Internasjonal solidaritet

Rødt støtter aktivt andres arbeid mot undertrykking, enten det gjelder palestineres kamp mot okkupasjon eller amerikanske arbeideres kamp mot velferdskutt.

Internasjonal solidaritet er en bærebjelke i vår politikk. Gjennom de siste tiåra har vi sett en kraftig øking i borgerkriger og opprør. USA og Nato har forsterket sin intervensjonspolitikk. Særlig har dette rammet Midtøsten, der kriger har rast fra område til område. Land som Afghanistan, Irak, Libya, Syria og Jemen har vært utsatt for forferdelige ødeleggelser. For USA og deres allierte har kontrollen med oljen i Midtøsten vært særlig viktig, samtidig som området også er av stor betydning for verdens våpenindustri.

Vår tids kapitalisme er internasjonal, og Norge utgjør en del av det globale imperialistiske systemet: Vår økonomi, vår handel og vår militære aktivitet er direkte eller indirekte med på å opprettholde globale undertrykkende strukturer. Derfor må vår kamp mot økte forskjeller, for flere rettigheter, mer frihet og mer demokrati alltid være internasjonal. Rødt deltar i en rekke ulike solidaritetsinitiativer og -organisasjoner og oppfordrer sine medlemmer til å være aktive i internasjonalt solidaritetsarbeid med arbeidere og undertrykte i alle land.

Vi vil støtte antikrigsbevegelser og antiimperialistiske bevegelser nasjonalt og internasjonalt og styrke kampen for sjølråderett, demokrati, kvinnefrigjøring og likeverd.

Rødt jobber for:

 • Støtte arbeideres, småbønders, landarbeideres, urfolks, skeives og frigjøringsbevegelsers kamp mot undertrykking og nykolonialisme – for sine nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter.
 • Stoppe sexturismen og motarbeide menneskehandel («trafficking») samt støtte organisasjoner som jobber internasjonalt for kvinners rett til utdanning og familieplanlegging.
 • At minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) brukes til samfunnsutvikling i fattige land, med prosjekter som støtter opp om demokratisk organisering, og som gjerne kan kanaliseres gjennom sivilsamfunnsaktører som fagbevegelsen.
 • At internasjonale miljøtiltak til alles beste og utgifter til flyktningarbeid i Norge ikke dekkes over bistandsbudsjettet.
 • Slette gjeld til utviklingsland.
 • Arbeide for en internasjonal uavhengig mekanisme under FN for å sikre en rettferdig håndtering av lands gjeld, som igjen sikrer velferd og menneskerettigheter for befolkningen i kriselandet.
 • Avvikle dagens praksis med å gi næringslivsstøtte kamuflert som bistand, og arbeide for at midlene ikke går til kommersielle aktører innenfor offentlig tjenesteyting.
 • Jobbe for en utviklingspolitikk som styrker fagbevegelsen, urfolk og folkelige organisasjoner i sør, og som fremmer demokratisk organisering, lokal ressursforvaltning og matproduksjon, tilgang til reint vann og bedre tilgang til gode helse- og utdanningstjenester.
 • Støtte det palestinske folkets kamp og arbeide for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. Statlige og kommunale innkjøp av israelske varer og tjenester skal ikke skje. Kjøp av varer som er produsert i strid med folkeretten, må generelt forbys.
 • Utvikle samarbeid med Vest-Sahara og Kurdistan, fremme tiltak mot okkupasjon og undertrykking og støtte kampen for selvstyre og demokratiske rettigheter. Videre støtte alle bevegelser som slåss for nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter.
 • Jobbe for at utviklingsland med betydelige gjeldsbyrder sikres klimafinansiering i form av bistand, ikke lån, slik at den ikke legger de økonomiske kostnadene ved det grønne skiftet på allerede gjeldstyngede utviklingsland.
 • Solidarisk støtte LHBTI+-organisasjoner på grasrotnivå i Russland, Polen, Uganda og andre land der skeives rettigheter står i fare.
 • Støtte lands kamper mot ensidige sanksjoner og trusler som ikke er forankret i folkeretten, og som truer deres nasjonale selvstendighet.
 • Legge internasjonalt press for å oppheve blokaden av Gaza og mot Israels planer om annektering av deler av Vestbredden.
 • Opprette samarbeid med antiimperialistiske fagforeninger, sosiale bevegelser og politiske partier i Latin-Amerika som fremmer sosialistisk politikk. Målet er å støtte deres kamp for selvråderett, likhet og arbeiderrettigheter