Nav

Rødt vil bringe tilliten tilbake i trygdesystemet og sørge for at det blir færre skjemaer og unødvendige kontrollrutiner. Det skal være personlig saksbehandling tilgjengelig for de som ønsker det. Alle som mottar trygd og stønad skal møtes og behandles med verdighet og respekt av den norske velferdsstaten.

Brutaliseringen av arbeidslivet med økte tempo- og effektivitetskrav er med på å presse folk ut av arbeidslivet.  Samtidig har politikerne vedtatt kutt i pensjonene gjennom pensjonsreformen, ny Avtalefestet Pensjon (AFP), og endring av uføretrygda og AAP. Dette er innskrenkninger i velferdsstaten som straffer de som står utenfor arbeidslivet. Nav-systemet i dag er for byråkratisk og rigid, og mange får ikke ivaretatt sine rettigheter. Nav-skandalen som ble avslørt høsten 2019 er det groveste eksempelet på dette.

Rødt vil:

At velferdsstaten må sørge for at de som får alvorlige helsemessige problemer, får leve så gode og økonomisk trygge liv som mulig.

  • Gi de ansatte i førstelinja i NAV tid og tillit til å gjøre jobben sin
  • Stoppe nedleggelsen av NAV-kontorer og omgjøre NAV til en institusjon som gir gode og nære tjenester til dem som trenger det.
  • Tilbakeføre vedtaksmyndighet til Navs lokalkontorer.
  • At arbeidsrettede tiltak skal gi folk kompetanse, arbeidserfaring og betalt arbeid. De skal ikke utnyttes til gratis eller billig arbeidskraft. Styrk VTA-ordningen (Varig tilrettelagt arbeidsliv), og videreutvikle IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv). NAV pålegges å ha gode kontroller som sikrer at tiltaksbedriftenes overskudd kommer attføringstiltakene og deltakerne til gode.
  • Forby privat arbeidsformidling. NAV må ha oppgaven med å skaffe folk arbeid og formidle arbeid.
  • At § 11-31 første ledd om karenstid strykes. Fra 1.1.2018 ble det innført ett års karenstid for mottakere av AAP som ikke var ferdig avklart etter makstid.
  • Avskaffe systemet med rådgivende overlege («trygdelege») i NAV, og i stedet stole på faglige vurderinger som gjøres av fastlege eller i spesialisthelsetjenesten.
  • Si nei til velferdsprofitører i NAV-systemet.
  • Opprette et uavhengig eksternt klageorgan for NAV-saker.