Reproduktive rettigheter

Det skal være enkelt og gratis å ha trygg sex. Rødt er mot alle innskrenkninger i kvinners rett til selvbestemt abort.

Retten til å bestemme over sin egen kropp er en helt grunnleggende rettighet. I Norge har vi hatt lovfesta rett til selvbestemt abort siden 1978, men dette er en rett som stadig er under angrep fra konservative krefter. Høyre og KrF har gjort stadige forsøk på å begrense kvinners råderett over egen kropp.

Rødt forsvarer abortloven og kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp. Vi vil også utvide sjølbestemt abort til uke 18, fordi vi mener det er kvinner selv, og ikke nemndene som vet best.

I tillegg vil Rødt at alle skal ha tilgang på gratis prevensjon uansett kjønn. I dag har menn tilgang på gratis kondomer, mens kvinner bare i begrenset omfang har tilgang på gratis prevensjon. Kvinner mellom 16 og 21 år støtte til kjøp av prevensjon gjennom statens bidragsordning for prevensjon. Rødt foreslår å utvide ordningen opp til 25 år.

Gratis prevensjon gir et tryggere og bedre sexliv, med færre uønskede graviditeter.