Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang. Fra februar 2018 har vi også fått delta i den muntlige spørretimen, etter en dragkamp med de etablerte partiene.

Foto: Stortinget.

Våre innlegg og spørsmål

Alle innlegg og spørsmål i spørretimen legges ut på stortinget.no, men det kan ta noen timer eller en dag fra det holdes til det legges ut. Innlegg stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har holdt fra Stortingets talerstol finner du her. Innlegg fra vararepresentant Seher Aydar finner du her. Vi legger også ut mange videoklipp på Rødts Facebook-side.

Bjørnar Moxnes stiller jevnlig spørsmål til regjeringa om aktuelle saker. Alle skriftlige spørsmål og svar finner du her.

Etter å ha møtt på så godt som alle møtedager i sin første sesjon, stemt i nesten hver eneste votering og vært den representanten som deltok på flest av finanskomiteens møter, varslet Moxnes at han i større grad vil prioritere å møte velgere, dra på bedrifts-/arbeidsplassbesøk og reise rundt i landet framover, og dermed risikere å gå glipp av stortingsmøter.

LES OGSÅ: Rødt får gjennomslag

Forslag fra Rødt

Rødt har fremmet representantforslag (Dokument 8), alene eller sammen med andre, om blant annet:

 • En ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig
 • En mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste
 • Gjeninnføring av feriepenger til de som har vært arbeidsledige
 • Å hindre fagforeningsknusing
 • Tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet
 • Lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet
 • Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet
 • Å stanse tvangssammenslåing av fylker
 • Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter
 • Å stanse kraftkabler til utlandet

Alle egne representantforslag Rødt har vært med på å fremme som saker på Stortinget finner du her: Representantforslag.

Finanskomiteen

Bjørnar Moxnes er representert i finanskomiteen.

Rødt har de siste tre årene lagt fram helhetlige alternative statsbudsjett. Dette er samlinger av gjennomtenkte, gjennomregna og gjennomførbare tiltak, som viser at en annen retning er mulig, hvis Rødt får gjennomslag for vår politikk:

Høsten 2017 fremmet vi 100 forslag til Statsbudsjettet for 2018: 100 steder å starte.

I budsjettbehandlingen i finanskomiteen høsten 2018 fremmet vi også forslag om at kommunene skulle holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp og å utrede petroleumsskattesystemet, inkludert leterefusjonsordningen.

Rødts merknader og forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2019, hvor vi prioriterte tiltak mot forskjells-Norge – spesielt rettet mot familier med dårlig råd og de som rammes av innstramninger i arbeidsavklaringspenger (AAP) – og mer kollektivtransport, mindre urettferdige bompenger, finner du her og her. Rødts merknader og forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2018 finner du her og her.

I 2020 rammet koronapandemien Norge, og utløste en dypere systemkrise. Rødt kjemper for krisepakker som sikrer arbeidsplasser og de som rammes av krisa, ikke utbyttefest for velstående aksjonærer, bedriftseiere og banker. Les mer om Rødts forslag til krisepakkene våren 2020 her.

Som et alternativ til regjeringa og stortingsflertallets krisepakker og revidert nasjonalbudsjett la Rødt fram et eget koronaprogram. Det trengs et kriseprogram for arbeid, miljøvennlig verdiskaping og en mer rettferdig økonomi. Venstresida kan ikke nøye seg med å forhandle med høyresida om krisepakker.

Gå til Rødts koronaprogram 2020: Jobb, inntekt og velferd til alle En mer rettferdig og kortreist vei ut av krisa.

I Finanskomiteen har vi i tillegg fremmet forslag om å beholde skattesatsen for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold til 26 prosent, slik at ikke antatte skattekutt fra regjeringa ville bidra til ytterligere lønnspress nedover. Da Stortinget behandlet ekstrabevilgninger til Stortingets byggeprosjekt foreslo Rødt å gjennomgå Stortingets pengebruk og utarbeide en plan for betydelige administrative besparelser. Da Stortinget behandlet endringer i verdipapirhandelloven tok Rødt initiativ til et forbud mot returprovisjoner (at meglere skal kunne få provisjon om de anbefaler sine kunder å kjøpe investeringsprodukter som f.eks. fond hos dem). Vi har fremmet forslag om en dynastiskatt og gjeninnføring av innrapportering av arveoppgjør til skattemyndighetene. I behandlinga av regjeringas ulikhetsmelding fikk Rødt med hele opposisjonen på et forslag om at regjeringa skulle «komme tilbake til Stortinget med konkrete tiltak som har som mål å redusere nivået på ulikhet, som en konsekvens av at dagens nivå av økonomisk og sosial ulikhet er for høyt» og fremmet i tillegg en rekke forslag om å få bedre statistikk og mer tilgjengelig informasjon om de faktiske forskjellene i Norge.

Rødt har også foreslått tiltak for norsk industri: Tilbakekjøp av aksjer i Equinor, med mål om å oppnå fullt eierskap, avvikle utenlandssatsingen og bygge opp selskapet som et industrilokomotiv for verdiskaping i Norge. En ny samfunnskontrakt mellom staten, industrien og fagbevegelsen, som grunnlag for kraftfulle krisetiltak og offentlig bevilgninger, hvor staten forplikter seg til å erstatte tapte oljeinvesteringer, sikre jobb og inntekt for alle i oljerelaterte næringer og aktivt bruke eierskap for å opprettholde og hente tilbake innenlands industrivirksomhet i hele Norge, bedriftene forplikter seg til utbyttestans for private investorer, forrang til miljøvennlige, langsiktige investeringer og oppdrag til norske underleverandører etter norske og bransjevise standarder for lønns og arbeidsvilkår.

Andre forslag

I sesjonen 2020–2021 har Rødt per 1. november 2020 fremmet 23 forslag til behandlingen av andre saker:

 • Stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia inntil den væpnede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan er opphørt. (Avstemningsresultat)
 • Legge frem konkrete tiltak som har som mål å redusere ulikheten, som en konsekvens av at ulikheten i Norge er for høy. (Avstemningsresultat)
 • En samlet gjennomgang av fordelingseffektene av endringer i skatte- og avgiftssystemet siden 2013. (Avstemningsresultat)
 • Stortingsmelding om avgiftspolitikken, som vurderer flere differensierte og progressive avgifter etter økonomi og geografi. (Avstemningsresultat)
 • Helhetlige kartlegginger av ulikhetsutviklingen og den reelle fordelingen av formue og inntekt i Norge i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. (Avstemningsresultat)
 • Sørge for at kommuner holder hele barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget i beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette. (Avstemningsresultat)
 • Beholde ordningen med tilleggspensjon til etterlatte («enkepensjonen»). (Avstemningsresultat)
 • Reversere kuttet i brillestøtte for barn og unge under 18 år. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift.(Avstemningsresultat)
 • Årlig stortingsmelding om utviklingen i organisasjonsgraden med tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Innføre et omfordelende øvre tak på skattefradraget på gjeldsrenter for boliglån. (Avstemningsresultat)
 • Utrede skattefradrag for leietakeres husleiekostnader til eget boligformål. (Avstemningsresultat)
 • Endringer i skattesystemet som ivaretar Stortingets historiske intensjon om et progressivt skattesystem der gjennomsnittsskatten skal øke med økende inntekt, også for de rikeste 1%, for slik å sikre at alle skatteytere betaler skatt etter evne. (Avstemningsresultat)
 • Gjøre Norge til et foregangsland som står opp mot et internasjonalt skattekappløp mot bunn og gradvis øke skatten på selskapsoverskudd. (Avstemningsresultat)
 • Innføre en mer progressiv formuesskatt med økt sats for store formuer og høyere bunnfradrag. (Avstemningsresultat)
 • Utrede en rettferdig og progressiv skatt for luksusarv, for å hindre at makt og enorme formuer skattefritt går i arv. (Avstemningsresultat)
 • Fjerne muligheten for å ta ut skattefritt utbytte gjennom å fjerne skjermingsfradraget. (Avstemningsresultat)
 • Utrede alternativer til fritaksmetoden som sikrer at eierinntekt beskattes fortløpende. (Avstemningsresultat)
 • Forbud mot chartring av privatfly og bruk av private jetfly til transport som ikke er begrunnet i hensyn til liv, helse og sikkerhet. (Avstemningsresultat)
 • Undersøke effekten bruk av anbud har på arbeidsvilkår og lønnsdannelsen, både for ansatte og ledere, spesielt i kollektivtransport og jernbane. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Equinor stanser tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer permanent. (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2019–2020 fremmet Rødt 45 forslag til behandlingen av andre saker:

 • Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i inntil Stortinget har behandlet nytt konsesjonssystem for vindkraft på land. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen om å trekke tilbake lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus, fram til gruppen som skal se på akuttmedisinsk beredskap i nye Oslo universitetssykehus har ferdigstilt arbeidet sitt, og det er gjort en økonomisk vurdering av tilleggsbestillinger etter konseptutredelsen. (Avstemningsresultat)
 • Øke kommunesektorens inntekter med minimum 10-12 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i 2021. (Avstemningsresultat)
 • Gi kommunene mulighet til å kreve inn lavere eiendomskattesats for primærbolig enn for sekundær- og fritidsboliger. (Avstemningsresultat)
 • Forlenge ordningen med full lønnskompensasjon for lønn opp til ca. 600.000 i minimum 20 dager ved permittering. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at beslutningen om å legge ned produksjonsanlegg i Sandnessjøen blir omgjort. (Avstemningsresultat)
 • E-tjenesteloven: Utsette behandlingen og gjøre endringer som styrker kildevernet og befolkningens tillit til staten, og som forebygger inngrep som har nedkjølende effekt på ytringsfriheten. (Avstemningsresultat)
 • Tiltakspakke for jordbruket, for å sikre økt norsk sjølforsyning. (Avstemningsresultat)
 • Utrede et topris-system for kraftfôr til husdyr i norsk jordbruk, etter modell fra den tidligere ordningen med kraftfôrrabatt som ble avviklet i 1981. (Avstemningsresultat)
 • Klargjøre i barnehageloven at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode og at overskudd ikke skal kunne disponeres fritt. (Avstemningsresultat)
 • Utrede innføring av en progressiv flypassasjeravgift. Utredningen skal inneholde en vurdering av hvordan en slik avgift kan være høyere for reiser på første klasse/business, for mange utenlandsreiser årlig og for reiser mellom de store byene i Norge med alternative, mer miljøvennlige reisemåter. Det skal også legges til grunn at nødvendige flyreiser på kortbanenettet og i distriktene unntas avgift. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en offentlig utredning for å kartlegge den tilgjengelige arbeidsstyrken i Norge, det langsiktige arbeidskraftsbehovet, hvilke kompetanseutviklende tiltak som er nødvendig og hvordan arbeidsformidlingen skal bygges opp med tanke på full sysselsetting, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
 • Utrede hvordan en statlig bemanningspool for industrien kan opprettes, i samarbeid med partene i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)
 • Tillate eggdonasjon fra kvinner som gjennomgår IVF-behandling, og som samtykker til donasjon, med samme strenge regler som for sæddonasjon. Donor skal være ukjent og ikke-anonym. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomgå de foreliggende planene for endret sykehusstruktur i hovedstadsområdet for å avklare om smittevernhensyn er ivaretatt og om oppgavedelingen mellom sykehusene og dimensjonering av nye bygg er egnede for å ivareta befolkningens helsetilbud ved framtidige pandemier og øvrige ekstraordinære hendelser som gir særskilt belastning i sykehusene. Scenariene utarbeidet av Folkehelseinstituttet for koronapandemien skal vektlegges i arbeidet. Som ledd i arbeidet skal det gjøres risiko- og sårbarhetsanalyse av smittevern og funksjonsevnen under epidemier/pandemier for planene for Nye Oslo Universitetssykehus, og arbeidet skal bidra til å avklare om påstandene om at kompakte høyhus er mindre egnede til å begrense smitteutbredelse i sykehusene enn andre bygningsløsninger. Representanter fra smittevernmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og ansattes organisasjoner skal medvirke i arbeidet. (Avstemningsresultat)
 • Få på plass en beredskapsmodell for norsk produksjon av viktige legemidler, herunder antibiotika, og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. (Sammen med Ap, Frp, Sp, SV og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser. (Avstemningsresultat)
 • Be utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) om å vurdere og komme med forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk. (Avstemningsresultat)
 • Utrede konsekvensene av norsk fiskeripolitikk med grunnlag i Riksrevisjonens kritikk, og komme tilbake til Stortinget med ny stortingsmelding som tar hensyn til dette. (Avstemningsresultat)
 • Følge oppfordringen fra FNs generalsekretær om å inkludere beskyttelse av kvinner som del av tiltak mot koronapandemien, og sikre ekstramidler til arbeid mot vold i nære relasjoner. (Avstemningsresultat)
 • Sikre ekstra midler for å styrke bemanningen i barnehage og skole, samt sikre tilstrekkelig med renholdspersonale i forbindelse med gradvis gjenåpning av skoler og barnehager. (Avstemningsresultat)
 • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i samfunnskritiske yrkesgrupper, spesielt kvinnedominerte og lavtlønte yrker, for å finne ut hva staten kan bidra med av bevilgninger for å sikre lønnsløft. (Avstemningsresultat)
 • Godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 prosent med virkning fra 1. mai 2020 til 31. desember 2020. (Avstemningsresultat)
 • Starte arbeidet med å etablere et statlig investeringsfond for flytende havvind med krav om at støtten sikrer tilstrekkelig rask utvikling og utbygging av teknologi for flytende havvind som ny eksportindustri, at partene i arbeidslivet inkluderes for å sikre ryddige arbeidsforhold og bygge på kunnskapen til arbeidere i leverandør- og oljeindustrien, et helhetlig støtte- og skatteregime som sikrer at gunstige støtteordninger i oppstartsfasen betales tilbake til fellesskapet, helhetlige planer og grundige konsesjonsprosesser som sikrer at det ikke medfører betydelige negative miljøkonsekvenser og at energiproduksjonen fra flytende havvind bidrar til et norsk lavutslippssamfunn og utvikling av ny, miljøvennlig fastlandsindustri. (Avstemningsresultat)
 • En egen stortingsmelding om havvind som blant annet tar for seg industri- og næringsutvikling og hensynet til miljø og fiskeri. (Avstemningsresultat)
 • Inkludere utvikling, produksjon og eksport av teknologi og industriprodukter for flytende havvind i arbeidet med tiltak for norsk leverandørindustri som følge av virkningene av korona-pandemien og fallet i oljepris og etterspørsel. (Avstemningsresultat)
 • Det startes et arbeid der Navs ulike fagforeninger og brukerne er direkte representert, med formål å sikre at problemstillinger i førstelinje og internt i Nav blir fulgt opp, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. (Enstemmig henstilling)
 • Forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. (Sammen med SV og Sp) (Avstemningsresultat)
 • Regjeringen må fremme forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av at det er viktig at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert. (Avstemningsresultat)
 • Medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere skal ikke gis etterlønn ved fratreden som overgår 62,4 prosent av inntekt. (Avstemningsresultat)
 • Anerkjenne Palestina som egen stat. (Avstemningsresultat)
 • Avtaler om retur av flyktninger skal ikke brukes som betingelse for å motta bistand fra Norge. (Avstemningsresultat)
 • Organisasjoner som har uttrykt støtte til BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot Israels folkerettsbrudd, skal ikke ekskluderes fra støtteordninger for utvikling i Palestina. (Avstemningsresultat)
 • Sette de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, settes inn i luftambulansetjenesten, av hensyn til befolkningens liv og helse. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomføre en fullverdig utredning av å bevare Ullevål sykehus, slik at beslutningen om det framtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet. (Avstemningsresultat)
 • Omgjøre vedtaket fra Helse Sør-Øst og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur: Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus. Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter. Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen. Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner. I senere faser samles Rikshospitalets funksjoner på Ullevål. (Sammen med Sp og SV) (Avstemningsresultat)
 • Arbeidet med å avklare mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ikke bli skadelidende i oppryddinga i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen og komme tilbake til Stortinget ved behov for økte bevilgninger. (Avstemningsresultat)
 • Forby kommersiell skoledrift, gjennom nye organisasjonsformer som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer innsyn i skolenes pengebruk. (Sammen med SV) (Avstemningsresultat)
 • Stanse nedbyggingsprosessen ved campus Nesna, og sørge for at studenter som er tatt opp på Nesna får fortsette sin utdanning på Nesna uten avbrudd. (Avstemningsresultat)
 • Nord universitet fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland, og utdanningstilbudene gjenopprettes gjennom å gi ansvaret til et annet universitet. (Avstemningsresultat)
 • Stillingen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen utlyses på ny. (Avstemningsresultat)
 • Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4% slik kontrakten forutsetter. Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i påvente av politisk behandling av nasjonal ramme for vindkraft. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen om å registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk etter næring og fylke, inkludert andelen korttidsopphold fra EUs medlemsland, og å legge fram forslag til tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre sektorer. (Sammen med Ap, Sp, SV og MDG) (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2018–2019 fremmet Rødt 57 løse forslag til behandlingen av andre saker:

 • Uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier og mindreårige til Afghanistan. (Avstemningsresultat)
 • Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking. (Avstemningsresultat)
 • Stans utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge. (Avstemningsresultat)
 • Olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten skal ikke utvinnes. (Avstemningsresultat)
 • Omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbaneprosjekter. (Avstemningsresultat)
 • Sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og annullere kontrakten hvis Babcock ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbytte. (Avstemningsresultat)
 • Be regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, ikke mister en av to jordmorstillinger, og at svangerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir fjernet fra ABC-enheten på Ullevål. (Avstemningsresultat)
 • Sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året. (Avstemningsresultat)
 • Fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning. (Enstemmig vedtatt!)
 • Kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til 798 864 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Regjeringsmedlemmer: 998 580 kroner per år (10 ganger grunnbeløpet). Statsminister: 1 398 012 kroner per år (14 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). (Avstemningsresultat)
 • Stortinget avvikler Lønnskommisjonen. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen ikke legger fram forslag om at stortingsrepresentanter skal få millionlønn. (Avstemningsresultat)
 • Økt elektrisitetsproduksjon fra havvind skal gå til å erstatte fossil energibruk innenlands, økt tilgang på rimelig og ren energi som konkurransefortrinn for norsk industri og ivareta leveringssikkerheten til forbrukere. Det skal ikke legges til rette for eksport av ny kraftproduksjon fra havvind. (Avstemningsresultat)
 • Alle sykepleiere og apotekansatte, samt alle ansatte i staten skal omfattes av tjenestepensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent. (Avstemningsresultat)
 • Øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 med mellom 8 og 9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag. (Avstemningsresultat)
 • Overføringene til fylkeskommunene i 2020 til administrasjon av fylkesvegene skal ta utgangspunkt i hva som faktisk er benyttet til sams vegadministrasjon i Statens vegvesen, samt dekning av nødvendige omstillingskostnader (Avstemningsresultat)
 • Planlagt effektivisering av vedlikehold i Forsvaret skal ikke medføre ytterligere privatisering, nedbemanning, dårligere arbeidsvilkår eller tap av vedlikeholdskompetanse i Forsvaret. (Avstemningsresultat)
 • Foreldelse skal ikke brukes som grunnlag for å avvise søknader eller anker om erstatning for veteraner med psykiske skader fra utenlandsoperasjoner. (Avstemningsresultat)
 • Tjenestebolig til stortingsrepresentanter skal ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov. (Avstemningsresultat)
 • Representanter får ikke tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget. (Avstemningsresultat)
 • Aktører som har oppdrag for det offentlige skal ha tariffavtale. (Avstemningsresultat)
 • Ved anbudsutsetting av offentlige tjenester skal det kreves pensjon på samme nivå som i det offentlige. (Avstemningsresultat)
 • Det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
 • Utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
 • Forby utbytte, konsernbidrag eller andre måter å overføre husleieinntekter fra kommunale boliger til andre deler av kommunens virksomhet. (Avstemningsresultat)
 • Garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk skal minst dobles for å presse produsentene til å lage varer med økt levetid og kvalitet og på den måten bidra til redusert forbruk. (Avstemningsresultat)
 • Trappe opp klimafinansiering til utslippskutt, tilpasning og støtte for tap og skade til land i Sør basert på Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og eksisterende forslag til en opptrappingsplan for norsk klimafinansiering fra flere norske miljø- og utviklingsorganisasjoner basert på rapporten "Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement" av Stockholm Environmental Institute. (Avstemningsresultat)
 • Formålsparagrafene for norske statseide virksomheter som forvalter naturressurser skal fremheve ansvaret for å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, over formål om økonomisk avkastning. (Avstemningsresultat)
 • Ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia utsettes til menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia er betydelig bedret. (Avstemningsresultat)
 • Elektrifisering av tidligere byggetrinn på Johan Sverdrup skal skje ved utbygging av havvind, ikke gjennom elektrisk kraft fra land. (Avstemningsresultat)
 • Ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter skal ikke gå til fratrekk på andre ytelser. (Avstemningsresultat)
 • Alle som hadde behov for bostøtte gjennom vinteren 2018/2019 skal likebehandles, og de som ikke kvalifiserte for bostøtte i februar 2019, men som i minst en av de øvrige vintermånedene får utbetalt et tilsvarende ekstra beløp. (Avstemningsresultat)
 • Utrede differensiert elavgift, med lavere sats for normalt forbruk og høyere sats for luksusforbruk, innrettet på en måte som ikke blir en ekstra byrde for de med svak økonomi og dårlig isolerte hus og som tar høyde for antall personer i husstanden. (Avstemningsresultat)
 • Omfordel kvoter fra trålflåten til kystflåten slik at båter under 11 meter som er i merkeregisteret får minst 50 pst. andel av omfordelte kvoter. (Avstemningsresultat)
 • Tilbudsplikt omgjøres til leveringsplikt inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet. (Avstemningsresultat)
 • Bearbeidingsplikt opprettholdes inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet. (Avstemningsresultat)
 • Fiskeflåten skal sikre stabil leveranse til fiskemottakene langs kysten slik at helårsdrift er mulig, blant annet gjennom periodisering av kvoter. (Avstemningsresultat)
 • Hovedtyngden av arbeidet i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker skal utføres av fast ansatte i minst 80 pst. stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte. (Avstemningsresultat)
 • Innleid arbeidskraft i byggeprosjekter hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker teller som et ledd i entreprenørkjeden. (Avstemningsresultat)
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid hvor Stortinget er byggherre og/eller leietaker søkes til byggherre. Samtykke skal kun gis dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted og sørger for kost og losji. (Avstemningsresultat)
 • Stortingets retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige skal oppdateres og inneholde et krav om økonomisk åpenhet om hvordan tilskuddene brukes, med retningslinjer for innsyn i regnskapene tilsvarende annen bruk av offentlige midler. (Sammen med MDG) (Avstemningsresultat)
 • Bruke engangsutbetaling av ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de som rammes hardest av den kraftige økningen i strømprisene denne vinteren. (Avstemningsresultat)
 • Endre Avinors mål om 4 pst. årlig trafikkøkning til 4 pst. årlig trafikknedgang. (Avstemningsresultat)
 • Lovfeste 37,5 timers arbeidsuke. (Avstemningsresultat)
 • Begrense arbeidsgivers adgang til lockout, når den brukes for å undergrave streikeretten. (Avstemningsresultat)
 • Endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen legger fram forslag om at godtgjørelsene senkes og deretter bindes til utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G), framfor utviklingen i statlige lederlønninger. (Avstemningsresultat)
 • Innlede forhandlinger med leverandør av kampflyet F-35 for å stanse innkjøp av kampfly som ennå ikke er levert til Forsvaret eller planlagt levert i 2019, og i stedet prioritere Forsvarets defensive kapasiteter. (Avstemningsresultat)
 • Norges statsbudsjett fra og med 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge. (Sammen med Ap, SV og MDG) (Avstemningsresultat)
 • Riksrevisorene og personlige varamedlemmer for disse velges av Stortinget for seks år om gangen, slik at det ikke sammenfaller med forhandlinger om andre stortingsverv. (Avstemningsresultat)
 • Lederen for Riksrevisjonen kan ikke ha innehatt vervet som finansminister. (Avstemningsresultat)
 • Tidligere forsvars- og justisministere kan ikke velges som utvalgsmedlemmer i EOS-utvalget, på linje med personer som tidligere har virket i tjenestene. (Avstemningsresultat)
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at utredningen av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten blir gjennomført senest innen utgangen av inneværende stortingsperiode, slik at Stortinget kan ta stilling til denne før en eventuell ny anbudsprosess settes i gang eller gjeldende kontrakt forlenges. (Avstemningsresultat)
 • Utrede faktiske avlinger som grunnlag for avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjonen, for å sikre at produsenter med avlinger høyere enn normalavlinga i kommunen får tilstrekkelig kompensasjon ved tap. (Avstemningsresultat)
 • Sikre at alt importert fôr, også fra EU-landene, kontrolleres og godkjennes av Mattilsynet før videre distribusjon. (Avstemningsresultat)
 • Heve lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vurdere en likelønnspott for disse, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene. (Avstemningsresultat)
 • Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet. (Avstemningsresultat)

I sesjonen 2017–2018 fremmet Rødt 25 løse forslag til behandlingen av andre saker:

 • Sikre at utvalget som skal se på forebygging av partnerdrap kommer i gang snarest, og at utvalget vurderer opprettelsen av en havarikommisjon for partnerdrap i Norge som kan undersøke hvor det svikter før drapene finner sted og forebygge.
 • Utarbeide en veileder til kommunene om hvordan varslingssaker skal behandles, og vurdere mulighetene for å opprette uavhengige varslingsråd som skal behandle varslingsaker.
 • Be regjeringen levere fylkesvis oversikt over dispensasjonssøknadene fra bemanningsnormen i barnehagene månedlig.
 • Kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til 775 064 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Regjeringsmedlemmer: 956 463 kroner per år (tilsvarende foreslått nivå for stortingsrepresentanter). Statsminister: 1 365 016 kroner per år (tilsvarende foreslått nivå for regjeringsmedlemmer).
 • Avvikle Lønnskommisjonen som Stortinget skyver foran seg når de øker sine egne lønninger.
 • Sette mål om å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for importert kraftfôr, og innen neste jordbruksoppgjør foreslå tiltak for hvordan målet skal nås.
 • Undersøke hendelsen der sivile syrere skal ha blitt skutt og drept av soldater fra den angivelig norsk-trente gruppen Den revolusjonære kommandohæren (MaT) i 2017, mens det norske treningsoppdraget pågikk.
 • Avstå fra å involvere det norske forsvaret i treningsoppdrag, rådgivning eller direkte støtte til ikke-statlige væpnede grupper, uten først å navngi disse gruppene og redegjøre for deres virksomhet for Stortinget i plenum.
 • Offentliggjøre hvilke væpnede grupper Norge har støttet og trent i Syria, og hvorvidt disse gruppene hadde uttalt at de ville kjempe mot andre enn IS, da treningsoppdraget ble innledet.
 • Ekstrabevilgninger til å finansiere bemanningsnormen forbeholdes ideelle og kommunale barnehager, eller på annet vis sikre at barnehager og barnehagekjeder med lavere bemanning og store overskudd ikke får ekstra bevilgning.
 • Legge fram en finansieringsplan for hvordan bemanningsnormen kan utvides til å gjelde i hele barnehagens åpningstid, og som sikrer at kommunene kompenseres for merkostnader.
 • Lønn for Stortingets direktør skal diskuteres og fastsette av Stortinget, ikke presidentskapet.
 • Avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer.
 • Prøveordning med utlån av verktøy, musikkinstrumenter, leketøy eller andre ting på offentlige biblioteker.
 • Utrede organiseringen av avfallsbransjen, og hvordan den kan organiseres på en måte som gir de beste løsningene for både samfunnsøkonomi og miljø. Det bør ses på ansvarsfordelinga mellom offentlig sektor og næringsliv, miljøkonsekvensene av manglende private investeringer, konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår i sektoren osv.
 • Be regjeringen trekke tilbake Kunnskapsdepartementets lovtolkning som hevder at norske kommuner ikke har mulighet til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører i barnehagesektoren.
 • Fjerne botidskravet for rett til kontantstøtte.
 • Kundelister for regjeringsmedlemmer: Utarbeide et register hvor regjeringsmedlemmene og statssekretærene registrerer sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser
 • Fredrik Heffermehl som medlem av Nobelkomiteen, istedenfor Carl I. Hagen.
 • Landmaktproposisjonen – Hæren og Heimevernets langtidsplan: Beholde Bell-helikoptrene på Bardufoss som støtte for Hæren og be regjeringa utrede anskaffelse av egne moderne og digitaliserte stridsvogner satt opp mot moderne Warthog A-10 som støtte for Hæren og underlagt denne.
 • 100 prosent statlig finansiering av kollektivprosjektene i finansiering av Bypakke Bergen.
 • Sikre Odda sjukehus.
 • Utrede konsekvensene av sukkeravgiften.
 • Be regjeringa legge fram omfordelende arveavgift med formål om å hindre at økonomisk ulikhet går i arv gjennom generasjoner.
 • Be regjeringa etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes permanente utenlandske militærbaser på norsk jord, også når det gjelder såkalt «rotasjonsbasert trening».

<< Tilbake til rødt.no/stortinget