Forskning

Rødt vil øke støtten til forskning og sikre en demokratisk styrt, fri forskning til det beste for samfunnet

Forskning og høyere utdanning skal ikke være butikk. Markedsliberalisme er uforenlig med universitetenes og høgskolenes samfunnsoppdrag. Dagens finansieringssystem fører til hard konkurranse om ressurser til undervisning og forskning og konkurranse om de antatt beste studentene og forskerne. Kvalitet i forskning og utdanning må sikres gjennom samarbeid, åpenhet og tillit, ikke konkurranse.

Rødt vil:

Gi økte grunnbevilgninger til høgskoler, universiteter og offentlige forskningsinstitusjoner.

  • Endre finansieringssystemet slik at universiteter og høyskoler ikke konkurrerer økonomisk.
  • At offentlig finansiert forskning er tilgjengelig for alle og ikke avhengig av abonnementer på tidsskrifter eller kjøp av artikler.
  • Revurdere Forskningsrådets byråkratiske system for tildeling av forskningsmidler som legger beslag på ressurser som burde brukes på forskning og ikke søknadsprosedyrer.
  • At prosjektstørrelsen for doktorgradsstudenter og postdoktorer må være av et omfang som lar seg gjennomføre innenfor normal arbeidstid i prosjektperioden.
  • At forskningsinstituttene som er stiftelser og aksjeselskap, bør omgjøres til forvaltningsorgan.
  • At stillinger innen både undervisning, forskning og administrative områder i universitet og høyskolene skal være faste, hele stillinger. Andelen midlertidige ansettelser i sektoren må reduseres.