Skatt

Skatter og avgifter er nødvendig for å finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger. Rødt vil ha et rettferdig og omfordelende skattesystem hvor alle bidrar etter evne.

For Rødt er skattepolitikken viktig fordi den både handler om å finansiere fellesskapet og redusere økonomiske forskjeller.

Rødt ønsker et samfunn med flere og bedre fellesskapsløsninger. I lang tid har offentlige velferdstjenester vært underfinansiert og utsatt for svekkelser og nedskjæringer, begrunnet med behovet for å kutte i offentlige budsjetter. Samtidig har forskjellene økt, og de rike har blitt ennå rikere. For å snu denne utviklinga trenger vi en kraftig satsning på fellesskapsløsningene. Vi skal styrke og forbedre dagens velferdstjenester, og samtidig utvide slik at flere samfunnsoppgaver kan løses i fellesskap.

For å finansiere en slik utvidelse av fellesskapet må vi omprioritere innenfor dagens budsjetter, hindre at midler gitt til offentlig velferd tas ut i privat profitt og øke innsatsen mot skatteundragelser. I tillegg til dette trenger vi et mer rettferdig skattesystem hvor de som har stor inntekt og stor formue bidrar mer til fellesskapet.

Rødts skattepolitikk går ut på å rette mer av skatteleggingen mot størrelser som inntekt, overskudd, utbytte, formue og arv, og gjøre disse skattene mer omfordelende.

Skatt på inntekt

For inntektsbeskatningen vil Rødt øke skattenivået for de med inntekter over 600.000 kr, og liten eller ingen endring for de med lavere inntekt.

Skatt for utbytte og formue

Rødt foreslår en ny progressiv modell for formuesskatt: Bunnfradraget skal være 1,7 mill. kr. og satsen 1,1 % opp til 10 mill. kr. Over 10 mill. kr. blir satsen 1,25 %. Over 100 mill. kr. blir satsen 1,40 %.

Utbytte er måten formuen kaster av seg på, det er den arbeidsfrie inntekten en formue gir. For de med store formuer går utbytte til å øke formuen, fordi det er så store beløp at det ikke går til ordinært forbruk. Utbetalte utbytter har nådd nye høyder de siste årene.

I dag (per 2021) betaler man 32 % i skatt på utbytte, Rødts foreslår å øke det til 43 %.

I tillegg vil vi fjerne det såkalte skjermingsfradraget som gjør at aksjonærer kan ta ut en del utbytte skattefritt.

Skatt på arv

Vi foreslår en ny modell med bunnfradrag på 5 mill. kr. og progressiv stige:

  • Sats 5 - 10 mill: 10 %
  • Sats 10 - 100 mill: 15 %
  • Sats over 100 mill: 25 %

I praksis betyr det at man må arve hus eller hytte til minst 5 mill. kr. før man begynner å betale arveskatt.

Basert på tall fra selvangivelsen i 2019, hvor det er frivillig å opplyse om arv eller gaver større enn 100 000 ser det ut til at et bunnfradrag på 5 mill vil gjøre at 98,5 % av de som mottar arv og gaver ikke vil bli berørt av en slik arveskatt. Dette vil med andre ord ikke være en skatt som treffer andre enn de aller rikeste.

Inntektene fra økte skatter vil Rødt blant annet bruke på å gjøre tannhelse billigere for over 1 million nordmenn.

Skattesamarbeid mellom land

Internasjonalt vil Rødt jobbe for skatt på finanstransaksjoner og en internasjonal skatteautoritet som sikrer at multinasjonale selskaper ikke kan unngå å betale skatt. Det trengs også et storstilt arbeid for å fjerne smutthull og ordninger som gjør at selskaper og privatpersoner kan unngå å betale skatt og avgifter.

Les mer

Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Alternativt statsbudsjett

Rødt vil:

  • At inntektsskatten ikke økes for det store flertallet, som har årsinntekt under 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (tilsvarer omtrent 600 000 kroner).
  • Ha en mer progressiv inntektsskatt, med flere innslagspunkter for trinnskatten og økt skatt på høye inntekter.
  • Øke skatten på aksjeutbytte og fjerne det såkalte skjermingsfradraget som i dag gjør deler av aksjeinntektene skattefrie.
  • Øke skatten på store formuer i form av en formuesskatt med høyt bunnfradrag og flere innslagspunkter
  • Innføre dynastiskatt som hindrer økende konsentrasjon av makt og rikdom gjennom generasjoner
  • Sikre at selskaper som går godt, bidrar til å finansiere den felles infrastrukturen og velferden de er avhengig av, ved å øke skatten på selskapsoverskudd og stå opp mot det internasjonale skattekappløpet mot bunnen.