Fagbevegelsen

Fagbevegelsen er arbeidsfolks viktigste verktøy i kampen for velferdsstaten.

Fagbevegelsen er i dag den viktigste organisasjonsformen for arbeiderklassens kamp. Det er gjennom fagbevegelsen arbeidsfolk kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår og bedre velferdsordninger. Derfor jobber Rødt for et arbeidsliv der fagbevegelsen har større innflytelse. Det innebærer for eksempel bedre stillingsvern og styrket innsynsrett for tillitsvalgte og en gjeninnføring av den kollektive søksmålsretten som gir fagbevegelsen anledning til å føre saken ved mistanke om ulovlig innleie. Det innebærer også å styrke streikeretten gjennom fjerne tvungen lønnsnemd. Norske myndigheter har grepet inn med tvungen lønnsnemnd mer 100 ganger siden 1953, og har flere ganger fått kritikk fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for dette.

Rødt jobber for en partipolitisk uavhengig og selvstendig fagbevegelse. Fagbevegelsen er den viktigste organisasjonsformen for arbeiderklassens kamp mot utbytting og undertrykking og for økt innflytelse i samfunns- og arbeidsliv. Rødt prioriterer derfor arbeidet i fagbevegelsen og vil delta i kampen for et organisert arbeidsliv der arbeiderne får mer makt.

En sterk fagbevegelse som setter arbeidsfolks interesser først er nødvendig for å forsvare lønns- og arbeidsbetingelser som er oppnådd. Det er den som har drevet, og må drive, fram kampen for universelle velferdsordninger og et nytt, framtidsretta sosialistisk samfunn.

Rødt oppfordrer alle medlemmer og sympatisører til å organisere seg i fagbevegelsen.

Rødt vil:

  • Sikre at fagbevegelsen får makt til å legge premissene for arbeidslivspolitikken, gi reell makt til ansattvalgte styremedlemmer og sette en stopper for at store avgjørelser tas av eiere i lukkede fora.
  • Støtte fagforeninger og forbund som utfordrer fredsplikten i Hovedavtalen der det er nødvendig for å forsvare grunnleggende rettigheter.
  • Styrke streikeretten og avvikle retten til å benytte tvungen lønnsnemnd ved streik.
  • Støtte aksjoner fra klubber og fagforeninger mot sosial dumping. Arbeidsgivere som bevisst undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår må rammes av sanksjoner.
  • At de tillitsvalgtes oppsigelsesvern og beskyttelse gjennom arbeidsmiljøloven styrkes. De siste års svekking av loven må reverseres. Faste ansettelser på heltid og med forutsigbar arbeidstid må gjøres til normen.
  • At det innføres fullt skattefradrag for betalt fagforeningskontingent.
  • At den kollektive søksmålsretten gjeninnføres og utvides. Det vil gjøre at fagforeninger kan gå til sak på vegne av enkeltpersoner mot bedriften i spørsmål om lønn, tjenestepensjon og andre godtgjøringer, ulovlig innleie, midlertidige ansettelser, oppsigelser eller brudd på tariffesta kriterier ved nedbemanning og permittering.
  • At de ansattes styrerepresentanter må få vetorett i spørsmål om utflagging av arbeidsplasser