Bedre helse- og omsorgstjenester

Vi har et helsevesen som er under stadig større press. Trusselen kommer både fra kommersielle aktører, underfinansiering av kommunene og feilslått markedsstyring. Det er på tide å ta tilbake kontrollen.

Foto: Clay Banks/Unsplash

Rødt vil ha et offentlig fullfinansiert og folkestyrt helsevesen for å sikre likeverdige tjenester til alle. Tykkelsen på lommeboka eller hvor du bor skal aldri hindre deg i å få den helsehjelpen du trenger.

Rødt vil arbeide for at alle skal få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme og på sykehjem når det er behov for det. Vi vil øke grunnbemanningen, og sikre at ansatte får tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig.

Eldreomsorg
I eldreomsorgen er det viktige skiller mellom partiene. I mange kommuner går de største partiene sammen om å senke sykehjemsdekningen (antall sykehjemsplasser per innbygger over 67 år). Argumentet er at hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi reduserer behovet, men i praksis er det en politikk for færre sykehjemsplasser, at eldre må være sykere før de får plass og at tiden de er på sykehjem skal kortes ned.

Bodø skal gå fra 25 til 22 prosent sykehjemsdekning de neste årene, og fra 2025 skal den ned på 18 prosent. Trondheim og flere andre kommuner har liknende planer.

Arbeiderpartiet går i front for denne utviklingen, mens Rødt er mot. Vi støtter tilrettelegging for at eldre kan bo hjemme lengre, med for eksempel flere plasser på dagsenter, men det må ikke brukes som sparetiltak og unnskyldning for å kutte plasser på sykehjem eller andre institusjoner.

Kommuneøkonomi
Kvaliteten på de kommunale helsetjenestene henger tett sammen med hvor mye penger kommunene får tilført fra staten, og fordelingen av oppgaver mellom sykehusene og kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette er avgjørelser som tas av Storting og regjering, ikke hver enkelt kommune. Sentralt bestemte reformer som helseforetaksmodellen fra 2002 og samhandlingsreformen fra 2012 har økt presset på kommunenes tjenester, som har fått mer å gjøre uten at finansieringen har holdt følge. En grunnleggende styrking av helse- og omsorgstjenestene i kommunene er derfor avhengige av politiske endringer både på Stortinget og i den enkelte kommune.