Likelønn

Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene.

I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel ser vi at kvinner taper på arbeidsmarkedet. Kvinnedominerte yrkene har lavere status og lønnes veldig mye lavere enn "typiske mannsyrker" med like lang utdanning.

Rødt vil vedta en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene. Rødt jobber også for lovfesta rett til heltid, og sekstimers normalarbeidsdag.