Skoleprosjekt om Rødt

Skal du ha skoleprosjekt om Rødt? Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om Rødt og vår politikk.

Foto: Hordaland Fylkeskommune/CC.

Hva er Rødt?

Rødt ble stiftet i 2007 og er et ganske nytt parti i norsk politikk. Vi har 226 folkevalgte i fylkesting, kommunestyrer og bydelsutvalg. Bjørnar Moxnes (f. 1981) er partileder og sitter på Stortinget. Han kommer fra Nordstrand i Oslo og er utdannet sosiolog. Han har kone og to barn. Første nestleder er samfunnsøkonom Marie Sneve Martinussen (f. 1985). Andre nestleder er Silje Josten Kjosbakken (f. 1981) som har bakgrunn fra transportbransjen.

Hvor mange medlemmer har dere?

Rødt har opplevd enorm medlemsvekst de siste par årene. Vi har nå over 11.000 medlemmer.

Hva er Rødts hovedsaker?

Kampen mot Forskjells-Norge

Rødts aller viktigste sak er kampen mot Forskjells-Norge. Vi mener det er urettferdig og skadelig for samfunnet at forskjellene mellom de rikeste og alle oss andre blir stadig større. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes. Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Vi er avhengig av at alle bidrar for at det skal gå rundt. Da kan vi ikke ha et samfunn hvor det lønner seg mer å arve enn det gjør å jobbe. Høyresida snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men det stemmer jo ikke: Det som virkelig lønner seg er å arve. 77 av de 100 rikeste i Norge har ikke jobba for formuen – de har arva den. Hadde hardt arbeid virkelig lønt seg, ville landets hjelpepleiere, havnearbeidere og renholdere vært millionærer.

Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt.

Klikk her for å lese mer om Forskjells-Norge

Profittfri velferd

Rødt vil at skattepenger som bevilga til velferd skal gå til velferd, og ikke ende i lommene på noen private eiere – velferdsprofitørene. Velferdsprofitører er privateide selskap som tjener penger på velferdstjenester som tradisjonelt har vært drevet av det offentlige. Alt fra sykehjem, barnevern og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester har de siste årene blitt big business. Rødt mener at skattepenger bevilget til velferd skal gå til best mulig tjenester. Derfor vil vi at bare kommunale eller ideelle tjenesteleverandører skal kunne få offentlig tilskudd, ikke kommersielle.

Klikk her for å lese mer om profittfri velferd

Arbeidsliv

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til med en lønn de kan leve av. De siste årene har mange fått en løsere tilknytning til arbeidslivet. De får kanskje ikke fast jobb eller full stilling, og det blir vanskligere å få hverdagen til rundt, få boliglån eller planlegge for framtida. Rødt jobber for et arbeidsliv der faste ansettelser i hele stillinger er normen. Vi vil også ha strengere straffer for arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven eller utnytter sine ansatte.

Klikk her for å lese mer om arbeidsliv

Rettferdig miljøpolitikk

Klimaendringene er farlige, urettferdige og de er allerede i gang. I Norge har vi sett hvordan flom og ras gjør områder utrygge, og at tørke truer matproduksjon og næringsgrunnlag. I andre deler av verden er konsekvensene enda større. Det haster med å kutte klimagassutslippene i tide. Rødt er et sosialistisk miljøparti, det betyr at vi står for en rettferdig miljøpolitikk. Kostnadene ved den nødvendige omstillinga av samfunnet må tas i fellesskap, og fellesskapsløsninger må prioriteres framfor å dytte ansvaret over på enkeltpersoner. Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping av norsk oljeproduskjon til fordel for satsing på grønne industriarbeidsplasser. Vi ønsker også at det skal bli billigere og enklere for folk å reise kollektivt.

Klikk her for å lese mer om miljøpolitikk

Ut av EØS

Gjennom EØS har EU-reglene fått forrang over norsk lov. På den måten har EØS-avtalen blitt en tvangstrøye som tvinger Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer og over til EU. Norge må selv få bestemme over arbeidslivet, jernbanen og kraftpolitikken, uten at EU prøver å stoppe oss. Derfor jobber Rødt for at EØS skal erstattes med en ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krever vi at norske tariffavtaler og arbeidslivslover skal gå foran EØS-reglene.

Klikk her for å lese mer om EØS

Hva mener Rødt om skole?

Skolen er en veldig viktig sak for oss. Vi mener at skolene bør få mer penger av staten så undervisningen kan bli bedre. Lærerne må få tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig. Vi syns det har blitt altfor mye fokus på testing, måling og prøver. Det er bedre å bruke tiden på å undervise. Rødt er en av få partier som vil slutte med lekser. Det er fordi ikke alle kan få den samme hjelpen med leksene hjemme. Hvis mammaen og pappaen din jobber sent, er det vanskelig for dem å hjelpe deg med leksene. Barn og unge har også rett til fritid. Derfor mener vi at undervisningen bør skje på skolen, og ikke overlates til foreldre og barna selv.

Skal det være gratis å gå på skole?

Ja, skolen må være gratis for alle. Hvis alle har de samme mulighetene til å skaffe seg en god utdannelse, blir det kanskje ikke så store forskjeller på folk. Det ville jo vært veldig urettferdig hvis bare de som har foreldre med god råd fikk gå på skole. Sånn er det dessverre i noen land, men heldigvis ikke i Norge.

Hva mener Rødt om privatskoler?

Rødt vil at skolen skal være offentlig. Privatskoler vil ha penger for å undervise elevene. Det betyr at de barna med de rikeste foreldrene kan kjøpe seg plass på de beste skolene. Det syns vi er veldig urettferdig og dumt. Vi vil heller at samfunnet skal sørge for gode skoler i fellesskap. Hvis alle får like muligheter som barn blir det kanskje mindre forskjeller mellom fattige og rike når de blir voksne. Det er bedre for alle.

Hva mener Rødt om lekser?

Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende. Det er urettferdig fordi karakterer går i arv når foreldre må fungere som hjelpelærere. Og det stjeler ungdoms fritid, fritid ungdom kunne ha brukt på fotballbanen, i svømmehallen, på tur i skogen, biblioteket eller på bandrommet. Fordi læring skjer hele tiden men skole passer best på skolen.

Rødt vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Hva mener Rødt om heldagsskole?

Rødt er imot heldagsskole. Vi vil ha flere lærere og mer praktisk undervisning, ikke lengre skoledag.

Klikk her for å lese mer om skolepolitikk

Hva er Rødts ideologi?

Rødt er et sosialistisk parti. Vi ønsker et samfunn bygget på sosialistiske prinsipper:

  • Samarbeid framfor kapitalistisk konkurranse
  • Demokrati framfor maktkonsentrasjon
  • Hensynet til mennesker og miljø foran profitt

Rødt jobber for et bedre samfunn her og nå. Men på sikt ønsker vi å bytte ut dagens økonomiske system, kapitalismen, med et mer rettferdig system. Sosialisme handler om å spre makt. Det er folkeflertallets mening og jordas tåleevne som skal sette rammene for utviklinga, ikke kapitalistenes behov for kortsiktig profitt.

Sosialisme handler om å få slutt på at noen få eier bedriftene og bestemmer det meste, mens de ansatte – som faktisk skaper verdiene – ikke har innflytelse på det viktigste avgjørelsene. Sosialisme betyr kort og godt et mer demokratisk og rettferdig samfunn.

Klikk her for å lese mer om sosialisme

Hva er Rødts slagord?

Rødts slagord er Fordi fellesskap fungerer. Vi tror at samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. I Norge har vi et sterkt fellesskap som tar vare på hverandre. Barn i Norge har rett til gratis skolegang. Eldre har rett til hjelp når de ikke lenger klarer seg selv. Blir du syk eller skadet så du ikke kan jobbe, stiller fellesskapet opp for deg. Dette fellesskapet er noe viktigste vi har og noe vi må ta vare på.

Hvorfor heter dere Rødt?

Vi heter Rødt fordi fargen rød står for samhold, fellesskap og likeverd. Det er verdier vi synes er viktige å huske på når vi skal lage ny politikk.

Hva er Rødts logo?

Rødts logo er en rød stjerne. Den symboliserer fellesskap og framtidshåp. Uansett om man er ung eller gammel, fattig eller rik, så ser man opp på den samme stjernehimmelen. Logoen kan du laste ned her.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Mer informasjon om Rødts ideologi og overordna prinsipper finner du i vårt prinsipprogram.

Mer informasjon om hva Rødt ønsker å gjøre de kommende årene finner du i vårt arbeidsprogram.

Her finner du mer om forskjellen mellom Rødt og de andre partiene. Her finner du 8 gode grunner til å stemme Rødt.

Vi har også en ungdomsorganisasjon som heter Rød Ungdom som dere kan besøke på rødungdom.no.

Rødt utgir også en avis som heter Rødt Nytt. Den kan du laste ned gratis her: Rødt Nytt. Se også listen over andre publikasjoner.

Følg oss også på Facebook, Instagram og Twitter.