Fattigdom

Rødts hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Det innebærer både tiltak for å minske forskjellene mellom de rikeste og resten, men også tiltak for å løfte flere ut av fattigdom.

Foto: YAY Micro.

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Økonomisk ulikhet måles internasjonalt med den såkalte Gini-koeffisienten. Fra 2006 til 2015 gikk Norges Gini-tall fra 0,216 til 0,247, en økning på i overkant av 14 prosent, om utbytte tas med i inntekten. Under den mørkeblå regjeringa har utviklinga skutt i været. Fra 2013 til 2015 har ulikhetene økt med 9,7 prosent.

  • Alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt må sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for et verdig liv uten fattigdom.
  • Rødt går også imot alle forslag om å kutte i sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, fordi det skaper økt fattigdom og ikke flere jobber.
  • Man får flere i arbeid ved å øke tilgangen til arbeid, ikke ved å gjøre arbeidsløshet til et individuelt ansvar.

Internasjonalt

Rødt jobber for en internasjonal utviklingspolitikk som styrker sivilsamfunnsorganisasjoner i sør, og som fokuserer på å bedre folks tilgang til gode helse- og utdanningstjenester. God helse og utdanning bidrar til fattigdomsreduksjon og økt medvirkning i samfunnet. Videre er Rødt tilhengere av å slette den såkalte u-landsgjelda.

Rødt jobber for å:

  • Øke sosialhjelpssatsene til det nivået Statens institutt for fobruksforskning (SIFO) anbefaler
  • Doble barnetrygden
  • Innføre gratis barnehage og SFO
  • Øke overgangsstønaden