Høyere utdanning

Rødt vil sikre lik rett til utdanning og utdanningsinstitusjoner som bidrar til et mer demokratisk samfunn og utjevner forskjeller mellom folk.

For Rødt er det ikke et mål at flest mulig skal ta høyere utdanning, men at alle skal ha retten og muligheten til det gjennom gratis utdanningstilbud. Markedsliberalisme er uforenlig med universitetenes og høgskolenes samfunnsoppdrag, og gjør at de må konkurrere om ressurser til undervisning og forskning, og de antatt beste studentene og forskerne. Kvalitet i forskning og utdanning må sikres gjennom samarbeid, åpenhet og tillit, ikke konkurranse.

Studentvelferden er alt for dårlig og gjør at høyere utdanning er utilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet. Godt utbygd studentvelferd er en forutsetning for at alle, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, kan ta høyere utdanning. Dette innebærer at studentene selv skal styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene, men at det offentlige må ta langt større ansvar for studentvelferden enn det som gjøres i dag.

Rødt jobber for:

  • Opprettholde og videreutvikle et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud.
  • Ha fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter vi kravet om at studiestøtten økes til 2,5 G, og at låneandelen reduseres til 40 % av stipendandelen.
  • At staten skal redusere muligheten til å drive rovdrift av profitt på studenter, dette ved å kjøpe opp aksjeporteføljer i selskaper som tilbyr studentrettet tjenesteformidlere som Akademika og SiO for å kunne minske kapitaliseringen av utdanning.
  • At antall universiteter og høgskoler skal være en faglig og politisk avgjørelse.
  • At breddeuniversitetene må få ansvar for å opprettholde små fag.
  • Demokratisere universiteter og høyskoler.
  • Fjerne absolutte karakterkrav i lærerutdanningene og styrke UH-sektorens skikkethetsvurderingsnemnder for å sikre mer variert kompetanse i lærerutdanningene og lærerprofesjonen.
  • At Norge avviser forslag i internasjonale avtaler som gjør utdanning til en internasjonal handelsvare.
  • Ha gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Ha en radikal kjønnskvotering og øremerking av stillinger og utdanningsplasser for kvinner og menn.