Hva har Rødt Vestfold og Telemark fått til på fylkestinget?

1. september var fylkestinget i Vestfold og Telemark i gang igjen etter sommeren. Det er nå snart ett år siden valget og vi oppsummerer hvordan det siste året har gått. Hva har vi fått til så langt på fylkestinget?

9. september 2019: Rødt får to representanter på det nye fylkestinget

Vi gjør tidenes fylkestingsvalg, har nest mest fremgang etter SP med 2% og ender på et valgresultat på 3,7% og to mandater. Maren Njøs Kurdøl og Tobias Drevland Lund er våre faste representanter.

10. september 2019: Rødt sikrer nytt rødgrønt flertall i Vestfold og Telemark

Vårt første gjennomslag kom under et døgn etter valgdagen. Da var Rødt med på å sikre rødgrønt flertall gjennom en valgteknisk avtale med SV, AP og SP. -Rødt var klare på at vi ikke ønsket et flertall bestående av Høyre eller Frp og at vi trengte et rødgrønt flertall i det nye fylket. Nå forventer vi politiske gjennomslag fremover, sa førstekandidat Maren Njøs Kurdøl til avisa Varden.

15. oktober 2019: Rødt får flere gjennomslag i den nye politiske plattformen

I den nye rødgrønne plattformen som Vestfold og Telemark stryes etter, fikk Rødt etter samtaler med posisjonen i fylket flere viktige gjennomslag. Rødt var spesiselt fornøyd med disse punktene;

 • Velferdstjenester skal ikke konkurranseutsettes
 • Trygge, hele og faste stillinger skal være hovedregelen i fylkeskommunen
 • Ansette flere mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket
 • Nærskoleprinsippet i hele fylket
 • Gratis skolefrokost på alle offentlige videregående skoler
 • Flere lærlingplasser og oppdatert utstyr til elevene
 • Alle elever skal ha tilgang til skolehelsetjeneste hver dag
 • Utrede felles månedskort for buss i hele det nye fylket
 • Nei til deponi i Brevik
 • Fylket skal bidra til en rettferdig handel
 • Vestfold og Telemark skal bli en klimapositiv industriregion innen 2030

Hele den rødgrønne plattformen kan leses her; https://www.vtfk.no/contentassets/c0894695e3bc49e48c48d365c46c6ac0/rodgronn-plattform-for-vestfold-og-telemark-2019-2023.pdf

19. november 2019: Språkbrukplan og kutt i politikerlønn

På det første ordinære fylkestingsmøtet, fikk Rødt gjennomslag for at det skulle utarbeides en egen språkbrukplan blant annet for å løfte nynorsken i fylket vårt.

Samtidig fremmet Rødt forslag om å kutte i godtgjørelsene og politikerlønna i det nye fylket og at satsene skulle ta utgangspunkt i 8 G. 8 G= 798 864 kr. Forslaget fra Rødt fikk 18 stemmer, med støtte fra MDG, FrP og enkeltmedlemmer fra nesten alle partier. Istedenfor ble det vedtatt at lønn skal ta utganspunkt i stortingsrepresentantenes lønn. Dette er en kamp vi lover å ta opp kampen igjen!

Gruppeleder Maren Njøs Kurdøl i aksjon på fylkestinget og legger fram Rødts forslag om språkbrukplan. Foto: Faksimile fra vtfk.no

Tobias Drevland Lund var skuffet da Rødts forslag om lønnskutt ble nedstemt. Foto: Fredrik Nordahl

17. desember 2019: Flere gjennomslag i budsjettet for 2020

Det første budsjettet for hele det nye fylket viste seg å bli både trangt og krevende. Likevel fikk Rødt følgende forslag vedtatt som vi er svært fornøyd med;

 • Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere igangsette et prosjekt for å få et bygningsvernsenter til fylket i tråd med Opplandsmodellen
 • Fylkesrådmannen bes utarbeides en oversikt over hvilke tjenester og oppgaver som kan utføres i egen regi, utover det som gjøres idag og hvordan dette eventuelt kan gjøres
 • Kritisk tilnærming til innleid arbeidskraft og konsulenter. Videreutvikle/styrke kompetansen i fylkeskommunen. Ved nyrekruttering skal Vestfold og Telemark fylkeskommune som hovedregel lyse ut hele faste stillinger

I tillegg støttet vi opp om disse forslagene som er verdt å trekke fram;

 • Fylkeskommunen skal bygge grønt. Klima skal vektes tungt i alle anskaffelser
 • Klimamålet justeres til 60% reduksjon innen 2030 sammenliknet med 2009-nivå
 • Det skal innføres gratis frokostgrøt på alle de offentlige videregående skolene i Vestfold og Telemark

Maren og Tobias på fylkestinget 17. desember 2019. Foto: Privat

Gruppeleder Maren i Vest Telemark Blad om Rødts gjennomslag for eget bygningsvernsenter. Foto: Faksimile fra VTB.

3. mars 2020: Rødt setter internasjonal solidaritet på dagsorden

Rødt får på dette fylkestingsmøtet særlig to viktige gjennomslag;

 • Innstramming av de etiske retningslinjene for fylkets investeringer. Fylket skal bl.a. ikke bidra til brudd på folkeretten eller at penger skjules i skatteparadiser gjennom sine investeringer.
 • Fylkestinget støtter oppropet til Rødt "Evakuer barna fra Moria" med oppfordring til regjeringen om at Norge tar imot noen av de foreldreløse barna i flyktningleiren.

Rødt var tydelige fra starten om at vi ønsket å evakuere barna fra Moria. Foto: Privat

31. mars 2020: Rødt og MDG sammen om helhetlig plan for Oslofjorden

Sammen med MDG fremmet Rødt i dette fylkestingsmøtet forslag til forbedringer når fylkestinget behandlet helhetlig plan for Oslofjorden. Det siste Oslofjorden trenger er en plan som havner i en skuff. Derfor foreslo vi sammen med MDG at planen følges opp med tiltak, ansvarfordeling, oppstartstidspunkter og økonomiske midler. I tillegg ønsker vi at Vestfold og Telemark fylke tar initiativ til samarbeid med Viken og Oslo fylker, samt vår vannregion, for å bedre miljøtilstanden i fjorden.Vi fikk dessverre kun støtte fra KrF til disse innstramningene.

Foto: Pixabay

5. mai 2020: Rødt Vestfolg og Telemark på hjemmekontoret

I dette digitale fylkestingsmøtet jobbet vi med;

 • Folkeshelsemelding for fylket som peker klart på utfordringer med sosial og økonomisk ulikhet i helse i tillegg til at for mange sliter psykisk. Vi er glade for at utjevning av helseforskjeller skal være tema fremover og vi fikk også med oss fylkestinget på ekstra fokus på selvmordsforebygging.
 • I fylkets innspill til nasjonal transportplan støtter vi innspill om utbygging av jernbanen og midler til vedlikehold og utbygging av fylkesveier.
 • Gode innspill til "Klimakur 2030" der vi bl.a. peker på en mulig kompensasjonsordning for CO2 fangst og lagring. Dette gode forslaget fra SV er viktig for klima og for industrien i vår region.
 • Full støtte fra oss til Kåre Pettersen og Venstres initiativ for å stanse planene om deponi i Brevik.

Rødt fremmet også disse forslagene som dessverre ikke fikk flertall;

 • Fylket bør se på muligheten til å ikke ta egenandel for transport til tannhelse. I dagens forslag ligger det an til litt over 300,- per tur/retur noe vi mener er for mye. Dette vil gå ut over de som har dårlig råd og stort behov for tannhelsetjenester.
 • Vi støttet Holmestrand kommunes ønske om delt sykehustilhørighet og foreslo dette sammen med FRP, H, V og FNB. Dessverre fikk vi ikke flertall.

Maren og Tobias på fylkestinget pre-korona! Foto: Privat

16. og 17. juni: Antirastisk fylkeskommune, kutt i politisk ledelse og kamp mot useriøse aktører

På dette møtet stilte Rødt flere forslag som ga oss noen viktige gjennomslag;

 • Vestfold og Telemark ble erklært som antirasitisk fylkeskommune
 • Fylkestinget har enstemmig vedtatt en oppfordring til kontrollmyndighet som A-krimsenteret i Tønsberg om å jobbe ekstra for å hindre at useriøse aktører utnytter koronasiruasjonen og støtteordninger.
 • Omstilling for å spare penger og redusere utslipp må også gjelde politisk ledelse. Det lå i utgangspunktet an til at politisk ledelse skulle være eneste sektor uten kutt fremover. Vi mener at alle må bidra i en vanskelig situasjon og heldigvis var hele fylkestinget enige i det.
 • Antirasisme og diskriminering skal innarbeides i planverket, spesielt mi videregående opplæring.
 • I høringssvar til NOU om struktur og innhold i videregående opplæring fremmet vi, og fikk flertall for, utdanningsforbundets forslag om involvering av faglærere i utformingen av nye regionale modeller.
 • I høringssvar om NOU om opplæringsloven er vi spesielt fornøyde med at vi fikk flertall for å spille inn at asylsøkere under 18, med avslag på søknaden, skal få utdanning frem til utsendelse. Dette er viktig for å gi barn og unge i en vanskelig situasjon innhold i hverdagen og ressurser med seg videre i livet.

Rødt er også veldig fornøyd med disse forslagene som vi har vært med å arbeide frem eller støttet;

 • Noe av overskuddet fra i fjor brukes til å disponere flere millioner til tryggere skolevei, utstyr til videregående skoler, kultur, idrett, klimatiltak.
 • Naturmangfold skal inn i planverket. Tannhelse må ivaretas i planverket.
 • Skjerpede seriøsitetskrav til bygg- og anleggskontrakter og kjøp av tjenester.
 • Ingen økning i styrehonorarer for Vegfinans AS.

Dessverre ble ikke forslaget til Rødt om å opprette vennskapssamrbeid med en palestinsk region, vedtatt.

Vestfold og Telemark ble etter forslag fra Rødt, erklært som en antirasistisk fylkeskommune. Foto: Pixabay

Både skjerpelsene i den nye Vestfold og Telemarks-modellen og fylkestingets oppfordring om å slå hardt ned på useriøse aktører, var viktige gjennomslag. Foto: Yay Micro

1. september: PRIDE-flagg og forsvar for allemannsretten

I dette fylkestinget var vi spesielt opptatt av;

 • Motstand mot foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven som åpner opp for flere dispensasjoner. I denne saken ga fylkestinget, med støtte fra Rødt, beskjed om at vi IKKE ønsker noen liberalisering av dispensasjoner. Flere steder i vårt fylke ser vi dessverre resultater av en altfor liberal praksis: strandsonen privatiseres, natur bygges ned og allemannsretten trues. Vi er glade for at flertallet ønsker å verne om fellesskapets interesser og ikke gi flere dispensasjonsmuligheter.
 • Det skal flagges med regnbueflagget på fylkeshuset i Skien under Grenland PRIDE! Etter en interpellasjon fra Arbeiderpartiet ble det bestemt at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal flagge med regnbueflagget under Grenland PRIDE den 19. September. Vi støtter dette helhjertet, for det viser at alle er velkommen i vårt fylke, uavhengig av legning og kjønnsidentitet.

Dette flotte flagget blir å se utenfor fylkeshuset i Skien under Grenland PRIDE. Foto: Pixabay

Dette er kun noe av det vi har gjort. Det er et resultat av alles felles innsats. Rødt sitt motto er at fellesskap fungerer. Derfor kan vi få til så mye mer ved at du selv blir med på laget! Følg denne linken; https://roedt.no/bli-medlem