Vold, voldtekt og seksuell trakassering

Vold, voldtekt og seksuell trakassering er et samfunnsproblem som må behandles deretter.

Flere personer i 8. mars-tog, der en holder opp en plakat med bilde av ulike klesplagg med teksten "Ber ikke om det"

Foto: Gudmund Dalsbø

Voldtekt og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. En av ti kvinner har blitt utsatt for voldtekt i Norge. Halvparten av dem har opplevd voldtekt før fylte 18 år. Ni av ti som blir utsatt for voldtekt, anmelder ikke forbrytelsen. Åtte av ti voldtekter som likevel anmeldes, henlegges av politiet. Disse dystre tallene forteller at dagens lovverk ikke er godt nok.

Menns vold mot kvinner er et globalt fenomen og er til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet og frihet. En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Det er ikke noe som pågår bare langt unna, men også i Norge. Rundt 150 000 personer, i all hovedsak kvinner, utsettes for vold i nære relasjoner i Norge hvert år. Transkvinner er særlig utsatt for seksualisert vold, uten at det registreres i norske statistikker. Den eneste typen drap som ikke går ned i Norge, er det som kalles partnerdrap. Dette utgjør 25 prosent av alle drap i Norge. Stopper vi volden, kan vi stoppe drapene.

Norge har flere ganger fått oppfordring fra FN om å styrke innsatsen overfor samiske voldsutsatte. Halvparten av samiske kvinner blir i løpet av livet utsatt for psykisk, fysisk eller seksuell vold.

Rødt vil:

 • Øke politiets, helsevesenets, rettsvesenet og Navs kunnskap om vold mot kvinner og skeive. Videre gi grundig opplæring i rettsvesenet og arbeidslivet om hva som er seksuelle overgrep og konsekvensene
  av det.
 • Bygge ut «Alternativ til vold» som et tilbud over hele landet.
 • Ha nok politiressurser på saker om vold i nære relasjoner og voldtekt samt styrke eksisterende tiltak, som SARA, over hele landet.
 • Ha nok ressurser til å håndheve besøksforbud, slik at voldsutsatte får reell beskyttelse. Voldsalarm skal være gratis og lett tilgjengelig. Som hovedregel skal det brukes omvendt voldsalarm.
 • Arbeide for at krisesentrene sikres tilstrekkelige økonomiske rammer ved statlig finansiering. Alle må sikres et krisesentertilbud tilstrekkelig nær sitt bosted. Samisk krise- og incestsenter må gjenopprettes.
 • At all seksuell kontakt skal være frivillig, og at definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig og informert samtykke, en samtykkelov.
 • Håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.
 • Fjerne treårsregelen ved familiegjenforening og avskaffe gebyrene for å søke selvstendig oppholdstillatelse.
 • Arbeide for hjelpetiltak for mennesker som er kjønnslemlestet eller blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal omfatte tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til offer og familie.
 • At kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt skal inngå i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.
 • At elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller og kjønnsidentitet, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.
 • Inkludere arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter.
 • At kunnskap om seksuell trakassering og overgrep skal inngå i opplæringen av verneombud og i opplæring av alle med personalansvar i offentlig sektor.
 • Ha en nasjonal kampanje mot vold og voldtekt.
 • Sikre at hjelpetiltak, institusjoner og andre som jobber med voldsutsatte, ved behov kan tilby hjelp, tjenester og informasjon på flere språk enn norsk.
 • Arbeide mot tvangsekteskap og sosial kontroll.