Arbeidsløshet

Det er ingenting som forsterker forskjells-Norge mer enn økt arbeidsledighet. Fast jobb er en forutsetning for en trygg og forutsigbar hverdag.

Retten til arbeid er en menneskerett, og kampen for arbeid til alle er avgjørende for fagbevegelsens styrke. Mens vernebestemmelsene i arbeidslivet er svekket, har krava til tempo økt. Dette har ført til en brutalisering av store deler av arbeidslivet og dermed en økt utstøting av dem som ikke klarer å henge med. Frislippet av bemanningsbransjen har ført til undergraving av arbeidsforholdene og økt sosial dumping. Grupper uten formell yrkeskompetanse møter ofte stengte dører. Det samme gjør innvandrere, som opplever at kompetanse fra hjemlandet ikke lar seg oversette til det norske systemet.

Rødt vil:

  • Bekjempe arbeidsløshet gjennom å skape flere jobber og et mer inkluderende arbeidsliv – samt tilbud om opplæring og kvalifisering der det er nødvendig. Kutt i trygder og andre stønader skaper ingen arbeidsplasser.
  • Forbedre permitterings- og dagpengeordninga for alle ledige med endringer som spesielt kommer dem som har hatt lav lønn, til gode, blant annet reduserte inngangskriterier, kutte karensdager, øke dekningsgraden til 80 prosent for inntekt opp til 3 G og gjeninnføre feriepenger for dem som er arbeidsledige.
  • Opprette målrettede programmer for utdanning på dagpenger, slik at arbeidsledige på visse kriterier kan utdanne seg til yrker samfunnet har behov for uten å miste dagpengene.
  • Støtte kamper mot nedbemanning og utflagging og vil kreve nye statlige grønne industriarbeidsplasser for å bekjempe arbeidsløshet.