Reproduktive rettigheter

Det skal være enkelt og gratis å ha trygg sex. Rødt er mot alle innskrenkninger i kvinners rett til selvbestemt abort.

Retten til å bestemme over sin egen kropp er en helt grunnleggende rettighet. I Norge har vi hatt lovfesta rett til selvbestemt abort siden 1978, men dette er en rett som stadig er under angrep fra konservative krefter. Høyre og KrF har gjort stadige forsøk på å begrense kvinners råderett over egen kropp.

Selvbestemt abort gir ikke flere aborter, det gir tryggere aborter. Rødt forsvarer abortloven og kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp. Så lenge abort er lovlig, skal det det være kvinnenes valg, og nemndbehandling fjernes.

I tillegg vil Rødt at alle skal ha tilgang på gratis prevensjon uansett kjønn. Gratis prevensjon gir et tryggere og bedre sexliv, med færre uønskede graviditeter.

Rødt vil:

  • At så lenge abort er lovlig, skal abort være kvinnens valg og nemnbehandling fjernes. Ved alle aborter skal kvinnen få rett til veiledning fra helsepersonell ved behov eller etter ønske.
  • Gi alle tilgang på gratis prevensjon.
  • Støtte kvinnenes rett til abort og prevensjon over hele verden og gi kvinner fra land der abort er kriminalisert, rett til å ta abort i Norge.
  • Arbeide for økte helsesykepleierressurser i kommunene og helsestasjoner i alle kommuner. Helsestasjon for ungdom bør utvides til å gjelde for unge opp til 25.
  • Ha gratis bind, tamponger, tøybind og menskopper.
  • At statens subsidieordning for prevensjon utvides slik at unge under 16 år inngår i denne ordningen. Helsesykepleiere og jordmødre må få utvidet forskrivningsrett slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.
  • Fjerne egenandelen på sterilisering for både kvinner og menn.