Barne- og ungdomsskolen

Rødt ønsker en gratis, god og leksefri skole som gir like muligheter til alle, uavhengig av bakgrunn.

Skolen skal skape et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det.

I dag er skolen tilpasset elever med bakgrunn fra den akademiske middelklassen. I tillegg har kunnskapssynet de siste tiårene blitt mer og mer teoretisk orientert. Resultatet av dette er blant annet dårligere læring og mistrivsel for mange elever og høyt frafall i videregående. Økt bruk av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler har ført til enda mer teoretisering og en undervisning retta inn mot prøveresultater, ikke læring. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring, og at skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

Elevers læring kan ikke vurderes ensidig gjennom måling, telling og rangering. Det gir heller ikke mening å rangere skoler etter elevers prøveresultater. Rødt er mot all rangering av elever og skoler, og vi vil gjøre slutt på obligatoriske, standardiserte tester. Lærerne skal selv velge hvilke evalueringsverktøy de har behov for å bruke på den enkelte klasse og den enkelte elev. Rødt vil finne vurderingssystemer som kan erstatte dagens karaktersystem. Vi trenger vurderingssystemer som bidrar til faglig utvikling hos eleven og som tydelig viser hvilke faglige kunnskaper elever har.

Rødt jobber for:

  • At alle skal f et gratis, godt og likeverdig utdanningstilbud uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksualitet, nasjonalitet, funksjonsevne, foresattes inntekt og hvor i landet de bor.
  • At skolen skal ha en religionsfri formålsparagraf, som må avspeiles i undervisningen.
  • Ha et næringsrikt måltid per dag i alle skoler, og at frukt og grønt skal gjeninnføres.
  • Ha mindre klasser og reduksjon i undervisningstid for kontaktlærere. Videre fjerne unødvendig dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne har mer tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.
  • At skolen skal være leksefri, og at skolearbeidet skal foregå på skolen der elevene kan få hjelp etter behov.