Barnevern

Alle barn og unge har rett til å vokse opp i trygge omgivelser med tilbud i tråd med deres behov. Økonomiske forskjeller skaper sosiale problemer som må løses i felleskap.

Foto: RED Visual Group.

Gjennom fellesskapet har barnevernet ansvar for å beskytte og ivareta de mest sårbare barna i samfunnet vårt og må derfor styrkes. Tilliten til barnevernet er en viktig faktor for å sikre at tjenesten skal fungere godt. Utviklinga av barnevernet må være basert på barnets beste og legges av barna og fagprofesjonene, ikke av konsulenter uten barnevernsfaglig kompetanse. Det er for mange barn og familier som ikke får hjelpen de har behov for. Barn og unge må sikres kunnskap om hvilke rettigheter de har. Familier med utfordringer må få mer hjelp, og de mest utsatte barna og ungdommene må få det tilbudet de trenger.

Sosiale forskjeller må vektlegges sterkere i utdanningene for å gi en bedre forståelse av hvordan sosial bakgrunn og levekårsproblemer i familier med dårlig råd og språkbarriere påvirker samhandlingen mellom barnevernet og familier. Barnets språklige og kulturelle bakgrunn skal vektlegges slik at eventuelle fosterhjem får nødvendig informasjon og opplæring.

Minste inngreps prinsipp krever godt barnevernsarbeid og derfor at ansatte i barnevernet har tid til å følge opp og har tid til å finne ut hva som passer den aktuelle familien spesifikt. Det er vanskelig å gjennomføre når de ansatte har så mange saker som i dag. Anstendige arbeidsvilkår og lønnsvilkår er avgjørende for å sikre gode tjenester og sikre at kompetansen forblir i barnevernet. Bemanningen i barnevernet må derfor styrkes ved at det lovfestes en bemanningsnorm i barnevernet.

Rødt vil:

 • Styrke det desentraliserte barnevernet der barn og familier bor.
 • At alle kommunens enheter som arbeider med barns oppvekst, skal samarbeide om felles, forebyggende arbeid.
 • At barn som plasseres utenfor hjemmet, i institusjon eller fosterhjem, skal sikres særlig god oppfølging.
 • At alle barn og unge som har tilbud fra barneverntjenesten, skal sikres god individuell oppfølging etter behov fra spesialisthelsetjenesten, helsesykepleier eller andre aktuelle tiltak.
 • At kommunen i samarbeid med statlig barnevern skal ha ansvaret for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Veiledningsarbeidet og oppfølgingen av fosterhjemsfamilier må bedres. Dette er et offentlig myndighetsansvar og kan ikke overføres til private aktører. Kommunen må sikre pensjonspoeng på lønn til fosterforeldre.
 • At det offentlige skal ha ansvar for å drive institusjoner for barn og ungdom, og det åpnes kun for ideelle aktører i sektoren. Dagens anbudssystem avvikles.
 • Øke forståelse av klassebakgrunn og en flerkulturell forståelse og kompetanse i barnevernet for bedre dialog, tilpassede hjelpetiltak og bygging av tillit.
 • Jobbe for at samiske barn så langt det er mulig får vokse opp med samisk kultur og levemåte.
 • At barnevernet skal være et kommunalt ansvar, men med mulighet for å etablere regionale kompetanseteam eller kompetansesentra med tilbud om saksbehandlere utenfor bostedskommunen.
 • Sikre tilpassede tiltak, også i ettervernsfasen fram til 25 år.
 • Lovfeste bemanningsnormen slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet, og på sikt styrke bemanningen ytterligere slik at barnevernet sikres en tverrfaglig og god bemanning.
 • Sikre i tilfeller det er behov for tolk, at det er en kvalifisert tolk uten tilknytning til barnet eller saken.
 • Støtte en autorisasjonsordning for sosialpersonell, som for eksempel sosionomer og barnevernspedagoger, på linje med dagens autorisasjon av vernepleier.
 • At alle barn skal sikres god oppfølging, og barnets stemme skal bli hørt og vektlagt.
 • Opprettholde statens refusjonsordninger med særskilte refusjoner til kommunene for bruk av fosterhjem eller institusjonsopphold for barn, og at de ikke skal innarbeides i rammetilskuddet til kommunene.
 • Øke ressursene til kommunene til veiledning av foreldre for å gjøre dem i stand til å få tilbake omsorgen. Dette trengs grunnet endret rettspraksis rundt omsorgsovertakelser.
 • At Barnehusa må styrkes.
 • Øke ressursene og kompetansen til det kommunale barnevernet. Det er særlig viktig å øke kvaliteten på det barnevernfaglige arbeidet så det sammenfaller med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.