Asyl- og flyktningpolitikk

Rødt vil forsvare asylretten. Flyktninger og asylsøkere skal møtes med respekt og omsorg.

Asylpolitikken i Norge er en av de strengeste i Europa. Anbefalinger fra FN tilsidesettes, mennesker returneres til krig- og konfliktrammede land, papirløse går uten rettigheter i årevis, og barn sendes ut av landet av såkalte innvandringspolitiske hensyn. Asylsøkeres rettssikkerhet gjennom hele søknadsprosessen, fra registrering hos politiet, via saksbehandling i UDI til en eventuell anke i UNE, er gjennomgående for lav. Storsamfunnet har ansvar for å sørge for at rettighetene til flyktninger, asylsøkere og innvandrere blir overholdt, og at alle mennesker blir behandlet med verdighet.

Rekordmange mennesker har blitt drevet på flukt. Det er bare en liten del av flyktningene i verden som tar seg til Europa. De fleste som flykter, befinner seg i hjemlandet eller i et naboland. Gjennom Schengenavtalen, som Norge er en del av, er EU en festning mot flyktninger og innvandrere. Selv om det er fri bevegelse for arbeidsinnvandrere innenfor EU og EØS, er grensene rundt Europa i praksis stengt. På grunn av sin geografiske beliggenhet sitter Hellas og Italia med størstedelen av ansvaret for flyktningene som har reist over Middelhavet. Overfylte flyktningleire, med mange sårbare grupper, barnefamilier og enslige mindreårige, skaper uverdige forhold for mennesker på flukt. Kvinner på flukt er ekstra utsatte for ulike former for vold og overgrep.

Norge er et av få land som praktiserer tilbakekalling av statsborgerskap uten foreldelsesfrist. Det vil si at familier som har vært i landet i mange år, kanskje til og med generasjoner, og har bygget seg et liv her, står i fare for å bli statsløse eller for å bli sendt tilbake til et land der de har minimalt med nettverk, og der det kan være fare for deres liv.

For flyktninger er det også viktig å kompensere for at mange har vært tvunget til å avbryte utdanning og arbeid. Det trengs gode ordninger som gjør flyktninger og innvandrere i stand til å kunne ivareta sine rettigheter og plikter og bli en inkludert del av samfunnet, som rett til arbeid, norskopplæring og tolketjenester.

Rødt vil:

 • At menneskers rett til å søke asyl i Norge ikke skal hindres. Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser, som fastslår retten til å søke asyl, forsvare flyktning-konvensjonen og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.
 • Ikke sende flyktninger til internflukt i land som preges av krig og konflikt, og det såkalte rimelighetsvilkåret bør således gjeninnføres snarest.
 • Sikre asylsøkere fri rettshjelp, rettssikker asylsaksbehandling og en reell klagemulighet. Asylsaker skal aldri hurtigbehandles på norskegrensa.
 • Erstatte utlendingsnemnda (UNE) med en fullverdig rettsinstans slik som i våre naboland for å sikre rettssikkerhet i klagesaksbehandlingen. Som et minimum innføres det  topartsprosess i behandlingen av klagesaker.
 • Trekke Norge ut av Schengen-avtalen og Dublinkonvensjonen.
 • Gi asylsøkere med avslag mulighet til å søke om oppholdstillatelse som arbeidssøker på lik linje med arbeidssøkere fra land utenfor EØS per i dag.
 • Benytte unntaksklausulen i Dublin-avtalen overfor land som ofte er første ankomstland i Europa pga. geografisk beliggenhet, (som Hellas og Italia), slik at ingen søkere blir returnert dit, og være en pådriver for å avlaste disse landene.
 • Stoppe dagens praksis for opphør av flyktningstatus.
 • Stanse praksis for rutinemessig internering og bruk av tvangstiltak overfor utlendinger som skal sendes ut av landet, deriblant avviste asylsøkere, i tråd med kritikken fra FNs torturkomité. Som et minimum må den totale tiden en utlending kan holdes internert, reduseres betraktelig.
 • At Norge skal øke antallet kvoteflyktninger minst i samsvar med FNs anbefalinger.
 • At Norge må ta et langt større ansvar for å bidra til at forholdene i flyktningleirene i og nært konfliktområder blir tryggere og bedre. De fleste flyktninger søker tilflukt i eget nærområde. Vertslandene for de største flyktningleirene i verden har lenge varslet at de sliter med både kapasitet og nødvendige ressurser.
 • Sørge for at asylmottakene drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner. Private velferdsprofitører skal ikke tjene penger på folk som har flyktet.
 • Arbeide grunnleggende mot krig, økonomisk ulikhet og andre forhold som driver mennesker på flukt.
 • Avskaffe den privatiserte løsningen for helsehjelp på Trandum, også for å unngå en uheldig dobbeltrolle der legen også gir en klar-til-fly-vurdering («fit-to-fly»). Videre å sørge for at det kommer på plass en god løsning for helsehjelp, der både fysisk og psykisk helse ivaretas. Personer som har behov utover ordinær helseoppfølging, skal ikke plasseres på Trandum.
 • Arbeide for regler som sier at det i framtidas skal være mulig å søke opphold i Norge for personer eller grupper som grunnet miljøtrusler i sitt nærområde må forlate det, såkalte miljøflyktninger. Arbeide for en tilleggsprotokoll i flyktningkonvensjonen som sier at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag.
 • Avvikle avtalen mellom EU og Tyrkia fordi den undergraver flyktningers rettigheter.
 • At Norge ikke skal reservere seg mot å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser.
 • Håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.