Prostitusjon

Rødt vil forsvare og jobbe for bedre håndheving av sexkjøpsloven som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester, og sørge for at mennesker i prostitusjon hjelpes ut.

Den internasjonale handelen med kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industrier. Menn som kjøper kvinner i prostitusjon, er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støttespillere for prostitusjonsindustrien. Halliker og bakmenn etablerer prostitusjon i land der mulighetene for fortjeneste er størst og der myndighetene ikke hindrer etablering.

Rødt vil bevare en sexkjøpslov som fastslår at det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester og endre hallikparagrafen til å ramme faktiske halliker. Samtidig må vi styrke exit-programmer som hjelper mennesker ut av prostitusjon, og utenlandske kvinner i prostitusjon gis oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet.

Rødt vil:

  • Håndheve og styrke sexkjøpsloven som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester. Hallikparagrafen endres til kun å ramme faktiske halliker, ikke prostituerte som bor sammen, eller andre som bor sammen med prostituerte.
  • Styrke exit-programmer som hjelper mennesker ut av prostitusjon. Utenlandske i prostitusjon gis oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet. De som i løpet av en refleksjonsperiode, velger å anmelde og stiller til avhør der de forklarer seg om bakmenn, skal innvilges midlertidig opphold ut over refleksjonsperioden, uavhengig av videre etterforskning og om det tas ut tiltale. ROSA-prosjektet mot menneskehandel skal videreføres og styrkes