Sykkel

Rødt vil at flere skal sykle framfor å kjøre bil på korte avstander. Sykling tar mindre plass, støyer mindre, er klimavennlig og bra for helsa.

For dårlig planlegging fører til for mange konflikter mellom syklende og andre trafikanter.

Det er viktig at sykkel blir et naturlig valg for flere til korte reiser som f.eks. til arbeid eller skole. Det bør alltids legge til rette for syklister ved bygging og ombygging av veier. I byer og tettsteder skal det bygges sammenhengende sykkelveinett. Sykkelveier skal holdes fri for parkerte biler og andre hindringer. Nye sykkelfelt og sykkelveier skal bygges etter beste tilgjengelige utformingstandard, man skal ikke være bundet av standarden på tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt. Det bør gjøres en ny gjennomgang av vikepliktsreglene i forhold til syklister. Sykkelveier og -felt må brøytes om vinteren. Ved sentrale knutepunkter bør det bygges sikker sykkelparkering, med ladestasjoner for el-sykkel.

Rødt vil opprette flere bysykkelordninger.