Skole

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud. Det gjelder uansett hvem foreldrene dine er eller hvor i landet du bor.

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig utdanningstilbud uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksualitet, nasjonalitet, funksjonsevne, foresattes inntekt og hvor i landet de bor.

I dag er skolen best tilpasset elever som liker teori og har foreldre med høy utdanning. Resultatet av dette er blant annet dårligere læring og mistrivsel for mange elever og høyt frafall i videregående. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring. Skolen skal være en arena for mange ulike læringsformer, og elevene skal lære å bruke ulike verktøy og arbeidsmåter. Digitale hjelpemidler vil passe i noen situasjoner og ikke i andre. Det er viktig at alle arbeidsformer får god plass, og at lærernes metodefrihet sikres. Det er viktig med en kritisk tilnærming og en pedagogisk bevisst bruk av digitale hjelpemidler. Barna skal sikres skjermfri tid i løpet av skoledagen. Rødt vil ha et næringsrikt måltid per dag i alle skoler, og at frukt og grønt skal gjeninnføres.

Leksefri skole

Vi vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Reversere seksårsreformen

Vi vil reversere seksårsreformen og arbeide for at førsteklasse skal være en førskoleklasse hvor læringen primært skal foregå gjennom lek, fysisk utfoldelse og utforsking, eventuelt at første trinn flyttes tilbake til barnehagen.

De første trinnene på skolen må være bedre tilpasset barnas behov for aktivitet og bevegelse. Det må utvikles en lekbasert pedagogikk for de yngste barna. Aktivitet og lek er ikke en motsetning til læring – det er en forutsetning for læring.

Lærerne trenger tid og tillit

Økt bruk av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler har ført til enda mer teoretisering og en undervisning retta inn mot prøveresultater. Dette flytter fokuset vekk fra selve læringen. Rødt ønsker at lærerne bruker mer tid på læring, og står friere til hvordan de vil gå fram for å kartlegge elevenes kunnskap.

Rødt ønsker ikke heldagsskole, og vil heller satse på å øke kvaliteten på timene enn å øke antall timer.