Vurderingsformer i skolen

Rødt er mot karakterer som vurderingsverktøy. Karaktersystemene som brukes i norsk utdanning i dag, bærer preg av at de først og fremst brukes til å rangere elever, ikke til å dokumentere oppnådde ferdigheter.

Foto: Hordaland Fylkeskommune/CC.

Når det er snittkarakterer som blir den viktige verdien, ikke kunnskapene som ligger bak, betyr det også at elever jobber for å oppnå gitte karakterverdier – ikke kunnskaper og ferdigheter. Det blir logisk å pugge intensivt til enkeltprøver og å velge sikre veier til gode karakterer istedenfor å være søkende og utprøvende. Spørsmålet «Får vi dette på eksamen?», blir en måte å finne ut hva som skal prioriteres av oppgaver, ikke om kunnskapen er viktig seinere. Det blir også lagt kunstig høy vekt på det som kan testes og måles.

Rødt mener at skoleeksamen som sluttvurdering i grunnskolen og videregående skole skal avskaffes, at karakterer fjernes og at dagens vurderingssystem må endres grunnleggende. Vi sier imidlertid ikke at dette er enkelt. Elever har vent seg til å jobbe for karakterer istedenfor kunnskap, lærere har vent seg til å tenke på fagområder som deler av en karakter og utdanningssystemet som helhet bygger på at vi alle sorteres etter karaktersnitt.

Rødt vil jobbe for å få på plass flere tiltak for å sette i gang prosessen med å endre vurderingssystemet. Disse tiltakene er blant annet:

  • Erstatte dagens karaktersystem. Vi trenger vurderingssystemer som bidrar til faglig utvikling hos eleven, og dokumentasjonssystemer som tydelig viser hvilke faglige kunnskaper elever har
  • At det settes i gang forsøk med alternative sluttvurderingsformer, f.eks. mappevurdering. Målet er å avvikle eksamen på ungdomsskolen og videregående.
  • At karakterbasert opptak ikke skal være regelen for opptak til videregående skole. Vi trenger opptakssystemer som bidrar til en mangfoldig elevsammensetning på skolene. Nærskoleprinsippet er utgangspunktet i videregående skole, men kan modifiseres ved behov. Elever skrives inn i grunnskolen etter nærskoleprinsippet.