Drivstoff

Rødt er for miljøvennlig og prisdifferensiert drivstoff.

Foto: Magne Hagesæter.

Det er stor forskjell på kollektivtransport-tilbudet i de store byene og i distriktene. Selv om Rødt ønsker å bygge ut kollektivtilbudet også i distriktene vil det være større behov for å bruke bil enkelte steder. Derfor bør drivstoff prisdifferensieres, slik at det er dyrere der det er et alternativ å reise kollektivt.

Rødt vil:

  • Det skal brukes drivstoff som er mer klimavennlige, slik som biometangass, hydrogen og elektrisitet på all offentlig transport der det er mulig
  • Ha et styrket statlig engasjement i forskning og utvikling innen ny, fornybar energi som drivstoff for skipstransport.
  • Gi støtte til forsking og utvikling av produkter og verdikjeder som baserer seg på biologiske råstoff, som for eksempel avansert biodrivstoff og alternative næringskilder til dyrefôr.