Fødselsomsorg

Rødt jobber for et trygt og likeverdig fødetilbud over hele landet og en bedre omsorg for mor og barn både før, under og etter fødsel.

Foto: Brage Aronsen.

Gravide kvinner og kvinner i fødsel har fått stadig lengre vei til fødetilbud fordi helseforetakene med skiftende regjeringers godkjenning har lagt ned fødeavdelinger og fødestuer på lokalsykehus. Det praktiseres også sommerstenging av fødeavdelinger flere steder i Norge.

Som et resultat av nedbygging av fødsetilbudet har avstandene økt, og antall fødsler som skjer utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti årene. Samtidig er kapaisteten på de store sykehusene sprengt, og mange fødende blir sendt hjem uten overnatting etter fødsel. Dette, i kombinasjon med nedprioritering av helsessykepleiertilbudet i kommunene, gjør at ikke alle kvinner får det tilbudet de har behov for.

Rødt jobber for et godt utbygd og desentralisert tilbud til fødende kvinner, som er åpent hele året, er avgjørende for god helse og et godt familieliv, kvinners rettigheter, reduserte klasseforskjeller og grunnlag for bosetting over hele landet.

Les mer:

Trygg og tilgjengelig ­fødselsomsorg i hele Norge

Uttalelse vedtatt av Rødts landsmøte 2017