Inkluderende arbeidsliv

Rødt jobber for et inkluderende arbeidsliv der flest mulig skal få muligheten til å bidra til fellesskapet gjennom å jobbe.

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014–2018, bedre kjent som IA-avtalen, ble inngått 4. mars 2014 mellom Norges regjering ved arbeids- og sosialministeren og arbeidsgiverorganisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke og staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene Landsorganisasjonen i Norge (LO), Unio, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Akademikerne. Selv om det er mye med IA-avtalen er Rødt kritisk til målene om redusert sykefravær. Slike mål fører til at folk blir pressa til å gå på jobben når de er syke. Det gjør det også vanskeligere for folk med kroniske helseproblemer eller funksjonshemminger å delta i arbeidslivet.

Rødt ønsker et arbeidsliv der flest mulig kan bidra til fellesskapet gjennom å jobbe. Skal vi få til det må vi i større grad legge til rette for de som faller ut av arbeidslivet. Nav-kontorene må få nok kapasitet og gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme ut i arbeid igjen.

Et annet virkemiddel er forsøk med seks timers normalarbeidsdag. Ved innføring av sekstimersdag vil mange funksjonshemmede ikke trenge kortere arbeidsdag enn normalarbeidsdagen. Mange av de som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke klarer å arbeide mer, vil få mulighet til full lønn.