Fattigdom

Rødts hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Det innebærer både tiltak for å minske forskjellene mellom de rikeste og resten, men også tiltak for å løfte flere ut av fattigdom.

Foto: YAY Micro.

Forskjellene mellom fattig og rik i Norge har økt siden 80.-tallet.  Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år. Under den mørkeblå regjeringa har forskjellene skutt i været. Det har blitt gitt store skattelettelser til de som har mest, mens velferdstaten er blitt bygd ned for de mange som har minst.

Vi mener at alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt må sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for et verdig liv uten fattigdom.

Rødt går også imot alle forslag om å kutte i sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, fordi det skaper økt fattigdom og ikke flere jobber.Man får flere i arbeid ved å øke tilgangen til arbeid, ikke ved å gjøre arbeidsløshet til et individuelt ansvar.

Internasjonalt

Rødt jobber for en internasjonal utviklingspolitikk som styrker sivilsamfunnsorganisasjoner i sør, og som fokuserer på å bedre folks tilgang til gode helse- og utdanningstjenester. God helse og utdanning bidrar til fattigdomsreduksjon og økt medvirkning i samfunnet. Videre er Rødt tilhengere av å slette den såkalte u-landsgjelda.

Rødt vil:

  • Øke minstesatsen for sosialhjelp til et nivå det er mulig å leve av.
  • Innføre gratis barnehage og SFO
  • Øke overgangsstønaden
  • At velferdsstaten må sørge for at de som får alvorlige helsemessige problemer, får leve så gode og økonomisk trygge liv som mulig.
  • Øke trygd for arbeidsløse, uføre og syke