Eldreomsorg

Eldre skal ha rett på gode liv. Kommunene må få nok statlige tilskudd til at kommunene kan drifte eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte der brukernes behov, og ikke kommunens økonomiske begrensninger setter standarden.

Foto: Pxhere/Public domain.

Rødt vil arbeide for at alle skal få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme og på sykehjem når det er behov for det. Det skal sikres nok sykehjem, institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

Rødt vil:

 • At der konkurranseutsetting er brukt som privatiseringsmetode, f.eks. sykehjem, renhold, kollektivtrafikk og renovasjonstjenester, skal kommuner og fylker ta virksomhetene tilbake i offentlig eie og drift når kontrakten går ut, eller ved mislighold.
 • Øke dekningsgraden av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning slik at dette blir et tilgjengelig og reelt godt faglig tilbud når det er behov for det.
 • Øke grunnbemanningen på dagens sykehjem og i hjemmebaserte tjenester, slik at det blir attraktive arbeidsplasser for sykepleiere, leger og helsefagarbeidere og et godt tilbud for pasientene.
 • Sikre de ansatte i hjemmebaserte tjenester tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig og samtidig sørge for at de som får hjelp, må forholde seg til færrest mulig personer.
 • Utvikle en tillitsreform som gir ansatte bedre mulighetsrom for bruk og utvikling av egen kompetanse.
 • Utvide tilbudet av seniorsentre. Tilbudet bør foreligge alle kommuner og utvikles slik at det blir et attraktivt møtested også for «de yngre» eldre, ikke bare de aller eldste.
 • At eldre som ønsker det, må få mulighet til å bo hjemme så lenge de kan og vil. De som ønsker det, må få tilbud om omsorgsbolig med heldøgnsbemanning, men de må få sykehjemsplass når det er nødvendig.
 • Styrke det geriatriske spesialisthelsetilbudet og sikre eldre og personer med demenssykdom og deres pårørende verdige liv. Dette krever økt tverrfaglig fagkompetanse.
 • Understreke at de eldres frivillige innsats er svært viktig, men samtidig slå fast at det ikke må komme som erstatning for ansattes arbeid. Det må det legges til rette for frivillig arbeid for eldre, som annen frivillighet, ved at kommunene har ansatte som sikrer god organisering og slik legger til rette for at det skal bli lett å delta.
 • Sikre alle eldre tilgang til et offentlig seniorsenter eller offentlige møteplasser. Dette kan bidra til helse og trivsel og forebygge ensomhet og sosial isolasjon for yngre og eldre pensjonister.
 • Legge til rette for at eldre som ønsker å bo i eget hjem, får et offentlig gratistilbud og den praktiske hjelpen som trengs til å klare det.
 • Utvikle boformer tilpasset eldre menneskers behov. Omsorg+ skal ikke erstatte sykehjem, men utvikles som tilpasset boform for eldre som ønsker et enklere liv med mulighet for mer sosial kontakt.
 • Satse på en storstilt bygging av omsorgsboliger og seniorboliger med livsløpsstandard. Eldre i fleretasjes bygg uten heis skal ha en ubetinget rett til å få tilbud om en tilrettelagt bolig så fort helsesituasjonen tilsier det.