Fagbevegelsen

Fagbevegelsen er arbeidsfolks viktigste verktøy i kampen for velferdsstaten.

Fagbevegelsen er i dag den viktigste organisasjonsformen for arbeiderklassens kamp. Det er gjennom fagbevegelsen arbeidsfolk kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår og bedre velferdsordninger. Derfor jobber Rødt for et arbeidsliv der fagbevegelsen har større innflytelse. Det innebærer for eksempel bedre stillingsvern og styrket innsynsrett for tillitsvalgte og en gjeninnføring av den kollektive søksmålsretten som gir fagbevegelsen anledning til å føre saken ved mistanke om ulovlig innleie. Det innebærer også å styrke streikeretten gjennom fjerne tvungen lønnsnemd. Norske myndigheter har grepet inn med tvungen lønnsnemnd mer 100 ganger siden 1953, og har flere ganger fått kritikk fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for dette.

Rødt jobber for en partipolitisk uavhengig og selvstendig fagbevegelse. Vi vil utfordre Arbeiderpartiets jerngrep om arbeidstakernes organisasjoner og styrke det fagligpolitiske samarbeidet mellom alle parter som deler fagbevegelsens mål.

En sterk fagbevegelse som setter arbeidsfolks interesser først er nødvendig for å forsvare lønns- og arbeidsbetingelser som er oppnådd. Det er den som har drevet, og må drive, fram kampen for universelle velferdsordninger og et nytt, framtidsretta sosialistisk samfunn.

Rødt oppfordrer alle medlemmer og sympatisører til å organisere seg i fagbevegelsen.