Studentpolitikk

Lik rett til utdanning, fri forskning og autonome utdannings- og forskningsinstitusjoner bidrar til mer demokratiske samfunn og utjevner forskjeller mellom folk. For Rødt er det ikke et mål at flest mulig skal ta høyere utdanning, men at alle skal ha retten og muligheten til det gjennom gratis utdanningstilbud.

En godt utbygd studentvelferd er en forutsetning for at alle, uansett bakgrunn, kan ta høyere utdanning. Dette innebærer at studentene selv skal styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene, men at det offentlige må ta langt større ansvar for studentvelferden enn det som gjøres i dag.

Høyere utdanning skal være en mulighet for alle og vi har behov for institusjoner og forskere som sprer og søker kunnskap uten hensyn til stat eller marked.

Rødt jobber for:

  • Fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter vi kravet om at studie-støtten økes til 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og at låneandelen reduseres til 40 prosent av stipendandelen, uavhengig av studiepoengproduksjon.
  • Å opprettholde et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud.
  • Bedre bolig- og barnehagetilbud, og styrking av studenters sosiale rettigheter.
  • Bedre vilkår for studenter etter fødsel og minimum 12 mnd. studiefinansiering for studenter med barn.
  • Innføring av egen arbeidsmiljølov for studenter.
  • At fylkeskommunene tilbyr studentrabatt uavhengig av alder, studiested og bosted.
  • At studentbarnehagene sikres gode og forutsigbare rammevilkår
  • Statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel.
  • Et eget tilbud om psykisk helsehjelp for studenter uavhengig av studiested.
  • At kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for student-samskipnadenes studentboligbygging.