Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang. Fra februar 2018 har vi også fått delta i den muntlige spørretimen, etter en dragkamp med de etablerte partiene.

Foto: Stortinget.

Våre innlegg og spørsmål

Alle innlegg og spørsmål i spørretimen legges ut på stortinget.no, men det kan ta noen timer eller en dag fra det holdes til det legges ut. Innlegg stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har holdt fra Stortingets talerstol finner du her. Innlegg fra vararepresentant Seher Aydar finner du her. Vi legger også ut mange videoklipp på Rødts Facebook-side.

Bjørnar Moxnes stiller jevnlig spørsmål til regjeringa om aktuelle saker. Alle skriftlige spørsmål og svar finner du her.

Etter å ha møtt på så godt som alle møtedager i sin første sesjon, stemt i nesten hver eneste votering og vært den representanten som deltok på flest av finanskomiteens møter, varslet Moxnes at han i større grad vil prioritere å møte velgere, dra på bedrifts-/arbeidsplassbesøk og reise rundt i landet framover, og dermed risikere å gå glipp av stortingsmøter.

LES OGSÅ: Rødt får gjennomslag

Forslag fra Rødt

Rødt har fremmet representantforslag (Dokument 8), alene eller sammen med andre, om blant annet:

 • En rettferdig miljøpolitikk med utslippskutt som monner
 • Profittfri velferd
 • En mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste
 • En tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen
 • Å hindre fagforeningsknusing
 • Et sterkere sikkerhetsnett med varige forbedringer i dagpengeordningen
 • Gjeninnføring av feriepenger til de som har vært arbeidsledige
 • Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet
 • Å stanse tvangssammenslåing av fylker
 • Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter
 • Å stanse kraftkabler til utlandet

Alle egne representantforslag Rødt har vært med på å fremme som saker på Stortinget finner du her: Representantforslag.

Finanskomiteen

Marie Sneve Martinussen er finanspolitisk talsperson og medlem i finanskomiteen 2021-2025. I perioden 2017-2021 var Bjørnar Moxnes Rødts representant i finanskomiteen.

Rødt har hvert år lagt fram helhetlige alternative statsbudsjett. Dette er samlinger av gjennomtenkte, gjennomregna og gjennomførbare tiltak, som viser at en annen retning er mulig, hvis Rødt får gjennomslag for vår politikk:

Høsten 2017 fremmet vi 100 forslag til Statsbudsjettet for 2018: 100 steder å starte.

I behandlingene i finanskomiteen har vi fremmet en rekke forslag, blant annet om:

 • at kommunene skal holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.
 • tiltak mot forskjells-Norge – spesielt for familier med dårlig råd og de som rammes av innstramninger i arbeidsavklaringspenger (AAP) .
 • dynastiskatt og gjeninnføring av innrapportering av arveoppgjør til skattemyndighetene.
 • å utrede petroleumsskattesystemet, inkludert leterefusjonsordningen.
 • tilbakekjøp av aksjer i Equinor, med mål om å oppnå fullt eierskap, avvikle utenlandssatsingen og bygge opp selskapet som et industrilokomotiv for verdiskaping i Norge.
 • en ny samfunnskontrakt mellom staten, industrien og fagbevegelsen, som grunnlag for kraftfulle krisetiltak og offentlig bevilgninger. Staten forplikter seg til å erstatte tapte oljeinvesteringer, sikre jobb og inntekt for alle i oljerelaterte næringer og aktivt bruke eierskap for å opprettholde og hente tilbake innenlands industrivirksomhet i hele Norge. Bedriftene forplikter seg til utbyttestans for private investorer, forrang til miljøvennlige, langsiktige investeringer og oppdrag til norske underleverandører etter norske og bransjevise standarder for lønns og arbeidsvilkår.

I 2020 rammet koronapandemien Norge. Rødt kjemper for krisepakker som sikrer arbeidsplasser og de som rammes av krisa, ikke utbyttefest for velstående aksjonærer, bedriftseiere og banker. Les mer om Rødts forslag til krisepakkene våren 2020 her.

Som et alternativ til regjeringa og stortingsflertallets krisepakker og revidert nasjonalbudsjett la Rødt fram et eget koronaprogram.

Gå til Rødts koronaprogram 2020: Jobb, inntekt og velferd til alle En mer rettferdig og kortreist vei ut av krisa.

Andre forslag

I sesjonen 2020–2021 har Rødt fremmet 146 forslag til behandlingen av andre saker:

 • Økte ressurser og forutsigbarhet for organisasjoner som tilbyr ferieaktiviteter til familier som trenger det, slik at tilbudet kan styrkes allerede i sommer og tilbudet utvides blant annet i helger, høst- og vinterferie resten av året. (Avstemningsresultat)
 • Sette av midler til sommergavekort til familier som trenger det, som frivillige organisasjoner kan tilby de som ikke får plass på organiserte ferieaktiviteter i år på grunn av stor pågang. Gavekortene skal kunne brukes på billetter til opplevelser som badeland, dyrepark, kino eller andre fritidsaktiviteter som ikke allerede er gratis. (Avstemningsresultat)
 • Barne- og familiedepartementet kan overskride bevilgningen under Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, for å innvilge ytterligere søknader fra organisasjonene som omfattes, så langt de har kapasitet til å dekke den økte pågangen. (Avstemningsresultat)
 • Politikergodtgjørelsene kuttes: fra 1. mai 2021 til: - Stortingsrepresentanter: 790 398 kroner per år - Regjeringsmedlemmer: 1 128 058 kroner per år - Statsminister: 1 388 546 kroner per år. (Avstemningsresultat)
 • Innføre en overdragelse- og tinglysningsplikt ved kjøp og salg av bolig, samt ved arv og skifte for å sørge for åpenhet om reelt eierskap til alle eiendommer. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at selskaper kun mottar penger fra kompensasjonsordningen for tapte inntekter fra lovlig virksomhet, herunder at utleieselskaper må dokumentere at utleieobjektene de søker kompensasjon for er godkjent for utleie av Plan- og bygningsetaten. Kan ikke dokumentasjon framlegges, skal tidligere mottatt støtte kreves tilbake. (Avstemningsresultat)
 • Sikre Plan- og bygningsetaten tilstrekkelige ressurser til å føre økt tilsyn med ulovlig utleie av leiligheter som ikke er godkjent for varig opphold, samt utrede strengere sanksjoner mot utleiere som leier ut ulovlig. (Avstemningsresultat)
 • Pensjonsmodell for private barnehager som gir kompensasjon for faktiske pensjonsutgifter, og vurdere lignende tilskuddsordninger for andre utgifter, for å sikre bedre sammenheng mellom faktiske kostnader og tilskuddsnivå, slik at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. (Avstemningsresultat)
 • Avvikle låneordningen for private barnehager i Husbanken, men sørge for at ideelle barnehager skal ha tilgang til lån i Husbanken for større vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter. (Avstemningsresultat)
 • Gi kommunene mulighet til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt, og herunder å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomgang av kommersielle barnehagers utbetalinger i lønn og utbytte til eier og andre overføringer til nærstående. Midler som ikke er brukt i tråd med barnehagelovens krav om at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode tilbakebetales. Gjøre nødvendige endringer i barnehageloven slik at eier ikke lenger kan disponere et eventuelt overskudd fritt. (Avstemningsresultat)
 • Etablere miljøstasjoner for utrangerte oljeinstallasjoner i forbindelse med eksisterende verftsindustri for å utføre oppgaver knyttet til sanering, demontering og materialgjenvinning av oljeinstallasjonene. (Avstemningsresultat)
 • Hindre eksport av utrangerte skip og skipsskrog som skaper miljøproblemer i andre land, og i stedet sørge for at disse demonteres og resirkuleres i Norge etter strenge krav til materialgjenbruk, håndtering av miljøgifter og lokale utslipp. (Avstemningsresultat)
 • Etablere et produksjonsanlegg for skipsskrog over 75 meter i tilknytning til eksisterende verftsindustri på et passende sted, for å legge til rette for mer maritim verdiskaping i Norge. (Avstemningsresultat)
 • Etablere industrielle støtteordninger som gir økt og kontinuerlig drift og industriarbeidsplasser på norske verft til oppsirkulering av utgått maritim tonnasje. (Avstemningsresultat)
 • Sikre utdanning av tilstrekkelig industrifagarbeidere for å sikre at det finnes kvalifisert arbeidskraft til industrien. (Avstemningsresultat)
 • Etablere en offentlig bemanningsordning for verftsindustri og annen industri, som legger til rette for utlån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, erstatter innleie med faste ansettelser og sikrer arbeidstider/-vilkår tilpasset fastboende i Norge. (Avstemningsresultat)
 • Opprette et nasjonalt industrifond hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon med formål om å sikre teknologisk utvikling, økt eksport av varer, flere industriarbeidsplasser, økt verdiskaping og mer videreforedling i Norge. (Avstemningsresultat)
 • Utvide og utnytte det statlige eierskapet i norsk industri til å beholde og videreutvikle industriproduksjon i Norge, øke graden av videreforedling og gjenvinning og sikre lengre verdikjeder i norsk industri. (Avstemningsresultat)
 • Styrke ervervs- og konsesjonslovgivning for å beskytte norsk industri mot utenlandske oppkjøp. (Avstemningsresultat)
 • Stoppe utflagging av lønnsom industri i Norge og føre en aktiv politikk for å hente hjem industri som er flagget ut tidligere. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsrepresentanten avgjør om en ansatt i partigruppen har tjenstlig behov for gradert informasjon. Komiteen beslutter om det skal gis tilgang til gradert informasjon for ansatte i partigrupper som ikke er representert i komiteen. Sikkerhetslovens bestemmelser om sikkerhetsklarering og autorisasjon samt sikkerhetslovens og beskyttelsesinstruksens regler om behandling av informasjon og taushetsplikt gjelder. (Sammen med MDG) (Avstemningsresultat)
 • Antallet replikker til innlegg fra et regjeringsmedlem skal normalt ikke settes til et lavere antall enn at alle partigrupper kan delta med replikk. (Sammen med Venstre og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Interpellasjonen skal besvares av regjeringa i Stortinget senest tre uker etter at den ble stilt. (Sammen med Venstre og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Lederne i partigruppene kan stille to ekstra spørsmål hver per kalenderuke. (Sammen med Venstre og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen sette som mål at sjølforsyningsgraden korrigert for importerte kraftfôrråvarer skal være minst 50 % innen 2025 og 60 % innen 2030. (Avstemningsresultat)
 • Utrede et toprissystem på kraftfôr, der nødvendig kraftfôr har en rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per husdyrslag og bruk har en høyere pris. (Avstemningsresultat)
 • Flytte makt, overskudd og verdier fra de store dagligvarekonsernene til de ansatte og produsentene. (Avstemningsresultat)
 • Sette ned en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang av dyrevelferden i alle næringer. Kommisjonen må blant annet vurdere hva god dyrevelferd er, om lovverket og forskriftene sikrer god nok dyrevelferd, og om Mattilsynet har de rammene, verktøyene og midlene som trengs for å føre tilsyn. (Avstemningsresultat)
 • Øke kommunesektorens inntekter med minimum 10-12 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2022. (Avstemningsresultat)
 • Avvikle alle de økonomiske insentivordningene for nye kommunesammenslåinger. (Avstemningsresultat)
 • Innføre avbøtende tiltak for kommuner og fylkeskommuner med særlig høy lånegjeld i møte med de nye nedbetalingskravene i kommuneloven. (Avstemningsresultat)
 • 38 forslag til behandlingen av Nasjonal transportplan 2022-2033: (Avstemningsresultat)
 • Fire kraftmarkedsforordninger og samtykker til EØS-komitebeslutninger sendes tilbake til regjeringa i påvente av at søksmålet om suverenitetsavgivelse til Acer er behandlet i rettssystemet. (Avstemningsresultat)
 • Sette ned et uavhengig og bredt sammensatt utvalg med relevant fagkompetanse som skal granske konsekvensene av den økte bruken av straff og andre tvangsmidler mot rusavhengige og andre rusbrukere fra 1984 til i dag. (Avstemningsresultat)
 • Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere skal ikke gis etterlønn ved fratreden som overgår 62,4 prosent av tidligere månedlig inntekt. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter som ikke fortsetter på Stortinget, kan ikke få fratredelsesytelse eller etterlønn over 62,4 prosent av månedlig godtgjørelse. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsrepresentanter, statsministeren og regjeringens medlemmer skal motta godtgjørelse tilsvarende henholdsvis 8, 14 og 10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. (Avstemningsresultat)
 • Lønnskommisjonen avvikles, og godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 pst. med virkning fra 1. mai 2021, for deretter å følge utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G) (Avstemningsresultat)
 • Stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen ikke samtidig kan motta godtgjørelse for folkevalgte verv i kommune/fylke. (Avstemningsresultat)
 • Det utarbeides retningslinjer som sikrer at det blir mindre forskjeller mellom det generelle lønnsnivået i samfunnet og godtgjørelsene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister. (Avstemningsresultat)
 • Avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke. Saken sendes tilbake til regjeringen i påvente av resultatet fra folkeavstemningen. (Avstemningsresultat)
 • Legge frem en langsiktig sysselsettingsplan med målrettede tiltak for grupper som er særskilt hardt rammet av arbeidsledighet. (Avstemningsresultat)
 • Kartlegge diskriminering og rasisme i arbeidslivet for å iverksette konkrete tiltak for ansettelsesprosesser og rekruttering, med mål om å få flere i jobb. (Avstemningsresultat)
 • Sikre økonomiske midler til handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. (Avstemningsresultat)
 • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i yrkesgrupper i kritiske samfunnsfunksjoner, spesielt kvinnedominerte yrker, for å finne ut hva staten kan bidra med av bevilgninger for å sikre lønnsløft. (Avstemningsresultat)
 • Bruke eierskapet i Kongsberg-gruppen til å ta initiativ til oppkjøp av Bergen Engines eller på annet vis sikre arbeidsplasser og nasjonal sikkerhet gjennom nasjonalt eierskap av Bergen Engines. (Avstemningsresultat)
 • Lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på vernebestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd. (Avstemningsresultat)
 • Gjeninnføre full lønnskompensasjon (inntil 6 G) i minimum 20 dager for nye permitteringer fram til 1. oktober. (Avstemningsresultat)
 • Gjeninnføre feriepenger på dagpenger, uten krav om minst 8 ukers ledighet, med virkning fra og med 1. januar 2020 slik at dagpenger opptjent i 2020 gir rett til feriepenger i 2021.
 • Forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 pst. av dagpengegrunnlag opp til 4,5 G, til 31. desember 2021. (Avstemningsresultat)
 • Forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 1. oktober 2021, med full kompensasjonsgrad for inntekt opp til 3 G. (Avstemningsresultat)
 • Etterbetaling til alle personer som siden 20. mars 2020 og fram til 1. februar 2021 har mottatt dagpenger basert på ordinær sats på tross av at ytelsen i samme periode har vært forhøyet for nye mottakere. (Avstemningsresultat)
 • Øke kompensasjonsgraden til selvstendig næringsdrivende og frilansere til 80 pst. med varighet til 1. oktober. (Avstemningsresultat)
 • Etterbetale ytelsen mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker som får gjenopptatt ytelsen fra 1. mars 2021 skulle ha hatt utbetalt for månedene november 2020-februar 2021. (Avstemningsresultat)
 • Etterbetale ytelsen mottakere av arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 skulle ha hatt utbetalt for månedene november 2020-februar 2021 ved gjenopptak av ytelsen fra 1.mars 2021. (Avstemningsresultat)
 • Utvide forlengelsen av maksimal stønadsperiode for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker (§ 11-17) fram til 1. oktober. (Avstemningsresultat)
 • Gi mottakere av arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 som mistet ytelsen fra 1. november 2020 rett til å søke om gjenopptak av ytelsen. (Avstemningsresultat)
 • Utrede om forståelsen av begrepene «krig» eller «borgerkrig» i regjeringens erklæring av 1959 bør endres for å hindre salg av militært materiell til land som deltar i væpnede konflikter med store sivile lidelser. (Avstemningsresultat)
 • Utrede om skillet mellom varekategori A og B i retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28. februar 1992 bør endres for bedre å sikre at norsk militært utstyr ikke brukes i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Utenriksdepartementet ved innvilgelse av lisens for eksport av militært materiell også vurderer fremtidig risiko for at dette materiellet kan bli brukt i strid med Norges internasjonale forpliktelser, slik Norge er forpliktet til etter FNs våpenhandelsavtale (ATT). (Avstemningsresultat)
 • Utøve eiermakt i våpenselskapet Nammo for å legge ned Nammos eksportkontor i De forente arabiske emirater, som deltar i krigen mot Jemen. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at kompensasjonsordningen for næringslivet ikke gir støtte til selskaper som driver med eiendomsutleie og lar utleieleiligheter stå tomme, heller enn å leie ut til redusert pris. (Avstemningsresultat)
 • Bruke husleieloven § 4-6 om å fastsette maksimalsatser for bestemte leieforhold til 20 pst. reduksjon fra nivået 1. mars 2021, for utleieselskap og utleiere med over 2 sekundærboliger. (Avstemningsresultat)
 • Reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten. (Sammen med Ap, Sp, SV og Frp) (Avstemningsresultat)
 • Vurdere å oppheve unntaket fra plikten om å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell for arbeids- og oppdragstakere i tilfeller hvor arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for oppholdssted. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at arbeidsgiver ilegges bøter dersom arbeidstaker stiller på arbeid under karantenetiden, i tilfeller der arbeidsgiver er kjent med at arbeidstaker har oppholdt seg i rødt land. (Avstemningsresultat)
 • Innhente vurderinger fra kommuneoverlegene i nord-norske kommuner og hensynta disse i vurderingen av tiltak for å hindre importsmitte fra utenlandske soldater. Planlagte øvelser og trening bør endres, tilpasses eller avlyses, dersom det er nødvendig for å unngå lokal spredning av importsmitte og overbelastning av sivilt helsevesen. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at alle som har vært arbeidsledige får feriepenger for perioden de har mottatt dagpenger. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at arbeidsledige ikke tar regningen for permittering gjennom ventedager eller redusert arbeidsgiverperiode. (Avstemningsresultat)
 • Senker kravet til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering, slik at de som periodevis jobber mer enn 50 prosent ikke mister retten til dagpenger. (Avstemningsresultat)
 • Godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 pst. med virkning fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021, i påvente av at Godtgjørelsesutvalgets rapport kommer til behandling. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at rehabiliteringstilbudet på Granheim opprettholdes og styrkes, med tilstrekkelige personal- og legeressurser til evalueringen er gjennomført og at Granheim lungesykehus også rustes til å håndtere rehabilitering for pasienter som har senskader etter covid-19-sykdom. (Sammen med SV) (Avstemningsresultat)
 • Dagens strenge miljøkrav ved vannkraftutbygging og miljørevisjoner blir lagt til grunn ved omgjøringen av Røldal-Suldal-konsesjonene til nye konsesjonsvilkår. (Avstemningsresultat)
 • De nye kompensasjonsvilkårene for vertskommunene og grunneierne i disse anleggene skal bygge på forutsetningene om hjemfall etter 60 år som Stortinget vedtok i 1962. (Avstemningsresultat)
 • Medlemmene i Nobelkomiteen skal velges på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Kandidatene må vurderes med utgangspunkt i kunnskap om, og tilslutning til, fredsarbeid og nedrusting, slik det ble definert av Alfred Nobel. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsgruppene skal vurdere å gi helt eller delvis innsyn i bilag og regnskaper, også når det er mulig å gjøre unntak, og bør gi innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn vurderes å veie tyngre enn behovet for å gjøre unntak. (Avstemningsresultat)
 • Framskynde ikrafttredelse for nye retningslinjer for økt innsyn i partigruppenes regnskap og mindre oppsparing av egenkapital til 1. januar 2021 og 1. juli 2022 framfor 1. januar 2022 og 1. juli 2026.
 • Kreve at utleier skal innvilge 10-30 pst. reduksjon i husleie for å motta innbetalinger fra bedrifter som mottar støtte gjennom tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Statsbygg ikke benytter seg av underleverandører i arbeidskonflikt, herunder bedrifter som bruker avskjed som virkemiddel mot tillitsvalgte, og at leverandører respekterer tillitsvalgtes særskilte oppsigelsesvern. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at permitterte med redusert arbeidstid som periodevis får muligheten til å jobbe mer ikke mister retten til dagpenger. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en tiltakspakke for inntektssikring, kompetanseutvikling og sysselsetting for de langtidsledige. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomgå regelverk og satser for sosialhjelp, livsopphold og andre behovsprøvde ytelser og komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2021 med forslag som sikrer mottakerne en verdig levestandard og at utbetalte beløp øker. (Avstemningsresultat)
 • Innfører feriepenger til de som har vært arbeidsledige, inkludert de som har mottatt dagpenger i under 8 uker i 2020. (Avstemningsresultat)
 • Utrede hvilken effekt levealdersjusteringen har for ulike inntekts- og yrkesgrupper, og komme med forslag som sikrer at de økonomiske forskjellene mellom de ulike gruppene av pensjonister reduseres, ikke økes. (Avstemningsresultat)
 • Endre pensjonsopptjening for mottakere av uføretrygd, slik at uføre får opptjening i alderspensjon til og med det kalenderåret vedkommende fyller 66 år. (Avstemningsresultat)
 • Stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia inntil den væpnede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan er opphørt. (Avstemningsresultat)
 • Legge frem konkrete tiltak som har som mål å redusere ulikheten, som en konsekvens av at ulikheten i Norge er for høy. (Avstemningsresultat)
 • En samlet gjennomgang av fordelingseffektene av endringer i skatte- og avgiftssystemet siden 2013. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsmelding om avgiftspolitikken, som vurderer flere differensierte og progressive avgifter etter økonomi og geografi. (Avstemningsresultat)
 • Helhetlige kartlegginger av ulikhetsutviklingen og den reelle fordelingen av formue og inntekt i Norge i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. (Avstemningsresultat)
 • Sørge for at kommuner holder hele barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget i beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette. (Avstemningsresultat)
 • Beholde ordningen med tilleggspensjon til etterlatte («enkepensjonen»). (Avstemningsresultat)
 • Reversere kuttet i brillestøtte for barn og unge under 18 år. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift.(Avstemningsresultat)
 • Årlig stortingsmelding om utviklingen i organisasjonsgraden med tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Innføre et omfordelende øvre tak på skattefradraget på gjeldsrenter for boliglån. (Avstemningsresultat)
 • Utrede skattefradrag for leietakeres husleiekostnader til eget boligformål. (Avstemningsresultat)
 • Endringer i skattesystemet som ivaretar Stortingets historiske intensjon om et progressivt skattesystem der gjennomsnittsskatten skal øke med økende inntekt, også for de rikeste 1%, for slik å sikre at alle skatteytere betaler skatt etter evne. (Avstemningsresultat)
 • Gjøre Norge til et foregangsland som står opp mot et internasjonalt skattekappløp mot bunn og gradvis øke skatten på selskapsoverskudd. (Avstemningsresultat)
 • Innføre en mer progressiv formuesskatt med økt sats for store formuer og høyere bunnfradrag. (Avstemningsresultat)
 • Utrede en rettferdig og progressiv skatt for luksusarv, for å hindre at makt og enorme formuer skattefritt går i arv. (Avstemningsresultat)
 • Fjerne muligheten for å ta ut skattefritt utbytte gjennom å fjerne skjermingsfradraget. (Avstemningsresultat)
 • Utrede alternativer til fritaksmetoden som sikrer at eierinntekt beskattes fortløpende. (Avstemningsresultat)
 • Forbud mot chartring av privatfly og bruk av private jetfly til transport som ikke er begrunnet i hensyn til liv, helse og sikkerhet. (Avstemningsresultat)
 • Undersøke effekten bruk av anbud har på arbeidsvilkår og lønnsdannelsen, både for ansatte og ledere, spesielt i kollektivtransport og jernbane. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Equinor stanser tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer permanent. (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2019–2020 fremmet Rødt 45 forslag til behandlingen av andre saker:

 • Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i inntil Stortinget har behandlet nytt konsesjonssystem for vindkraft på land. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen om å trekke tilbake lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus, fram til gruppen som skal se på akuttmedisinsk beredskap i nye Oslo universitetssykehus har ferdigstilt arbeidet sitt, og det er gjort en økonomisk vurdering av tilleggsbestillinger etter konseptutredelsen. (Avstemningsresultat)
 • Øke kommunesektorens inntekter med minimum 10-12 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i 2021. (Avstemningsresultat)
 • Gi kommunene mulighet til å kreve inn lavere eiendomskattesats for primærbolig enn for sekundær- og fritidsboliger. (Avstemningsresultat)
 • Forlenge ordningen med full lønnskompensasjon for lønn opp til ca. 600.000 i minimum 20 dager ved permittering. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at beslutningen om å legge ned produksjonsanlegg i Sandnessjøen blir omgjort. (Avstemningsresultat)
 • E-tjenesteloven: Utsette behandlingen og gjøre endringer som styrker kildevernet og befolkningens tillit til staten, og som forebygger inngrep som har nedkjølende effekt på ytringsfriheten. (Avstemningsresultat)
 • Tiltakspakke for jordbruket, for å sikre økt norsk sjølforsyning. (Avstemningsresultat)
 • Utrede et topris-system for kraftfôr til husdyr i norsk jordbruk, etter modell fra den tidligere ordningen med kraftfôrrabatt som ble avviklet i 1981. (Avstemningsresultat)
 • Klargjøre i barnehageloven at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode og at overskudd ikke skal kunne disponeres fritt. (Avstemningsresultat)
 • Utrede innføring av en progressiv flypassasjeravgift. Utredningen skal inneholde en vurdering av hvordan en slik avgift kan være høyere for reiser på første klasse/business, for mange utenlandsreiser årlig og for reiser mellom de store byene i Norge med alternative, mer miljøvennlige reisemåter. Det skal også legges til grunn at nødvendige flyreiser på kortbanenettet og i distriktene unntas avgift. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en offentlig utredning for å kartlegge den tilgjengelige arbeidsstyrken i Norge, det langsiktige arbeidskraftsbehovet, hvilke kompetanseutviklende tiltak som er nødvendig og hvordan arbeidsformidlingen skal bygges opp med tanke på full sysselsetting, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
 • Utrede hvordan en statlig bemanningspool for industrien kan opprettes, i samarbeid med partene i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Tillate eggdonasjon fra kvinner som gjennomgår IVF-behandling, og som samtykker til donasjon, med samme strenge regler som for sæddonasjon. Donor skal være ukjent og ikke-anonym. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomgå de foreliggende planene for endret sykehusstruktur i hovedstadsområdet for å avklare om smittevernhensyn er ivaretatt og om oppgavedelingen mellom sykehusene og dimensjonering av nye bygg er egnede for å ivareta befolkningens helsetilbud ved framtidige pandemier og øvrige ekstraordinære hendelser som gir særskilt belastning i sykehusene. Scenariene utarbeidet av Folkehelseinstituttet for koronapandemien skal vektlegges i arbeidet. Som ledd i arbeidet skal det gjøres risiko- og sårbarhetsanalyse av smittevern og funksjonsevnen under epidemier/pandemier for planene for Nye Oslo Universitetssykehus, og arbeidet skal bidra til å avklare om påstandene om at kompakte høyhus er mindre egnede til å begrense smitteutbredelse i sykehusene enn andre bygningsløsninger. Representanter fra smittevernmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og ansattes organisasjoner skal medvirke i arbeidet. (Avstemningsresultat)
 • Få på plass en beredskapsmodell for norsk produksjon av viktige legemidler, herunder antibiotika, og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. (Sammen med Ap, Frp, Sp, SV og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser. (Avstemningsresultat)
 • Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk. (Avstemningsresultat)
 • Utrede konsekvensene av norsk fiskeripolitikk med grunnlag i Riksrevisjonens kritikk, og komme tilbake til Stortinget med ny stortingsmelding som tar hensyn til dette. (Avstemningsresultat)
 • Følge oppfordringen fra FNs generalsekretær om å inkludere beskyttelse av kvinner som del av tiltak mot koronapandemien, og sikre ekstramidler til arbeid mot vold i nære relasjoner. (Avstemningsresultat)
 • Sikre ekstra midler for å styrke bemanningen i barnehage og skole, samt sikre tilstrekkelig med renholdspersonale i forbindelse med gradvis gjenåpning av skoler og barnehager. (Avstemningsresultat)
 • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i samfunnskritiske yrkesgrupper, spesielt kvinnedominerte og lavtlønte yrker, for å finne ut hva staten kan bidra med av bevilgninger for å sikre lønnsløft. (Avstemningsresultat)
 • Godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 prosent med virkning fra 1. mai 2020 til 31. desember 2020. (Avstemningsresultat)
 • Starte arbeidet med å etablere et statlig investeringsfond for flytende havvind med krav om at støtten sikrer tilstrekkelig rask utvikling og utbygging av teknologi for flytende havvind som ny eksportindustri, at partene i arbeidslivet inkluderes for å sikre ryddige arbeidsforhold og bygge på kunnskapen til arbeidere i leverandør- og oljeindustrien, et helhetlig støtte- og skatteregime som sikrer at gunstige støtteordninger i oppstartsfasen betales tilbake til fellesskapet, helhetlige planer og grundige konsesjonsprosesser som sikrer at det ikke medfører betydelige negative miljøkonsekvenser og at energiproduksjonen fra flytende havvind bidrar til et norsk lavutslippssamfunn og utvikling av ny, miljøvennlig fastlandsindustri. (Avstemningsresultat)
 • En egen stortingsmelding om havvind som blant annet tar for seg industri- og næringsutvikling og hensynet til miljø og fiskeri. (Avstemningsresultat)
 • Inkludere utvikling, produksjon og eksport av teknologi og industriprodukter for flytende havvind i arbeidet med tiltak for norsk leverandørindustri som følge av virkningene av korona-pandemien og fallet i oljepris og etterspørsel. (Avstemningsresultat)
 • Det startes et arbeid der Navs ulike fagforeninger og brukerne er direkte representert, med formål å sikre at problemstillinger i førstelinje og internt i Nav blir fulgt opp, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. (Enstemmig henstilling)
 • Forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. (Sammen med SV og Sp) (Avstemningsresultat)
 • Regjeringen må fremme forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av at det er viktig at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert. (Avstemningsresultat)
 • Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere skal ikke gis etterlønn ved fratreden som overgår 62,4 prosent av inntekt. (Avstemningsresultat)
 • Anerkjenne Palestina som egen stat. (Avstemningsresultat)
 • Avtaler om retur av flyktninger skal ikke brukes som betingelse for å motta bistand fra Norge. (Avstemningsresultat)
 • Organisasjoner som har uttrykt støtte til BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot Israels folkerettsbrudd, skal ikke ekskluderes fra støtteordninger for utvikling i Palestina. (Avstemningsresultat)
 • Sette de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, settes inn i luftambulansetjenesten, av hensyn til befolkningens liv og helse. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en fullverdig utredning av å bevare Ullevål sykehus, slik at beslutningen om det framtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet. (Avstemningsresultat)
 • Omgjøre vedtaket fra Helse Sør-Øst og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur: Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus. Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter. Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen. Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner. I senere faser samles Rikshospitalets funksjoner på Ullevål. (Sammen med Sp og SV) (Avstemningsresultat)
 • Arbeidet med å avklare mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ikke bli skadelidende i oppryddinga i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen og komme tilbake til Stortinget ved behov for økte bevilgninger. (Avstemningsresultat)
 • Forby kommersiell skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk. (Sammen med SV) (Avstemningsresultat)
 • Stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd. (Avstemningsresultat)
 • Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og utdanningstilbudene gjenopprettes gjennom å gi ansvaret til et annet universitet. (Avstemningsresultat)
 • Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny. (Avstemningsresultat)
 • Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4% slik kontrakten forutsetter. Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i påvente av politisk behandling av nasjonal ramme for vindkraft. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen om å registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk etter næring og fylke, inkludert andelen korttidsopphold fra EUs medlemsland, og å legge fram forslag til tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre sektorer. (Sammen med Ap, Sp, SV og MDG) (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2018–2019 fremmet Rødt 57 løse forslag til behandlingen av andre saker:

 • Uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier og mindreårige til Afghanistan. (Avstemningsresultat)
 • Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking. (Avstemningsresultat)
 • Stans utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge. (Avstemningsresultat)
 • Olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten skal ikke utvinnes. (Avstemningsresultat)
 • Omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbaneprosjekter. (Avstemningsresultat)
 • Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og annullere kontrakten hvis Babcock ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbytte. (Avstemningsresultat)
 • Be regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, ikke mister en av to jordmorstillinger, og at svangerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir fjernet fra ABC-enheten på Ullevål. (Avstemningsresultat)
 • Sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året. (Avstemningsresultat)
 • Fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning. (Enstemmig vedtatt!)
 • Kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til 798 864 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Regjeringsmedlemmer: 998 580 kroner per år (10 ganger grunnbeløpet). Statsminister: 1 398 012 kroner per år (14 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). (Avstemningsresultat)
 • Stortinget avvikler Lønnskommisjonen. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen ikke legger fram forslag om at stortingsrepresentanter skal få millionlønn. (Avstemningsresultat)
 • Økt elektrisitetsproduksjon fra havvind skal gå til å erstatte fossil energibruk innenlands, økt tilgang på rimelig og ren energi som konkurransefortrinn for norsk industri og ivareta leveringssikkerheten til forbrukere. Det skal ikke legges til rette for eksport av ny kraftproduksjon fra havvind. (Avstemningsresultat)
 • Alle sykepleiere og apotekansatte, samt alle ansatte i staten skal omfattes av tjenestepensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent. (Avstemningsresultat)
 • Øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 med mellom 8 og 9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag. (Avstemningsresultat)
 • Overføringene til fylkeskommunene i 2020 til administrasjon av fylkesvegene skal ta utgangspunkt i hva som faktisk er benyttet til sams vegadministrasjon i Statens vegvesen, samt dekning av nødvendige omstillingskostnader (Avstemningsresultat)
 • Planlagt effektivisering av vedlikehold i Forsvaret skal ikke medføre ytterligere privatisering, nedbemanning, dårligere arbeidsvilkår eller tap av vedlikeholdskompetanse i Forsvaret. (Avstemningsresultat)
 • Foreldelse skal ikke brukes som grunnlag for å avvise søknader eller anker om erstatning for veteraner med psykiske skader fra utenlandsoperasjoner. (Avstemningsresultat)
 • Tjenestebolig til stortingsrepresentanter skal ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov. (Avstemningsresultat)
 • Representanter får ikke tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget. (Avstemningsresultat)
 • Aktører som har oppdrag for det offentlige skal ha tariffavtale. (Avstemningsresultat)
 • Ved anbudsutsetting av offentlige tjenester skal det kreves pensjon på samme nivå som i det offentlige. (Avstemningsresultat)
 • Det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
 • Utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
 • Forby utbytte, konsernbidrag eller andre måter å overføre husleieinntekter fra kommunale boliger til andre deler av kommunens virksomhet. (Avstemningsresultat)
 • Garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk skal minst dobles for å presse produsentene til å lage varer med økt levetid og kvalitet og på den måten bidra til redusert forbruk. (Avstemningsresultat)
 • Trappe opp klimafinansiering til utslippskutt, tilpasning og støtte for tap og skade til land i Sør basert på Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og eksisterende forslag til en opptrappingsplan for norsk klimafinansiering fra flere norske miljø- og utviklingsorganisasjoner basert på rapporten "Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement" av Stockholm Environmental Institute. (Avstemningsresultat)
 • Formålsparagrafene for norske statseide virksomheter som forvalter naturressurser skal fremheve ansvaret for å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, over formål om økonomisk avkastning. (Avstemningsresultat)
 • Ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia utsettes til menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia er betydelig bedret. (Avstemningsresultat)
 • Elektrifisering av tidligere byggetrinn på Johan Sverdrup skal skje ved utbygging av havvind, ikke gjennom elektrisk kraft fra land. (Avstemningsresultat)
 • Ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter skal ikke gå til fratrekk på andre ytelser. (Avstemningsresultat)
 • Alle som hadde behov for bostøtte gjennom vinteren 2018/2019 skal likebehandles, og de som ikke kvalifiserte for bostøtte i februar 2019, men som i minst en av de øvrige vintermånedene får utbetalt et tilsvarende ekstra beløp. (Avstemningsresultat)
 • Utrede differensiert elavgift, med lavere sats for normalt forbruk og høyere sats for luksusforbruk, innrettet på en måte som ikke blir en ekstra byrde for de med svak økonomi og dårlig isolerte hus og som tar høyde for antall personer i husstanden. (Avstemningsresultat)
 • Omfordel kvoter fra trålflåten til kystflåten slik at båter under 11 meter som er i merkeregisteret får minst 50 pst. andel av omfordelte kvoter. (Avstemningsresultat)
 • Tilbudsplikt omgjøres til leveringsplikt inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet. (Avstemningsresultat)
 • Bearbeidingsplikt opprettholdes inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet. (Avstemningsresultat)
 • Fiskeflåten skal sikre stabil leveranse til fiskemottakene langs kysten slik at helårsdrift er mulig, blant annet gjennom periodisering av kvoter. (Avstemningsresultat)
 • Hovedtyngden av arbeidet i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker skal utføres av fast ansatte i minst 80 pst. stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte. (Avstemningsresultat)
 • Innleid arbeidskraft i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker teller som et ledd i entreprenørkjeden. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker søkes til byggherre. Samtykke skal kun gis dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted og sørger for kost og losji. (Avstemningsresultat)
 • Stortingets retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige skal oppdateres og inneholde et krav om økonomisk åpenhet om hvordan tilskuddene brukes, med retningslinjer for innsyn i regnskapene tilsvarende annen bruk av offentlige midler. (Sammen med MDG) (Avstemningsresultat)
 • Bruke engangsutbetaling av ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de som rammes hardest av den kraftige økningen i strømprisene denne vinteren. (Avstemningsresultat)
 • Endre Avinors mål om 4 pst. årlig trafikkøkning til 4 pst. årlig trafikknedgang. (Avstemningsresultat)
 • Lovfeste 37,5 timers arbeidsuke. (Avstemningsresultat)
 • Begrense arbeidsgivers adgang til lockout, når den brukes for å undergrave streikeretten. (Avstemningsresultat)
 • Endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen legger fram forslag om at godtgjørelsene senkes og deretter bindes til utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G), framfor utviklingen i statlige lederlønninger. (Avstemningsresultat)
 • Innlede forhandlinger med leverandør av kampflyet F-35 for å stanse innkjøp av kampfly som ennå ikke er levert til Forsvaret eller planlagt levert i 2019, og i stedet prioritere Forsvarets defensive kapasiteter. (Avstemningsresultat)
 • Norges statsbudsjett fra og med 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge. (Sammen med Ap, SV og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Riksrevisorene og personlige varamedlemmer for disse velges av Stortinget for seks år om gangen, slik at det ikke sammenfaller med forhandlinger om andre stortingsverv. (Avstemningsresultat)
 • Lederen for Riksrevisjonen kan ikke ha innehatt vervet som finansminister. (Avstemningsresultat)
 • Tidligere forsvars- og justisministere kan ikke velges som utvalgsmedlemmer i EOS-utvalget, på linje med personer som tidligere har virket i tjenestene. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at utredningen av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten blir gjennomført senest innen utgangen av inneværende stortingsperiode, slik at Stortinget kan ta stilling til denne før en eventuell ny anbudsprosess settes i gang eller gjeldende kontrakt forlenges. (Avstemningsresultat)
 • Utrede faktiske avlinger som grunnlag for avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjonen, for å sikre at produsenter med avlinger høyere enn normalavlinga i kommunen får tilstrekkelig kompensasjon ved tap. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at alt importert fôr, også fra EU-landene, kontrolleres og godkjennes av Mattilsynet før videre distribusjon. (Avstemningsresultat)
 • Heve lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vurdere en likelønnspott for disse, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene. (Avstemningsresultat)
 • Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2017–2018 fremmet Rødt 25 løse forslag til behandlingen av andre saker:

 • Sikre at utvalget som skal se på forebygging av partnerdrap kommer i gang snarest, og at utvalget vurderer opprettelsen av en havarikommisjon for partnerdrap i Norge som kan undersøke hvor det svikter før drapene finner sted og forebygge.
 • Utarbeide en veileder til kommunene om hvordan varslingssaker skal behandles, og vurdere mulighetene for å opprette uavhengige varslingsråd som skal behandle varslingsaker.
 • Be regjeringen levere fylkesvis oversikt over dispensasjonssøknadene fra bemanningsnormen i barnehagene månedlig.
 • Kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til 775 064 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Regjeringsmedlemmer: 956 463 kroner per år (tilsvarende foreslått nivå for stortingsrepresentanter). Statsminister: 1 365 016 kroner per år (tilsvarende foreslått nivå for regjeringsmedlemmer).
 • Avvikle Lønnskommisjonen som Stortinget skyver foran seg når de øker sine egne lønninger.
 • Sette mål om å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for importert kraftfôr, og innen neste jordbruksoppgjør foreslå tiltak for hvordan målet skal nås.
 • Undersøke hendelsen der sivile syrere skal ha blitt skutt og drept av soldater fra den angivelig norsk-trente gruppen Den revolusjonære kommandohæren (MaT) i 2017, mens det norske treningsoppdraget pågikk.
 • Avstå fra å involvere det norske forsvaret i treningsoppdrag, rådgivning eller direkte støtte til ikke-statlige væpnede grupper, uten først å navngi disse gruppene og redegjøre for deres virksomhet for Stortinget i plenum.
 • Offentliggjøre hvilke væpnede grupper Norge har støttet og trent i Syria, og hvorvidt disse gruppene hadde uttalt at de ville kjempe mot andre enn IS, da treningsoppdraget ble innledet.
 • Ekstrabevilgninger til å finansiere bemanningsnormen forbeholdes ideelle og kommunale barnehager, eller på annet vis sikre at barnehager og barnehagekjeder med lavere bemanning og store overskudd ikke får ekstra bevilgning.
 • Legge fram en finansieringsplan for hvordan bemanningsnormen kan utvides til å gjelde i hele barnehagens åpningstid, og som sikrer at kommunene kompenseres for merkostnader.
 • Lønn for Stortingets direktør skal diskuteres og fastsette av Stortinget, ikke presidentskapet.
 • Avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer.
 • Prøveordning med utlån av verktøy, musikkinstrumenter, leketøy eller andre ting på offentlige biblioteker.
 • Utrede organiseringen av avfallsbransjen, og hvordan den kan organiseres på en måte som gir de beste løsningene for både samfunnsøkonomi og miljø. Det bør ses på ansvarsfordelinga mellom offentlig sektor og næringsliv, miljøkonsekvensene av manglende private investeringer, konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår i sektoren osv.
 • Be regjeringen trekke tilbake Kunnskapsdepartementets lovtolkning som hevder at norske kommuner ikke har mulighet til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører i barnehagesektoren.
 • Fjerne botidskravet for rett til kontantstøtte.
 • Kundelister for regjeringsmedlemmer: Utarbeide et register hvor regjeringsmedlemmene og statssekretærene registrerer sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser
 • Fredrik Heffermehl som medlem av Nobelkomiteen, istedenfor Carl I. Hagen.
 • Landmaktproposisjonen – Hæren og Heimevernets langtidsplan: Beholde Bell-helikoptrene på Bardufoss som støtte for Hæren og be regjeringa utrede anskaffelse av egne moderne og digitaliserte stridsvogner satt opp mot moderne Warthog A-10 som støtte for Hæren og underlagt denne.
 • 100 prosent statlig finansiering av kollektivprosjektene i finansiering av Bypakke Bergen.
 • Sikre Odda sjukehus.
 • Utrede konsekvensene av sukkeravgiften.
 • Be regjeringa legge fram omfordelende arveavgift med formål om å hindre at økonomisk ulikhet går i arv gjennom generasjoner.
 • Be regjeringa etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes permanente utenlandske militærbaser på norsk jord, også når det gjelder såkalt «rotasjonsbasert trening».

<< Tilbake til rødt.no/stortinget