Barnehage

Rødt ønsker en gratis barnehage med nok ansatte i gode lokaler. Barnehagen skal sikre trygghet og god utvikling for alle barn, og barnehageansatte skal ha trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Det skal ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert.

Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Utvikling av en god selvfølelse, sosial kompetanse, kreativitet, motorisk utvikling og tilegnelse av språk er det viktigste i barnehagen. Barna skal oppleve tilhørighet og trygge rammer som fremmer lek, bevegelse, matglede, fysisk og psykisk god helse. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling.

Obligatorisk kartlegging snevrer læringsmål og unødvendig rapportering går på bekostning av de ansattes tid med barna og barnas mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. God bemanning gjennom hele barnehagedagen og ansatte med faglig kompetanse gir gode barnehager.

Rødt vil ha en barnehagesektor der offentlige tilskudd og foreldrebetaling i sin helhet kommer barna og de ansatte til gode, uten mulighet for profitt for kommersielle aktører. Rammene for barnas frie lek og utvikling må sikres. De ansattes arbeidsforhold, faglige utvikling og medvirkning må styrkes.

Rødt vil ha en barnehage som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage og som tar utgangspunkt i barnas behov.

Gratis barnehage for alle

Rødt vil:

 • At barnehage skal være gratis. Dette kan innføres ved gradvis å gjøre det gratis aldersgruppe for aldersgruppe.
 • At alle barn skal ha rett til barnehageplass i nærmiljøet regnet fra når foreldrepermisjonen utløper. Opptaksordningen skal sikre en allsidig og inkluderende sammensetning av barnegruppene i nærmiljøet og motvirke strukturelle forskjeller mellom private og offentlige barnehager.
 • At kommersielle aktører ikke skal få drive barnehager. Kommunene gis forkjøpsrett og sikres midler til å kjøpe barnehager av kommersielle aktører som nekter å omstille til profittfri drift. Det skal fortsatt sikres mangfold i barnehagesektoren, både gjennom et mangfoldig kommunalt tilbud og ved ikke-kommersielle private aktører.
 • Si nei til kommersielle digitale aktører i barnehagen.
 • At det ved eierskifte skal søkes om ny godkjenning, og godkjenningen for private barnehager skal trekkes tilbake ved overdekning av barnehageplasser.
 • At barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf.

Barnehager med nok ansatte i gode lokaler

Rødt vil:

 • Styrke bemanningsnormen, med mål om en norm på minst én ansatt per to barn under tre år og minst én ansatt per fem barn over tre år.
 • At bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå og knyttes opp til barnehagens åpningstid på 9 timer. Ved lengre åpningstider skal bemanningen styrkes tilsvarende.
 • At barnehagelærernormen skal styrkes slik at en barnehagelærer ikke skal ha ansvaret for mer enn seks barn under tre år og tolv barn over tre år.
 • At den veiledende statlige arealnormen for barnas inne- og uteområder må gjøres bindende for alle barnehager.
 • Sikre stedlige styrere med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning i alle barnehager.
 • Styrke barnehagelærernormen slik at minst halvparten av grunnbemanningen er barnehagelærere
 • Sikre at barnehagebygningene oppfyller lovfesta krav til fysisk arbeidsmiljø og universell utforming. Kommunene sikres midler til dette.

Barnehager som sikrer trygghet og god utvikling for alle barn

Rødt vil:

 • At barn skal få oppfylt og sikra sin lovfestede rett til spesialpedagogisk tilrettelegging, og at oppfølgingen skal utføres av ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Spesialpedagogisk bemanning i barnehagen skal alltid komme i tillegg til ordinær bemanning.
 • At barn med særskilte behov må sikres hjelp og støtte. Det må defineres en minimumsnorm for antall stillinger i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) sett opp mot antall barn og elever i den enkelte kommune.
 • At barnehagene sikres helsemessig trygge og godt vedlikeholdte bygninger.
 • At det skal tilbys et næringsrikt og sunt måltid per dag i alle barnehager. Måltidet skal tilberedes av ansatte som kommer i tillegg til dem som omfattes av bemanningsnormen, fortrinnsvis med matfaglig kompetanse.
 • Motarbeide obligatorisk testing og kartlegging av barn i barnehagen.
 • At barnehagens ansatte gjennom alderstilpasset formidling skal bidra til at barna utvikler trygghet til egen kropp, kjønnsidentitet og seksualitet slik at de blir i stand til å sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser.

Trygge og forutsigbare arbeidsforhold for barnehageansatte

Rødt vil:

 • At barnehagelærere må ha avsatt tid til å planlegge og forberede det pedagogiske tilbudet og aktiviteten i barnehagen
 • At barnehageansatte sikres mulighet til etter- og videreutdanning og tilbud om å ta fagbrev og barnehagelærerutdanning
 • At private barnehager som ikke tilbyr tariffavtaler med minimum samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de offentlige barnehagene, ikke skal få offentlig støtte.