Bompenger

Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger.

Foto: Kjetil Ree.

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging. Infrastruktur, som vei, jernbane og havner, er en viktig forutsetning for bosetting og verdiskaping i hele landet.

Å finansiere nødvendige forbedringer for økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp og bedre lokalmiljø må derfor være en offentlig oppgave, finansiert av progressive skatter.

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og veitrafikken står for halvparten av disse utslippene. Rødt sier derfor i sitt arbeidsprogram at vi vil prioritere utbygging av jernbane, tiltak som får gods over på bane og båt, og at vi går imot utbyggingen av motorveier som øker kapasiteten på veiene. I storbyområdene ønsker vi ingen utvidelse av veikapasiteten.

For å redusere biltrafikk inn til, og inne i, de store byene ønsker Rødt bedre og billigere kollektivtrafikk, restriksjoner på biltrafikk og åpner for veiprising som ett av flere virkemidler. Veiprising innebærer at man betaler en avgift for å kjøre på veien, hvor formålet med avgiften ikke er å finansiere veien men å regulere trafikken for å redusere kø- og miljø-problemer. Inntektene fra avgiften brukes til å finansiere utbygging av kollektivtransport og tiltak for myke trafikanter.

I forbindelse med bymiljø-pakker og byvekstavtaler i byer og byområder inneholder ofte pakkene en blanding av kollektivutbygging, veiprising (uten at veikapasiteten bygges ut), bompenger (som finansierer veiutbygging) og veiutbygging. Rødt har på Stortinget foreslått økt statlig finansiering til disse pakkene, og i den enkelte kommune/fylke har Rødts lokallag og folkevalgte tatt stilling til hva Rødt mener om den konkrete pakken.

Rødt vil:

  • Utbygging av fylkesveier, riksveier og stamveier skal ikke finansieres av bompenger.
  • Arbeide for å inkludere rabatter basert på inntekt og geografi samt verdi av last på større biler dersom ulike modeller for bompenger og veiprising tas i bruk.
  • Ingen utvidelse av veikapasiteten i storbyområdene – skrinlegg planlagte motorveiprosjekter.
  • Reduksjon av parkeringsarealet i byene – en stor del bør omgjøres til grøntområder og byggetomter.
  • Det skal ikke bygges kapasitetsøkende motorveier. Trafikksikkerheten skal ivaretas gjennom 2- og 3-feltsveier med midtdeler.