I løpet av sommeren 2015 mistet 702 personer som arbeidet i olja jobbene sine. Dette viser at utfasingen av norsk oljeproduksjon må følges opp med en planlagt satsing på grønn omstilling. Rødt arbeider for en grønn krisepakke mot arbeidsløshet basert på følgende grep:

  • En storstilt oppgradering av eksisterende vannkraftverk, som vil skape behov for arbeidskraft og gi mer ren energi.
  • Et nytt industrikraftregime med krav til lokal og energieffektiv produksjon, i bytte mot stabil og rimelig kraftforsyning til den kraftforedlende industrien.
  • Økte tilskudd til Enova, det statlige foretaket som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, øremerket energieffektivisering og klimateknologifondet.
  • Statlig finansierte pilotprosjekter innen havvind på norsk sokkel.

En slik grønn omstilling vil skape nye jobber samtidig som den bygger videre på kompetansen som eksisterer i flere av yrkesgruppene som nå rammes av arbeidsløshet.