Godstransport

Rødt jobber for en miljøvennlig godstransport, der jernbane og sjø skal prioriteres over vei og luft.

Godstransport på vei utgjør størsteparten av innenriks godstransport i Norge. I fremtiden vil behovet for godstransport øke mye. Det er ikke bærekraftig at vei skal ha så stor andel av godstransporten i Norge. For det første har vi ikke infrastruktur for det (selv med store innvesteringer i veinettet) og for det andre vil det føre til en så stor økning i forurensingen at det ikke er akseptabelt.

Regjeringas politikk legger opp til mindre gods både på bane og båt – stikk i strid med nasjonale målsettinger. I sitt budsjettforslag for 2019 kutter regjeringa nesten 25 prosent av planleggingsmidlene på bane, og omtrent 35 prosent av midlene til oppgradering av havner.

Rødt jobber for en skikkelig satsing på bane og båt. Dette er både viktig for miljøet og for trafikksikkerheten på norske veier.