Seksuell trakassering

#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering og overgrep er et samfunnsproblem.

Rødt fremmet etter #metoo-kampanjen et representantforslag for Stortinget, som inneholder 7 tiltak mot seksuell trakassering:

 1. Kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt må inngå i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.
 2. Barneskoler ungdomsskoler og videregåendet skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt for elevene. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.
 3. Det må sikres et lavterskeltilbud i alle kommuner med tverrfaglig kompetanse for personer som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle krenkelser.
 4. Det trengs en utrededning av hvordan arbeidet mot seksuell trakassering kan styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom Arbeidsmiljøloven og i forskrifter. Utredningen skal innbefatte den lovpålagte opplæringen av verneombud og ledere.
 5. Det bør nedsettes et offentlig utvalg som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, undersøker hvilke faktorer som påvirker faren for trakassering, og foreslår tiltak som minsker denne risikoen.
 6. Det bør iverksettes en nasjonal informasjonskampanje i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet om seksuell trakassering.
 7. Likestillings- og diskrimineringsnemnda må få kompetanse til å håndheve saker om seksuell trakassering.

Vi fikk gjennomslag for deler av forslaget vårt. Dette vedtok Stortinget i april 2018:

 • Å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering, som ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • Å sikre at seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og respekt for andres grenser, i forbindelse med pågående fornying av læreplanene.
 • Opprette et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering, samt gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å gi oppreising og erstatning i slike saker innenfor diskrimineringslovens område, tilsvarende diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn og funksjonshemming.

Selv om dette er gode tiltak som vi er glad for å ha fått gjennomslag for, er vi også skuffet over at forslag som går direkte på arbeidsliv ikke har flertall. Det er like mange som blir utsatt for seksuell trakassering på jobb som på byen. Mange som er blitt utsatt for trakassering på jobb oppgir at de har fått psykiske plager som følge av hendelsene eller at det har bidratt til et ønske om å slutte i jobben. Derfor fortsetter Rødt å jobbe for at arbeidet mot seksuell trakassering bør styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter.

Visste du at...

 • 1 av 10 norske kvinner blir utsatt for voldtekt i løpet av livet.
 • De fleste som blir voldtatt kjenner gjerningspersonen fra før.
 • En tredjedel snakker aldri med noen om det overgrepet som hun er utsatt for.
 • 123 000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på jobb hver måned.
 • 2000 personer bor på krisesenter i Norge i løpet av ett år.