Samferdsel

Rødt vil styrke kollektivtrafikken for å gjøre behovet for privatbiler mindre.

Rødt ønsker å bygge en rask og trygg samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Derfor prioriterer Rødt de miljøvennlige alternativene, og støtter vedlikehold av eksisterende veier i hele landet framfor å bygge ut flere store motorveier i sentrale strøk.

Samferdsel i byene
I byene ønsker Rødt å styrke kollektivtrafikken og gjøre det enklere å gå og sykle. Et godt kollektivtrafikknett med god kapasitet og hyppige avganger gjør behovet for privatbiler mindre og fører til lavere utslipp. Det gir også bedre folkehelse gjennom bedret trafikksikkerhet, redusert lokal luftforurensing og tilrettelegging for økt mosjon som del av transportsystemet. I tillegg får vi bedre byutvikling siden færre biler gir mer plass til andre ting, slik som for eksempel parker.

For langdistansetrafikken arbeider Rødt for at man bygger ut høyhastighets jernbane framfor utvidelser av veier og flyplasser.  Vi arbeider for å få mer av godstrafikken vekk fra veiene og over til bane og båt, som begge er mer miljøvennlige transportformer. Det gjør også veiene tryggere for de som er avhengige av bil.


I distriktene
Rødt arbeider for et desentralisert arbeids- og tjenestetilbud. Det krever at folk og varer kommer trygt fram i distriktene. I stedet for å bygge ut mer veikapasitet der veiene allerede er størst, ønsker Rødt at man bruker mer penger på å vedlikeholde veiene vi allerede har. I store deler av landet trengs det rassikring og sentrale fylkes- og kommuneveier må utvides slik at de blir brede nok til å ha gul midtstripe. Trafikksikkerhet er også viktig, og fremfor utbygging av flere firefelts motorveier ønsker Rødt at man bygger to/tre-feltsveier med midtdeler.